Prejsť na obsah

Uznesenia: 587 - 635

XXIII. zasadnutie a jeho pokračovanie 04.05.2021

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 03.05.2021

UZNESENIE: 631

Názov:
Prerušenie rokovania MZ o bode „Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018“
Dokument:

Ostatné

587. PDF 78,99 KB Schválenie zverejneného programu XXIII. zasadnutia MZ v Košiciach
588. PDF 71,96 KB Návrh na spracovanie pravidiel pre majetkovoprávne riešenie žiadostí o prevod vlastníctva pozemkov pod garážami
589. PDF 82,2 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
590. PDF 72,34 KB Žiadosť hlavného kontrolóra mesta Košice o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti podľa § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
591. PDF 71,66 KB Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“
592. PDF 72,04 KB Pristúpenie mesta Košice k Dohode zelených miest (Green City Accord)
593. PDF 71,88 KB Personálne zmeny v Mestskej rade v Košiciach
594. PDF 78,52 KB Vydávanie informačného mesačníka mesta Košice „V SkratKE“
595. PDF 71,9 KB Vyhradenie potrebného rozsahu v mesačníku „V SkratKE“
596. PDF 115,73 KB Presun finančných prostriedkov v rámci Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 – pozastavený výkon uznesenia
597. PDF 72,1 KB Stratégia rozvoja kultúry a kreatívnych odvetví mesta Košice na roky 2021 – 2027
598. PDF 220,48 KB Grantový program na rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
599. PDF 72,02 KB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky – aktualizácia
600. PDF 78,72 KB Nová Mestská karta Košice
601. PDF 72,16 KB Správa náčelníka MsP mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP mesta Košice za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13.12.2019
602. PDF 71,91 KB Správa o činnosti Dozornej rady obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o. spracovanú k 30.04.2021
603. PDF 71,78 KB Vyňatie zo správy Mestských lesov Košice a.s. pozemky vo vlastníctve mesta Košice
604. PDF 72,33 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení MZ v Košiciach
605. PDF 78,85 KB Stratégia rozvoja podniku DPMK, a.s. 2020 – 2023 a Odpočet plnenia stratégie DPMK, a.s. - plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 388 zo dňa 28.05.2020, ktorého výkon bol pozastavený a vykonateľným sa stal dňom jeho potvrdenia (30.07.2020)
606. PDF 189,37 KB Rozšírenie predmetu podnikania BPMK, s.r.o.
607. PDF 303,94 KB Zrušenie činnosti Centra pre deti a rodinu v zriaďovacej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice
608. PDF 297,74 KB Zmena zriaďovacej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
609. PDF 68,31 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1307 zo dňa 04.11.2010 „Členstvo mesta Košice v Občianskom združení MRAK“
610. PDF 69,05 KB Inovačné centrum Košického kraja – vstup mesta Košice
611. PDF 69,01 KB Košický klaster nového priemyslu – vstup mesta Košice
612. PDF 68,37 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 6/1992 o kronike mesta Košice
613. PDF 68,78 KB VZN mesta Košice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)
614. PDF 68,5 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice“
615. PDF 69,03 KB Možnosti regulácie prevádzkovateľov zdrojov hluku formou VZN – zhodnotenie rizík a návrhy
616. PDF 75,71 KB VZN mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva - zámer rekodifikácie
617. PDF 68,34 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer“
618. PDF 151,45 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2020
619. PDF 75,13 KB Informácia o predbežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie 2020, I - III/2021
620. PDF 68,39 KB Informatívna správa o dopade COVID-19 na výber poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2020
621. PDF 68,44 KB Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty – transparentne zverejniť náklady
622. PDF 68,51 KB Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty
623. PDF 68,57 KB Zakladanie a rekonštrukcia parkovej zelene – spracovanie smernice
624. PDF 75,89 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, PO 4, Špecifický cieľ 4.3.1, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia parkov v meste Košice“
625. PDF 75,97 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, PO 4, Špecifický cieľ 4.3.1, za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútroblokov v meste Košice“
626. PDF 76,06 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, PO 4, Špecifický cieľ 4.3.1, za účelom realizácie projektu „Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy“
627. PDF 76 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, PO 4, Špecifický cieľ 4.3.1, za účelom realizácie projektu „Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice“
628. PDF 74,48 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020
629. PDF 68,69 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
630. PDF 129,97 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
632. PDF 69,41 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“
633. PDF 68,15 KB Správa o činnosti ÚHA mesta Košice
634. PDF 74,63 KB Analýza stavu Verejného osvetlenia a stratégia obnovy
635. PDF 75,91 KB Financovanie opráv a rekonštrukcii ciest prostredníctvom dodávateľského úveru