Prejsť na obsah

Uznesenia: 802 - 871

XVI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XVI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 19.06.2017

UZNESENIE: 831

Názov:
Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca

Ostatné

802. PDF 187,89 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017
803. PDF 189,32 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
804. PDF 345,26 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2016
805. PDF 184,02 KB Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
806. PDF 189,65 KB Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s.
807. PDF 189 KB Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo II SKR 2017
808. PDF 189,42 KB Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo III SKR 2017
809. PDF 195,09 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“
810. PDF 197,02 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projekt s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“
811. PDF 198,08 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“
812. PDF 192,24 KB Predloženie Žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach“ v rámci IROP, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života ...
813. PDF 196,13 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - názov projektu: „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.“
814. PDF 198,1 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - realizácia projektu: „Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.“
815. PDF 196,41 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP - realizácia projektu: „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“
816. ZIP 410,06 KB Prevod 29 podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd.
817. PDF 187,77 KB Zmena uznesenia MZ č. 742 zo dňa 24.04.2017 „Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017“
818. PDF 198,46 KB Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2017
819. PDF 193,79 KB Dotácie na mládežnícky futbal
820. PDF 183,31 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016
821. PDF 187,13 KB Petícia za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre DPMK, a.s. Košice
822. PDF 187,9 KB VZN mesta Košice o zrušení MŠ Bystrická 34, Košice a jej súčasti
823. PDF 191,18 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť MŠ Nešporova 28, Košice
824. PDF 187,88 KB VZN mesta Košice o zrušení MŠ Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
825. PDF 189,86 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť MŠ Turgenevova 7, Košice
826. PDF 189,05 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť MŠ Budapeštianska 1, Košice
827. PDF 196,08 KB Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves
828. PDF 194,47 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom ...
829. PDF 195,71 KB Odňatie zvereného neh. majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy CVČ Orgovánová 5, Košice a zverenie neh. majetku vo vlastníctve mesta ...
830. PDF 192,42 KB Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
832. PDF 195,56 KB Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh
833. PDF 202,72 KB Zámena spoluvlast. podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu os. zreteľa
834. PDF 197,5 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdrav. postihnutých ...
835. PDF 196,77 KB Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
836. PDF 194,57 KB Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M M Potraviny, s.r.o.
837. PDF 194,69 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hod. os. zret.
838. PDF 198,66 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia parku pri OC Erika“ v k. ú. Terasa z dôvodov hod. os. zret.
839. PDF 791,51 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
840. PDF 192,08 KB Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice
841. PDF 190,25 KB Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
842. PDF 195,51 KB Odplat. prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verej. osvetlenie od spol. TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlast. mesta Košice
843. PDF 192,46 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta
844. PDF 193,61 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
845. PDF 199,17 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
846. PDF 199,33 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.09.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu ...
847. PDF 193,61 KB Zmena uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.03.2016 „Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero ...
848. PDF 196,86 KB Zmena uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.06.2013 „Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku ...
849. PDF 193,09 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 43 „Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o.“
850. PDF 194,86 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice
851. PDF 195,11 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o.
852. PDF 193,27 KB Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s.
853. PDF 191,73 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Viktóriu Dankovú
854. PDF 194,38 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľudovíta Gála a RNDr. Zuzanu Gálovú, PhD.
855. PDF 191,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jána Radika a manželku Máriu
856. PDF 191,89 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Katarínu Jánošíkovú
857. PDF 195,33 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Danicu Telepkovú a Mgr. Máriu Kötelešovú
858. PDF 193,35 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Daniela Zmija
859. PDF 195,15 KB Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na Milana Grondziho
860. PDF 192,33 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o.
861. PDF 193,49 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Geralda Tokára
862. PDF 200,75 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny
863. PDF 198,49 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a manž. Gabrielou Kapovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
864. PDF 194,45 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. Martinu Mižikovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
865. PDF 193,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú a Ing. Margitu Borovskú v rovnakom podiele 1/2 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
866. PDF 194,01 KB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
867. PDF 194,06 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s. r. o. v dome na ul. Stará baštová č. 7
868. PDF 193 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Elenu Valanskú v dome na ul. Alžbetina č. 29
869. PDF 187,19 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ
870. PDF 265,64 KB Personálne zmeny v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach
871. PDF 188,45 KB Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach