Prejsť na obsah

Uznesenia: 479 - 547

XVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 26.06.2008

UZNESENIE: 509

Názov:
Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roka 2010

Ostatné

479. RTF 15,01 KB Informácia o plnení uznesení
480. RTF 13,46 KB Informácia o činnosti primátora
481. RTF 22,09 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Košice
482. RTF 14,18 KB Správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach
483. RTF 14,21 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
484. RTF 13,55 KB Informatívna správa o finančnom hospodárení mesta Košice k 31. 3. 2008
485. RTF 15,1 KB Prehodnotenie spôsobu výstavby a dopravy v lokalite Vyšný Lorinčík
486. RTF 33,43 KB Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008
487. RTF 21,65 KB Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76
488. RTF 43,8 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 452 zo dňa 24. apríla 2008
489. RTF 60,85 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 453 zo dňa 24. apríla 2008
490. RTF 30,85 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 455 zo dňa 24. apríla 2008
491. RTF 15,28 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 454 zo dňa 24. apríla 2008
492. RTF 15,31 KB Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 376 zo dňa 28. 02. 2008
493. RTF 14,43 KB Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií
494. RTF 14,78 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
495. RTF 14,71 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
496. RTF 15,46 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
497. RTF 15,06 KB Zmena VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
498. RTF 14,01 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice Levanduľová
499. RTF 15,7 KB Projekt „Modernizácia verejného osvetlenia na ul. Osloboditeľov v MČ Košice - Barca“
500. RTF 15,91 KB Projekt „Zníženie emisií modernizáciou MHD“
501. RTF 15,51 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2007 obchodných spoločností s účasťou mesta
502. RTF 14,54 KB Petícia obyvateľov MČ Košice - Poľov za zníženie poplatku za odvoz domového odpadu
503. RTF 15,16 KB Preventívne opatrenia a kroky vedúce k iniciatíve šírenia princípov tolerancie, úcty a vzájomnej znášanlivosti v Košiciach
504. RTF 14,75 KB Informácia o výsledku kontroly v BPMK
505. RTF 13,79 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok 2008
506. RTF 14,13 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2007/2008
507. RTF 15,2 KB Informácia o doterajšom priebehu predaja bytov na Baltickej č. 18 v Košiciach
508. RTF 14,48 KB Informatívna správa o prenajímaní malometrážnych bytov za obdobie roka 2007
510. RTF 15,99 KB Menovanie členov do orgánov Fondu zdravia mesta Košice, n.f.
511. RTF 14,71 KB Účasť mesta Košice v záujmovom združení právnických osôb Košice IT Valley, z.p.o.
512. RTF 14,62 KB Informácia o plnení uznesenia č. 398 z pokračovania XIII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 11. marca 2008 o problematike v oblasti cestovného ruchu
513. RTF 14,22 KB Vzdanie sa členstva v dozornej rade MFK, a.s. Košice
514. RTF 19,68 KB Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu
515. RTF 14,21 KB Zmena doby nájmu nehnuteľnosti zrušenej Materskej školy Starozagorská 10
516. RTF 15,25 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a Ing. Koščom, PhD. a manželkou Mgr. Janou Koščovou
517. RTF 14,98 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a HARLEQUIN QUALITY, s.r.o.
518. RTF 62,03 KB Zverenie nehnuteľností do správy Zoologickej záhrade Košice
519. RTF 15,71 KB Zriadenie predkupného práva na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice pre ATEX Košice, s.r.o.
520. RTF 379,53 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach v k. ú. Jazero
521. RTF 196,71 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh
522. RTF 14,53 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach - Borovicový háj
523. RTF 14,04 KB Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Košické Hámre mestom Košice od LESOV Slovenskej republiky, štátneho podniku
524. RTF 15,04 KB Odplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice a vyhradenie 7 odstavných plôch pre VVS, a.s.
525. RTF 14,22 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – parkoviska na Kurskej ul. od DBR s.r.o.
526. RTF 27,72 KB Odpredaj 17 voľných bytov formou verejnej dražby
527. RTF 15,4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Letná pre BRATSKÚ JEDNOTU BAPTISTOV – Cirkevný zbor v Košiciach
528. RTF 14,55 KB Prevod alikvotnej časti pozemku k NP č. 2 pre Ivanu Matfiakovú na ul. Gudernova 6
529. RTF 15,32 KB Prevod nebytových priestorov pre Boženu Erdélyiovú na ul. Hlavná 25
530. RTF 14,62 KB Prevod nebytového priestoru pre Mariána Nadzama - GLOSSA na ul. Ipeľská 4
531. RTF 14,92 KB Prevod nebytového priestoru pre GREGOR GROUP, s. r. o. na ul. Južná trieda 69
532. RTF 14,89 KB Prevod nebytového priestoru pre Vieru Meisnerovú na ul. Komenského 6
533. RTF 15,5 KB Prevod nebytového priestoru pre Ingrid Tóthovú na ul. Zimná 8
534. RTF 15,65 KB Prevod nebytového priestoru pre Margitu Krausovú na ul. Železiarenská 26
535. RTF 17,19 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
536. RTF 14,91 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
537. RTF 16,8 KB Odpredaj 1 podielu mesta na pozemku v k. ú. Grunt pre spoluvlastníka JAZDECKÝ KLUB EMCAR
538. RTF 15,35 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Hanu Homerovú
539. RTF 16,07 KB Predaj budovy a pozemkov v k. ú. Pereš pre MČ Košice – Pereš
540. RTF 15,16 KB Odpredaj stavieb a pozemkov v bývalom areáli CASSPOS v k. ú. Železiarne formou verejnej dražby, resp. OVS
541. RTF 14,69 KB Predaj pozemku v k. ú. Jazero formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
542. RTF 16,62 KB Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Košice pre spoločnosť LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS, s.r.o. v k. ú. Krásna
543. RTF 15,84 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jaklovce pre Obec Jaklovce
544. RTF 14,63 KB Odpredaj pozemku a budovy bývalej požiarnej zbrojnice v k. ú. Myslava pre Mestskú časť Košice – Myslava
545. RTF 15,2 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre HPK engineering, a.s.
546. RTF 13,87 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
547. RTF 14,11 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov