Prejsť na obsah

Uznesenia: 306 - 358

pokračovanie VIII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 02.01.2004

UZNESENIE: 332

Názov:
Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu MARISAN, s.r.o.

Ostatné

306. --- Rozpočet mesta Košice na rok 2004 - výkon uznesenia pozastavený
307. PDF 38,36 KB VZN mesta Košice o školských obvodoch
308. PDF 55,5 KB VZN mesta Košice o verejnom poriadku a ochrane pred hlukom
309. PDF 38,74 KB Zriadenie záložného práva v prospech VÚB, a.s. Košice na majetok mesta pre čerpanie úveru pre Kovoslužbu, a.s.
310. PDF 41,72 KB Riešenie správcovstva bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice
311. PDF 38,78 KB Vstup mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb TECHNICOM Košice
312. PDF 56,08 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného
313. PDF 55,6 KB Zriadenie materskej školy na ul. Smetanovej 11 v Košiciach
314. PDF 55,65 KB Zriadenie detských jaslí pri MŠ Kalinovská 9 v Košiciach
315. --- Vyradenie preddavkovej organizácie mesta Základná umelecká škola Krosnianska 6 v Košiciach
316. PDF 58,23 KB Akčný plán rozvoja bývania
317. PDF 55,39 KB Informácia o stave prác pre prípravu plánu socio-ekonomického rozvoja mesta Košice
318. PDF 56,11 KB Informatívna správa o účinnosti VZN mesta Košice č. 62 O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu
319. PDF 55,87 KB Informatívna správa o realizácii VZN mesta Košice č. 63 O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva
320. PDF 38,3 KB Informatívna správa o vstupe mesta Košice do záujmového združenia KOŠICKÁ ARÉNA
321. PDF 37,93 KB Informatívna správa o Košickom integrovanom dopravnom systéme
322. PDF 38,04 KB Informácia o stave prípravy grantových projektov
323. PDF 38,01 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MZ na I. polrok roku 2004
324. PDF 38,75 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Barca
325. PDF 38,89 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Sever
326. PDF 38,66 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Šaca
327. PDF 56,29 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Západ
328. PDF 38,28 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre RSDr. Jána Zbojeka
329. PDF 38,67 KB Odpredaj pozemku a budovy v k.ú. Južné mesto pre MČ Košice - Juh
330. PDF 55,87 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Dagmar Orosovú - kvetinárstvo u Dagmary
331. PDF 55,91 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Alicu Bartošovú - Lady Style
333. PDF 55,86 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu RILLÖ, s.r.o.
334. PDF 55,8 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Milana Mlynarčíka - M. M.
335. PDF 55,85 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre RELUM - Zlatka Müllera
336. PDF 55,71 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu Monitor M, spol. s r.o.
337. PDF 55,87 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Beátu Ferkovú - GLOB.TEX
338. PDF 55,85 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Vojtecha Tunkela - AUTODOT Tunkel
339. PDF 56,79 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
340. PDF 38,36 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Jozefa Drenčáka
341. PDF 38,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero pre MČ Košice nad Jazerom
342. PDF 38,44 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
343. PDF 38,6 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
344. PDF 38,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Jozefa Šurana
345. PDF 38,24 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Rudolfa Rafaela
346. PDF 39,1 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 193 zo dňa 28.8.2003
347. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre Alžbetu Kurucovu
348. PDF 38,73 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a Ing. Petrom Jakubom a manželkou Ľubou Jakubovou
349. PDF 61,31 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a súkromnými vlastníkmi v súvislosti s plánovanou výstavbou prepojovacej komunikácie Popradská - Gemerská
350. PDF 38,42 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a Ľudovítom Valentom
351. PDF 38,3 KB Odpredaj budovy v k.ú. Severné mesto
352. PDF 38,35 KB Odpredaj 15 ks električiek typu T3 CS - SU
353. PDF 38,68 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre firmu Makon, s.r.o.
354. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košická Nová Ves pre MVDr. Františka Novotného, PhD. a manželku Ing. Elišku Novotnú
355. PDF 38,49 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Štefana Nagya
356. PDF 38,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Štefana Merjavého
357. PDF 38,5 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižný Klatov pre Mateja Čižmára
358. PDF 55,9 KB Doplnenie komisií mestského zastupiteľstva