Prejsť na obsah

Uznesenia: 636 - 680

Pokračovanie XXIII. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 11.05.2021

UZNESENIE: 644

Názov:
Určenie spôsobu prenájmu areálu bývalej ZŠ Petzvalova 4, Košice na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Dokument:

Ostatné

636. PDF 77,02 KB Odovzdanie ciest II. a III. triedy do majetku KSK
637. PDF 83,68 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2021
638. PDF 379,57 KB Prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít a z Fondu mládežníckeho futbalu v roku 2021
639. PDF 84,18 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
640. PDF 77,62 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 462 zo dňa 24.06.2004 v časti týkajúcej sa ZŠ Trebišovská 10, Košice – aktualizácia parciel zverených do správy ZŠ
641. PDF 77,19 KB Návrh na zaradenie CVČ Fábryho 44, Košice ako súčasti ZŠ Fábryho 44, Košice do siete škôl a školských zariadení SR
642. PDF 77,1 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom cyklistiky pri zabezpečovaní organizácie medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska 2021“
643. PDF 84,07 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti týkajúcej sa predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
645. PDF 78,61 KB Prenájom pozemku v areáli ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia Benecol Košice
646. ZIP 252,1 KB Zverenie nehnuteľností – stavieb miestnych komunikácií, chodníkov a parkoviska v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
647. PDF 123,24 KB Odňatie pozemkov súvisiacich so stavbou Mestskej krytej plavárne zo správy MČ Košice – Staré Mesto
648. PDF 77,57 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, parc. č. 1828 v k. ú. Furča pre vlastníka NP č. 12 spoločnosť Boldy, s.r.o. (garáž na Clementisovej č. 3)
649. PDF 77,52 KB Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
650. PDF 77,95 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 808/5 a 808/6 v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP č. 1 Alexandra Nagya (dvor Hlavná 55, Kováčska 16)
651. PDF 159,94 KB Riešenie správy uzamykateľného kontajneroviska a okolitých pozemkov v lokalite Škultétyho ul. v Košiciach
652. PDF 77,88 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavieb uzamykateľných kontajnerovísk v rámci projektu „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk časť F“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
653. PDF 170,03 KB Prenájom pozemkov, parciel registra „C“ KN č. 7085/4 – 7085/33 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
654. PDF 78,12 KB Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom stavby otočky na ulici Chmeľníky
655. PDF 77,9 KB Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Park na Európskej triede“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
656. PDF 78,42 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Čermeľ za účelom rozšírenia plôch potrebných pre prevádzku samotnej atrakcie - Košickej detskej historickej železnice pre Detskú železnicu Košice, občianske združenie
657. PDF 77,93 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na dobu 20 rokov pre p. Kandúrovú Ruženu a p. Kandúra Ladislava z dôvodov hodných osobitného zreteľa
658. PDF 77,71 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia chodníkom na ul. Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
659. PDF 84,03 KB Prenájom častí pozemkov pre MEDICKÁ KOŠICE, s.r.o. za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky ul. Považská - Medická“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
660. PDF 123,27 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zret
661. PDF 84,4 KB Realizácia projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ v k. ú. Terasa – aktualizácia nájomného vzťahu
662. PDF 78,25 KB Realizácia projektu „Revitalizácia Katkin park“ v k. ú. Terasa – aktualizácia nájomného vzťahu
663. PDF 76,85 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
664. PDF 77,58 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/3 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
665. PDF 84,05 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
666. PDF 77,72 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
667. PDF 77,38 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
668. PDF 130,37 KB Určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. s finančným vyrovnaním v prospech
669. PDF 78,7 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Nižná Úvrať a Severné mesto s Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
670. PDF 78,56 KB Určenie spôsobu prevodu – nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
671. PDF 77,2 KB Predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Juraja Bercika
672. PDF 77,41 KB Predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Rudolfa Horehája a manželku Máriu Horehájovú
673. PDF 76,95 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 19.10.2020 do XXII. zasadnutia MZ dňa 08.02. a z jeho pokračovania dňa 10. a 23.02.2021
674. PDF 129,41 KB Časový harmonogram zasadnutí MZ na II. polrok 2021 – pozastavený výkon uznesenia
675. PDF 181,91 KB Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 522 zo dňa 20.10.2020 – znovuzavedenie zľavnenej prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 % - č. 523 zo dňa 20.10.2020 – úprava
676. PDF 77,03 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
677. PDF 77,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev“
678. PDF 166,58 KB Zriadenie komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a MČ a vymedzenie jej úloh
679. PDF 76,92 KB Osadenie dočasnej svetelnej signalizácie na križovatke Kostolianska – Podhradová
680. PDF 76,85 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené od XIX. zasadnutia MZ dňa 19. - 20.10.2020