Prejsť na obsah

Uznesenia: 918 - 992

XXVIII. zasadnutie a jeho pokračovanie 18.03.2022

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 17.03.2022

UZNESENIE: 933

Názov:
VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom, a križovatky Križovatka Furmanec“
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 230

Ostatné

918. PDF 85,17 KB Schválenie zverejneného programu XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach
919. PDF 84,8 KB Rozšírenie tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, Košice
920. PDF 84,9 KB Rozšírenie tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
921. PDF 84,66 KB Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
922. PDF 84,1 KB Rozšírenie predmetu dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine“
923. PDF 200,48 KB Zrušenie partnerstva a spolupráce s vládou mesta Sankt Peterburg v Ruskej federácii a zrušenie spolupráce s Vitebskou regionálnou výkonnou radou v Bieloruskej republike
924. PDF 77,14 KB Kontrola dodávok pre objekt Petzvalova 4 v Košiciach
925. PDF 78,41 KB Vykonanie kontroly príkaznej zmluvy č. 2022000544 uzavretej dňa 15.03.2022 medzi mestom Košice, ako príkazcom, a agentúrou AMADEUS, s.r.o., ako príkazníkom
926. PDF 76,85 KB Vykonanie kontroly o zisteniach a odporúčaní, na ktoré orgány mesta nereagovali v adekvátnej miere
927. PDF 86,96 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
928. PDF 188,5 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice
929. PDF 77,03 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. zasadnutia MZ dňa 23.09. a 30.09.2021 do XXVI. zasadnutia MZ dňa 16.12. a 17.12.2021
930. PDF 76,97 KB Memorandum medzi VSD, a.s. a mestom Košice
931. PDF 83,46 KB Parkovanie v Košiciach - vyvolanie rokovania so zástupcom spoločnosti EEI s.r.o.
932. PDF 76,98 KB VZN mesta Košice o miestnej dani za ubytovanie
934. PDF 77,33 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
935. PDF 84,07 KB Vypracovanie architektonickej štúdie k projektovému zámeru výstavby Plavárne pri ZŠ Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce
936. PDF 377,75 KB Riešenie dlhov neplatičov na nájomnom v mestských nehnuteľnostiach z dôvodu covidových obmedzení - pozastavený výkon uznesenia
937. PDF 78,02 KB VZN mesta Košice o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
938. PDF 77,17 KB Zmena VZN mesta Košice č. 227 o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
939. PDF 77,35 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zadania a doplnky
940. PDF 136,56 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/ 2021
941. PDF 129,67 KB Územný plán zóny Košice – Šebastovce
942. PDF 136,1 KB Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“
943. PDF 192,97 KB Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“– riešenie dopravnej obslužnosti
944. PDF 123,84 KB Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“
945. PDF 130,5 KB Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021
946. PDF 77,12 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
947. PDF 135,69 KB Oprava prejazdného úseku z MČ Košice - Krásna cez obec Košická Polianka v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty – informácia o postupe a aktualizácia uznesenia MZ č. 877 zo dňa 17.12.2021
948. PDF 207,49 KB Zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice – Luník IX - pozastavený výkon uznesenia
949. PDF 77,25 KB Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13.
950. PDF 77,51 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
951. PDF 167,59 KB Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ a schválenie dobrovoľne spolupracujúceho subjektu MČ Košice - Sever v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty
952. PDF 77,7 KB Menovanie člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
953. PDF 77,49 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
954. PDF 77,9 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti NTC Košice a.s.
955. PDF 77,78 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
956. PDF 84,27 KB Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia palubných počítačov vo vozidlách MHD“
957. PDF 77,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21.03.2022“
958. PDF 85,17 KB Informácia o predložení žiadostí o NFP so zameraním na Moderné technológie II v rámci OPII, Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, Špecifické ciele Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a Zlepšenie celkovej dostupnosti
959. PDF 84,93 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekt „Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice“
960. PDF 84,94 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútroblokuHúskova – Hemerkova,
961. PDF 84,92 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekt „Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)“
962. PDF 85,75 KB Informácia o zapojení sa do výzvy Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu stred. Európu, Špec. cieľ 2.1: Podpora en. prechodu do klim. neutrálnej stred. Európy pre projekt „COvenaNt of uNiversities lEading the Carbon neutra
963. PDF 85,29 KB Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám klimatických zmien v strednej Európe pre projekt „Climate Resilient Comm
964. PDF 83,62 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2022
965. PDF 84,26 KB Dotácie v zmysle VZN mesta Košice č. 190 na kultúrne a sociálne účely
966. PDF 159,73 KB Grantový program na rok 2022 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
967. PDF 124,09 KB Zelená grantová výzva na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
968. PDF 451,13 KB Prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít, z Fondu mládežníckeho futbalu a na podporu akadémií v roku 2022
969. PDF 76,92 KB Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko
970. PDF 83,8 KB Pracovná skupina pre potreby vyhodnocovania podkladov v procese prípravy a realizácie zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
971. PDF 77,21 KB Informatívna správa o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
972. PDF 77,2 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
973. PDF 77,67 KB Zverenie pozemkov pod detským ihriskom a hygienickým zariadením (Park Jozefa Psotku) do správy MČ Košice – Juh
974. PDF 77,7 KB Archeologický komplex Dolná brána – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
975. PDF 212,59 KB Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1 A na parc č. 4161/4 a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice
976. PDF 83,77 KB Personálne otázky v Komisii ŽP, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
977. PDF 263,55 KB Ukončenie Zmluvy o garantovanej energetickej službe v súvislosti s Mestskou krytou plavárňou
978. PDF 77,34 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
979. PDF 78,59 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice
980. PDF 213,3 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. č. 6324, 6325 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
981. PDF 212,83 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 4699/405 v k. ú. Terasa pre Ivana Kopolovets a manželku Galynu Kopolovets z dôvodu hodného osobitného zreteľa
982. PDF 213,6 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre Martinu Šiškovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
983. PDF 84,34 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
984. PDF 77,7 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska z dôvodu hodného osobitného zreteľa
985. PDF 644,05 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre vlastníkov bytov v bytových domoch ul. Milosrdenstva 8, ul. Brezová 3, ul. Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
986. PDF 212,88 KB Prevod hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu pre Tomáša Hupperta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
987. PDF 123,28 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, Malá Lodina a Furča z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
988. PDF 78,09 KB Navýšenie výmery prenajatej plochy v k. ú. Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce za 1 € / rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
989. PDF 77,74 KB Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
990. PDF 212,44 KB Predaj pozemku pod stavbou v k. ú. Nižný Klátov pre Jarmilu Mochnáčovú
991. PDF 213,12 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre PaedDr. Štefana Lukácsa a manželku Ing. Agnesu Lukácsovú
992. PDF 135,93 KB Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby