Prejsť na obsah

Uznesenia: 578 - 625

XVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 15.04.2013

UZNESENIE: 613

Názov:
Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 3755/23 v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP

Ostatné

578. RTF 19,2 KB Postoj mesta Košice k zámeru ťažby a spracovania uránu v lokalite Jahodná – Kuríšková
579. RTF 12,44 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. rokovania MZ
580. RTF 19,08 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
581. RTF 10,66 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. rokovaní MZ v Košiciach dňa 11.02.2013
582. RTF 11,32 KB VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuch. a reštauračných odpadov ...
583. RTF 9,37 KB VZN mesta Košice o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl.umeleckým školám, jaz.školám, mat. školám a škol. zariadeniam
584. RTF 11,16 KB Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
585. RTF 43,82 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2012
586. RTF 12,58 KB Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2012
587. RTF 10,21 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
588. RTF 11,36 KB Analýza výchovno-vzdel. výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, person. obsadenia a mater. zabezpečenia šk. r. 2011/2012 v ZŠ, MŠ, CVČ, JŠ, SSŠ a ...
589. RTF 12,26 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
590. RTF 12,18 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Mládežnícka 3, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
591. RTF 12,43 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Polianska 1, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
592. RTF 12,74 KB Prenechanie priestorov v objekte ZŠ Gemerská 2, Košice do nájmu spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
593. RTF 165,4 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2013
594. RTF 24,67 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Doprava Os 4, Výstavba koľajovej dopr. infraštruktúry pre integrovaný dopravný systém ...
595. RTF 21 KB Súhlas s vyhlásením obch. verej. súťaže spoločnosťou MFK Košice a.s. na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA nadobudnuté od mesta Košice ...
596. RTF 20,13 KB Odkúpenie 1/8 podielov od menšin. spoluvlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Hlavná 70, Košice – Ing. P. Vilányiho a Ing. R. Staroňa
597. RTF 14,02 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. č. 2014/1 a 2014/6 v k. ú. Stredné mesto
598. RTF 11,65 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku časť parc. č. 1035/4 v k. ú. Severné mesto
599. RTF 11,64 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa na Plzenskej ulici
600. RTF 11,88 KB Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Južné mesto pre MVDr. Martu Prosbovú
601. RTF 15,12 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre Evu Nižníkovú
602. RTF 20,52 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Nižný Klátov pre Martinu Žličářovú
603. RTF 14,58 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre JUDr. Jána Hoška a manželku Editu, rod. Tiralovú
604. RTF 15,02 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach
605. RTF 13,74 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Bibianu Shakkour
606. RTF 13,43 KB Prevod nehnuteľnosti v k.ú. Severné mesto pre Valériu Kullačovú
607. RTF 12,38 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre Evu Juskovú, rod. Hančíkovú
608. RTF 12,51 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice 9/16 k celku na pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Miroslava Švedu a Ing. Oľgu Švedovú
609. RTF 13,19 KB Prenájom pozemku pre MČ Košice – Staré mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby parkovacích miest vo dvore vymedzenom ulicami ...
610. ZIP 417,49 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
611. RTF 13,21 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 28 - Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Staré mesto a násl. prenájom pozemkov pre spoločnosť AUPARK KOŠICE ...
612. RTF 14,92 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Skladná a Južné mesto do správy SMsZ v Košiciach
614. RTF 19,82 KB Zámena pozemkov v k. ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice za pozemky vo vlastníctve Hotel Cassovar a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
615. RTF 15,13 KB Zámena pozemku v k. ú. Terasa vo vlast. mesta Košice za pozemok v k. ú. Terasa vo vlast. Ing. Jozefa Presaloviča z dôvodov hodných osobit. zreteľa
616. RTF 13,78 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
617. RTF 12,57 KB Predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Ing. Petra Javnického
618. RTF 14,54 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ladislava Hradockého a Katarínu Hradockú
619. RTF 15,17 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jaklovce pre Ľubomíra Demka
620. RTF 13,08 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Andrej Tribula – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16
621. RTF 14,1 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu LARA TRADE, spol. s r.o. v dome na ul. Tomášikova č. 9
622. RTF 13,04 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu GOLDEN REAL, s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 64
623. RTF 12,36 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu NATALI-TRANS s.r.o. na ul. Hlinkova č. 27
624. RTF 13,14 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.01.2013 – 28.02.2013
625. RTF 15,59 KB Personálne zmeny v Legislatívno–právnej komisii MZ