Prejsť na obsah

Uznesenia: 636 - 680

Pokračovanie XXIII. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 11.05.2021

UZNESENIE: 638

Názov:
Prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít a z Fondu mládežníckeho futbalu v roku 2021
Dokument:

Ostatné

636. PDF 77,02 KB Odovzdanie ciest II. a III. triedy do majetku KSK
637. PDF 83,68 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2021
639. PDF 84,18 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
640. PDF 77,62 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 462 zo dňa 24.06.2004 v časti týkajúcej sa ZŠ Trebišovská 10, Košice – aktualizácia parciel zverených do správy ZŠ
641. PDF 77,19 KB Návrh na zaradenie CVČ Fábryho 44, Košice ako súčasti ZŠ Fábryho 44, Košice do siete škôl a školských zariadení SR
642. PDF 77,1 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom cyklistiky pri zabezpečovaní organizácie medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska 2021“
643. PDF 84,07 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti týkajúcej sa predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
644. PDF 141,56 KB Určenie spôsobu prenájmu areálu bývalej ZŠ Petzvalova 4, Košice na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
645. PDF 78,61 KB Prenájom pozemku v areáli ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia Benecol Košice
646. ZIP 252,1 KB Zverenie nehnuteľností – stavieb miestnych komunikácií, chodníkov a parkoviska v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
647. PDF 123,24 KB Odňatie pozemkov súvisiacich so stavbou Mestskej krytej plavárne zo správy MČ Košice – Staré Mesto
648. PDF 77,57 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, parc. č. 1828 v k. ú. Furča pre vlastníka NP č. 12 spoločnosť Boldy, s.r.o. (garáž na Clementisovej č. 3)
649. PDF 77,52 KB Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
650. PDF 77,95 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 808/5 a 808/6 v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP č. 1 Alexandra Nagya (dvor Hlavná 55, Kováčska 16)
651. PDF 159,94 KB Riešenie správy uzamykateľného kontajneroviska a okolitých pozemkov v lokalite Škultétyho ul. v Košiciach
652. PDF 77,88 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavieb uzamykateľných kontajnerovísk v rámci projektu „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk časť F“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
653. PDF 170,03 KB Prenájom pozemkov, parciel registra „C“ KN č. 7085/4 – 7085/33 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
654. PDF 78,12 KB Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom stavby otočky na ulici Chmeľníky
655. PDF 77,9 KB Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Park na Európskej triede“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
656. PDF 78,42 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Čermeľ za účelom rozšírenia plôch potrebných pre prevádzku samotnej atrakcie - Košickej detskej historickej železnice pre Detskú železnicu Košice, občianske združenie
657. PDF 77,93 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na dobu 20 rokov pre p. Kandúrovú Ruženu a p. Kandúra Ladislava z dôvodov hodných osobitného zreteľa
658. PDF 77,71 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia chodníkom na ul. Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
659. PDF 84,03 KB Prenájom častí pozemkov pre MEDICKÁ KOŠICE, s.r.o. za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky ul. Považská - Medická“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
660. PDF 123,27 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zret
661. PDF 84,4 KB Realizácia projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ v k. ú. Terasa – aktualizácia nájomného vzťahu
662. PDF 78,25 KB Realizácia projektu „Revitalizácia Katkin park“ v k. ú. Terasa – aktualizácia nájomného vzťahu
663. PDF 76,85 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
664. PDF 77,58 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/3 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
665. PDF 84,05 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
666. PDF 77,72 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
667. PDF 77,38 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
668. PDF 130,37 KB Určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. s finančným vyrovnaním v prospech
669. PDF 78,7 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Nižná Úvrať a Severné mesto s Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
670. PDF 78,56 KB Určenie spôsobu prevodu – nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
671. PDF 77,2 KB Predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Juraja Bercika
672. PDF 77,41 KB Predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Rudolfa Horehája a manželku Máriu Horehájovú
673. PDF 76,95 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 19.10.2020 do XXII. zasadnutia MZ dňa 08.02. a z jeho pokračovania dňa 10. a 23.02.2021
674. PDF 129,41 KB Časový harmonogram zasadnutí MZ na II. polrok 2021 – pozastavený výkon uznesenia
675. PDF 181,91 KB Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 522 zo dňa 20.10.2020 – znovuzavedenie zľavnenej prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 % - č. 523 zo dňa 20.10.2020 – úprava
676. PDF 77,03 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
677. PDF 77,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev“
678. PDF 166,58 KB Zriadenie komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a MČ a vymedzenie jej úloh
679. PDF 76,92 KB Osadenie dočasnej svetelnej signalizácie na križovatke Kostolianska – Podhradová
680. PDF 76,85 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené od XIX. zasadnutia MZ dňa 19. - 20.10.2020