Prejsť na obsah

Uznesenia: 306 - 358

pokračovanie VIII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 02.01.2004

UZNESENIE: 311

Názov:
Vstup mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb TECHNICOM Košice

Ostatné

306. --- Rozpočet mesta Košice na rok 2004 - výkon uznesenia pozastavený
307. PDF 38,36 KB VZN mesta Košice o školských obvodoch
308. PDF 55,5 KB VZN mesta Košice o verejnom poriadku a ochrane pred hlukom
309. PDF 38,74 KB Zriadenie záložného práva v prospech VÚB, a.s. Košice na majetok mesta pre čerpanie úveru pre Kovoslužbu, a.s.
310. PDF 41,72 KB Riešenie správcovstva bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice
312. PDF 56,08 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného
313. PDF 55,6 KB Zriadenie materskej školy na ul. Smetanovej 11 v Košiciach
314. PDF 55,65 KB Zriadenie detských jaslí pri MŠ Kalinovská 9 v Košiciach
315. --- Vyradenie preddavkovej organizácie mesta Základná umelecká škola Krosnianska 6 v Košiciach
316. PDF 58,23 KB Akčný plán rozvoja bývania
317. PDF 55,39 KB Informácia o stave prác pre prípravu plánu socio-ekonomického rozvoja mesta Košice
318. PDF 56,11 KB Informatívna správa o účinnosti VZN mesta Košice č. 62 O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu
319. PDF 55,87 KB Informatívna správa o realizácii VZN mesta Košice č. 63 O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva
320. PDF 38,3 KB Informatívna správa o vstupe mesta Košice do záujmového združenia KOŠICKÁ ARÉNA
321. PDF 37,93 KB Informatívna správa o Košickom integrovanom dopravnom systéme
322. PDF 38,04 KB Informácia o stave prípravy grantových projektov
323. PDF 38,01 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MZ na I. polrok roku 2004
324. PDF 38,75 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Barca
325. PDF 38,89 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Sever
326. PDF 38,66 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Šaca
327. PDF 56,29 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Západ
328. PDF 38,28 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre RSDr. Jána Zbojeka
329. PDF 38,67 KB Odpredaj pozemku a budovy v k.ú. Južné mesto pre MČ Košice - Juh
330. PDF 55,87 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Dagmar Orosovú - kvetinárstvo u Dagmary
331. PDF 55,91 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Alicu Bartošovú - Lady Style
332. PDF 55,79 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu MARISAN, s.r.o.
333. PDF 55,86 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu RILLÖ, s.r.o.
334. PDF 55,8 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Milana Mlynarčíka - M. M.
335. PDF 55,85 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre RELUM - Zlatka Müllera
336. PDF 55,71 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu Monitor M, spol. s r.o.
337. PDF 55,87 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Beátu Ferkovú - GLOB.TEX
338. PDF 55,85 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Vojtecha Tunkela - AUTODOT Tunkel
339. PDF 56,79 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
340. PDF 38,36 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Jozefa Drenčáka
341. PDF 38,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero pre MČ Košice nad Jazerom
342. PDF 38,44 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
343. PDF 38,6 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
344. PDF 38,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Jozefa Šurana
345. PDF 38,24 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Rudolfa Rafaela
346. PDF 39,1 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 193 zo dňa 28.8.2003
347. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre Alžbetu Kurucovu
348. PDF 38,73 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a Ing. Petrom Jakubom a manželkou Ľubou Jakubovou
349. PDF 61,31 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a súkromnými vlastníkmi v súvislosti s plánovanou výstavbou prepojovacej komunikácie Popradská - Gemerská
350. PDF 38,42 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a Ľudovítom Valentom
351. PDF 38,3 KB Odpredaj budovy v k.ú. Severné mesto
352. PDF 38,35 KB Odpredaj 15 ks električiek typu T3 CS - SU
353. PDF 38,68 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre firmu Makon, s.r.o.
354. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košická Nová Ves pre MVDr. Františka Novotného, PhD. a manželku Ing. Elišku Novotnú
355. PDF 38,49 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Štefana Nagya
356. PDF 38,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Štefana Merjavého
357. PDF 38,5 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižný Klatov pre Mateja Čižmára
358. PDF 55,9 KB Doplnenie komisií mestského zastupiteľstva