Prejsť na obsah

Uznesenia: 1287 - 1331

XXXVIII. rokovanie MZ

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 04.11.2010

UZNESENIE: 1296

Názov:
VZN mesta Košice o určení názvu ulice Červený rak
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 120

Ostatné

1287. RTF 14,72 KB Odvolanie a menovanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti DPMK, a.s.
1288. RTF 14,36 KB Odvolanie a menovanie konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
1289. RTF 14,98 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice
1290. RTF 14,2 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXVII. rokovania MZ
1291. RTF 14,04 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
1292. RTF 20,79 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1293. RTF 14,01 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice – Ťahanovce
1294. RTF 14,38 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc Macákova, Pytliacka, Beskydská, Poloninská, Čergovská, Pieninská, Sluková
1295. RTF 14,02 KB VZN mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva Hvozdíkov park
1297. RTF 14,73 KB Zverejňovanie oznamov pre verejnosť Mestom Košice
1298. RTF 26,64 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Vyšné Opátske
1299. RTF 20,54 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice, lokalita Vyšné Opátske
1300. RTF 20,19 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2010
1301. RTF 24,81 KB Doplnenie a úprava štatútu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
1302. RTF 13,86 KB Priebežná správa o projekte Košice – EuPriebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 15.8. 2010 – 5.10.2010
1303. RTF 17,6 KB Jazyková škola ako súčasť Základnej školy Staničná 13, Košice
1304. RTF 13,31 KB Bilancia mestskej samosprávy za obdobie 2006 - 2010, informatívny materiál
1305. RTF 15,4 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. apríla 2010 do 11. októbra 2010
1306. RTF 14,17 KB Riešenie kritickej situácie v MČ Košice - Luník IX , ul. Hrebendova
1307. RTF 21,2 KB Členstvo mesta Košice v Občianskom združení MRAK
1308. ZIP 85,29 KB 6. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
1309. RTF 15,85 KB Predaj voľného bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Štúrova 19 formou dobrovoľnej dražby
1310. RTF 20,62 KB Predaj 2 voľných bytov v bytovom dome na ul. Mäsiarska 39 formou dobrovoľných dražieb
1311. RTF 15,52 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu LM Clima, s.r.o. na ul. Chalupkova č. 1
1312. RTF 16,07 KB Odňatie nehnuteľností zo správy Mestskej časti Košice – Luník IX
1313. RTF 15,19 KB Finančná náhrada za vecné bremeno v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice
1314. RTF 17,35 KB Kúpa pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Ing. Štefana Grobarčíka a Violy Grobarčíkovej do vlastníctva mesta Košice
1315. RTF 14,73 KB Kúpa dokončených investícií det. ihriska pred OC Erika od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice a zverenie det. ihriska do správy SMsZ
1316. RTF 13,54 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 986 zo dňa 27. - 28. októbra 2009
1317. RTF 15,42 KB Zmena doby nájmu nebytových priestorov pre Autistické centrum Rubikon, n.o., Súkromnú zákl. školu s mat. školou pre žiakov a deti s autizmom a ...
1318. RTF 95,31 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1203 zo dňa 29. júna 2010
1319. RTF 17,31 KB Predaj budovy a pozemkov na Hemerkovej ulici č. 28 v Košiciach pre Nadáciu DeDo – Solidarita s deťmi detských domovov
1320. RTF 13,6 KB Predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PIVO ŠEMRÁK, s.r.o.
1321. RTF 13,65 KB Predaj pozemku v k. ú. Brody pre Petra Jabcona
1322. RTF 15,12 KB Predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Jozefa Stasinszkého
1323. RTF 14,1 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre MUDr. M. Zborovjana a MUDr. L. Zborovjanovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1324. RTF 17,13 KB Predaj pozemkov v k.ú. Myslava pre MČ Košice – Myslava
1325. RTF 18,82 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Otta Benöcza a Ing. Miroslava Dodeckého
1326. RTF 15,62 KB Predaj pozemkov v k. ú. Čermeľ do podielového spoluvlastníctva pre Štefániu Chrastinovú a Ivanku Kolesárovú
1327. RTF 14,53 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Pavla Kecera
1328. RTF 16,42 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Slavomíra Sarvaja a Adrianu Sarvajovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1329. RTF 14,09 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Petra Beňa a Mgr. Slavomíru Beňovú do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 k celku pre každého
1330. RTF 15,13 KB Predaj pozemku v k. ú. Letná pre firmu DEKORT, spol. s r.o.
1331. RTF 17,68 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb