Prejsť na obsah

Uznesenia: 802 - 871

XVI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XVI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 19.06.2017

UZNESENIE: 821

Názov:
Petícia za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre DPMK, a.s. Košice

Ostatné

802. PDF 187,89 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017
803. PDF 189,32 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
804. PDF 345,26 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2016
805. PDF 184,02 KB Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
806. PDF 189,65 KB Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s.
807. PDF 189 KB Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo II SKR 2017
808. PDF 189,42 KB Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo III SKR 2017
809. PDF 195,09 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“
810. PDF 197,02 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projekt s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“
811. PDF 198,08 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“
812. PDF 192,24 KB Predloženie Žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach“ v rámci IROP, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života ...
813. PDF 196,13 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - názov projektu: „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.“
814. PDF 198,1 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - realizácia projektu: „Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.“
815. PDF 196,41 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - realizácia projektu: „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“
816. ZIP 410,06 KB Prevod 29 podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd.
817. PDF 187,77 KB Zmena uznesenia MZ č. 742 zo dňa 24.04.2017 „Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017“
818. PDF 198,46 KB Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2017
819. PDF 193,79 KB Dotácie na mládežnícky futbal
820. PDF 183,31 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016
822. PDF 187,9 KB VZN mesta Košice o zrušení MŠ Bystrická 34, Košice a jej súčasti
823. PDF 191,18 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť MŠ Nešporova 28, Košice
824. PDF 187,88 KB VZN mesta Košice o zrušení MŠ Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
825. PDF 189,86 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť MŠ Turgenevova 7, Košice
826. PDF 189,05 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť MŠ Budapeštianska 1, Košice
827. PDF 196,08 KB Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves
828. PDF 194,47 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom ...
829. PDF 195,71 KB Odňatie zvereného neh. majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy CVČ Orgovánová 5, Košice a zverenie neh. majetku vo vlastníctve mesta ...
830. PDF 192,42 KB Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
831. PDF 195,33 KB Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca
832. PDF 195,56 KB Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh
833. PDF 202,72 KB Zámena spoluvlast. podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu os. zreteľa
834. PDF 197,5 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdrav. postihnutých ...
835. PDF 196,77 KB Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
836. PDF 194,57 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M M Potraviny, s.r.o.
837. PDF 194,69 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hod. os. zret.
838. PDF 198,66 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia parku pri OC Erika“ v k. ú. Terasa z dôvodov hod. os. zret.
839. PDF 791,51 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
840. PDF 192,08 KB Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice
841. PDF 190,25 KB Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
842. PDF 195,51 KB Odplat. prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verej. osvetlenie od spol. TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlast. mesta Košice
843. PDF 192,46 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta
844. PDF 193,61 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
845. PDF 199,17 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
846. PDF 199,33 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.09.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu ...
847. PDF 193,61 KB Zmena uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.03.2016 „Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero ...
848. PDF 196,86 KB Zmena uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.06.2013 „Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku ...
849. PDF 193,09 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 43 „Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o.“
850. PDF 194,86 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice
851. PDF 195,11 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o.
852. PDF 193,27 KB Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s.
853. PDF 191,73 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Viktóriu Dankovú
854. PDF 194,38 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľudovíta Gála a RNDr. Zuzanu Gálovú, PhD.
855. PDF 191,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jána Radika a manželku Máriu
856. PDF 191,89 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Katarínu Jánošíkovú
857. PDF 195,33 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Danicu Telepkovú a Mgr. Máriu Kötelešovú
858. PDF 193,35 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Daniela Zmija
859. PDF 195,15 KB Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na Milana Grondziho
860. PDF 192,33 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o.
861. PDF 193,49 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Geralda Tokára
862. PDF 200,75 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny
863. PDF 198,49 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a manž. Gabrielou Kapovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
864. PDF 194,45 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. Martinu Mižikovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
865. PDF 193,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú a Ing. Margitu Borovskú v rovnakom podiele 1/2 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
866. PDF 194,01 KB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
867. PDF 194,06 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s. r. o. v dome na ul. Stará baštová č. 7
868. PDF 193 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Elenu Valanskú v dome na ul. Alžbetina č. 29
869. PDF 187,19 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ
870. PDF 265,64 KB Personálne zmeny v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach
871. PDF 188,45 KB Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach