Prejsť na obsah

Uznesenia: 479 - 547

XVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 26.06.2008

UZNESENIE: 486

Názov:
Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008

Ostatné

479. RTF 15,01 KB Informácia o plnení uznesení
480. RTF 13,46 KB Informácia o činnosti primátora
481. RTF 22,09 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Košice
482. RTF 14,18 KB Správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach
483. RTF 14,21 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
484. RTF 13,55 KB Informatívna správa o finančnom hospodárení mesta Košice k 31. 3. 2008
485. RTF 15,1 KB Prehodnotenie spôsobu výstavby a dopravy v lokalite Vyšný Lorinčík
487. RTF 21,65 KB Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76
488. RTF 43,8 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 452 zo dňa 24. apríla 2008
489. RTF 60,85 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 453 zo dňa 24. apríla 2008
490. RTF 30,85 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 455 zo dňa 24. apríla 2008
491. RTF 15,28 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 454 zo dňa 24. apríla 2008
492. RTF 15,31 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 376 zo dňa 28. 02. 2008
493. RTF 14,43 KB Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií
494. RTF 14,78 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
495. RTF 14,71 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
496. RTF 15,46 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
497. RTF 15,06 KB Zmena VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
498. RTF 14,01 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice Levanduľová
499. RTF 15,7 KB Projekt „Modernizácia verejného osvetlenia na ul. Osloboditeľov v MČ Košice - Barca“
500. RTF 15,91 KB Projekt „Zníženie emisií modernizáciou MHD“
501. RTF 15,51 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2007 obchodných spoločností s účasťou mesta
502. RTF 14,54 KB Petícia obyvateľov MČ Košice - Poľov za zníženie poplatku za odvoz domového odpadu
503. RTF 15,16 KB Preventívne opatrenia a kroky vedúce k iniciatíve šírenia princípov tolerancie, úcty a vzájomnej znášanlivosti v Košiciach
504. RTF 14,75 KB Informácia o výsledku kontroly v BPMK
505. RTF 13,79 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok 2008
506. RTF 14,13 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2007/2008
507. RTF 15,2 KB Informácia o doterajšom priebehu predaja bytov na Baltickej č. 18 v Košiciach
508. RTF 14,48 KB Informatívna správa o prenajímaní malometrážnych bytov za obdobie roka 2007
509. RTF 14,16 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roka 2010
510. RTF 15,99 KB Menovanie členov do orgánov Fondu zdravia mesta Košice, n.f.
511. RTF 14,71 KB Účasť mesta Košice v záujmovom združení právnických osôb Košice IT Valley, z.p.o.
512. RTF 14,62 KB Informácia o plnení uznesenia č. 398 z pokračovania XIII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 11. marca 2008 o problematike v oblasti cestovného ruchu
513. RTF 14,22 KB Vzdanie sa členstva v dozornej rade MFK, a.s. Košice
514. RTF 19,68 KB Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu
515. RTF 14,21 KB Zmena doby nájmu nehnuteľnosti zrušenej Materskej školy Starozagorská 10
516. RTF 15,25 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a Ing. Koščom, PhD. a manželkou Mgr. Janou Koščovou
517. RTF 14,98 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a HARLEQUIN QUALITY, s.r.o.
518. RTF 62,03 KB Zverenie nehnuteľností do správy Zoologickej záhrade Košice
519. RTF 15,71 KB Zriadenie predkupného práva na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice pre ATEX Košice, s.r.o.
520. RTF 379,53 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach v k. ú. Jazero
521. RTF 196,71 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh
522. RTF 14,53 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach - Borovicový háj
523. RTF 14,04 KB Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Košické Hámre mestom Košice od LESOV Slovenskej republiky, štátneho podniku
524. RTF 15,04 KB Odplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice a vyhradenie 7 odstavných plôch pre VVS, a.s.
525. RTF 14,22 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – parkoviska na Kurskej ul. od DBR s.r.o.
526. RTF 27,72 KB Odpredaj 17 voľných bytov formou verejnej dražby
527. RTF 15,4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Letná pre BRATSKÚ JEDNOTU BAPTISTOV – Cirkevný zbor v Košiciach
528. RTF 14,55 KB Prevod alikvotnej časti pozemku k NP č. 2 pre Ivanu Matfiakovú na ul. Gudernova 6
529. RTF 15,32 KB Prevod nebytových priestorov pre Boženu Erdélyiovú na ul. Hlavná 25
530. RTF 14,62 KB Prevod nebytového priestoru pre Mariána Nadzama - GLOSSA na ul. Ipeľská 4
531. RTF 14,92 KB Prevod nebytového priestoru pre GREGOR GROUP, s. r. o. na ul. Južná trieda 69
532. RTF 14,89 KB Prevod nebytového priestoru pre Vieru Meisnerovú na ul. Komenského 6
533. RTF 15,5 KB Prevod nebytového priestoru pre Ingrid Tóthovú na ul. Zimná 8
534. RTF 15,65 KB Prevod nebytového priestoru pre Margitu Krausovú na ul. Železiarenská 26
535. RTF 17,19 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
536. RTF 14,91 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
537. RTF 16,8 KB Odpredaj 1 podielu mesta na pozemku v k. ú. Grunt pre spoluvlastníka JAZDECKÝ KLUB EMCAR
538. RTF 15,35 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Hanu Homerovú
539. RTF 16,07 KB Predaj budovy a pozemkov v k. ú. Pereš pre MČ Košice – Pereš
540. RTF 15,16 KB Odpredaj stavieb a pozemkov v bývalom areáli CASSPOS v k. ú. Železiarne formou verejnej dražby, resp. OVS
541. RTF 14,69 KB Predaj pozemku v k. ú. Jazero formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
542. RTF 16,62 KB Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Košice pre spoločnosť LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS, s.r.o. v k. ú. Krásna
543. RTF 15,84 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jaklovce pre Obec Jaklovce
544. RTF 14,63 KB Odpredaj pozemku a budovy bývalej požiarnej zbrojnice v k. ú. Myslava pre Mestskú časť Košice – Myslava
545. RTF 15,2 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre HPK engineering, a.s.
546. RTF 13,87 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
547. RTF 14,11 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov