Prejsť na obsah

Uznesenia: 918 - 992

XXVIII. zasadnutie a jeho pokračovanie 18.03.2022

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 17.03.2022

UZNESENIE: 956

Názov:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia palubných počítačov vo vozidlách MHD“
Dokument:

Ostatné

918. PDF 85,17 KB Schválenie zverejneného programu XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach
919. PDF 84,8 KB Rozšírenie tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, Košice
920. PDF 84,9 KB Rozšírenie tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
921. PDF 84,66 KB Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
922. PDF 84,1 KB Rozšírenie predmetu dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine“
923. PDF 200,48 KB Zrušenie partnerstva a spolupráce s vládou mesta Sankt Peterburg v Ruskej federácii a zrušenie spolupráce s Vitebskou regionálnou výkonnou radou v Bieloruskej republike
924. PDF 77,14 KB Kontrola dodávok pre objekt Petzvalova 4 v Košiciach
925. PDF 78,41 KB Vykonanie kontroly príkaznej zmluvy č. 2022000544 uzavretej dňa 15.03.2022 medzi mestom Košice, ako príkazcom, a agentúrou AMADEUS, s.r.o., ako príkazníkom
926. PDF 76,85 KB Vykonanie kontroly o zisteniach a odporúčaní, na ktoré orgány mesta nereagovali v adekvátnej miere
927. PDF 86,96 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
928. PDF 188,5 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice
929. PDF 77,03 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. zasadnutia MZ dňa 23.09. a 30.09.2021 do XXVI. zasadnutia MZ dňa 16.12. a 17.12.2021
930. PDF 76,97 KB Memorandum medzi VSD, a.s. a mestom Košice
931. PDF 83,46 KB Parkovanie v Košiciach - vyvolanie rokovania so zástupcom spoločnosti EEI s.r.o.
932. PDF 76,98 KB VZN mesta Košice o miestnej dani za ubytovanie
933. PDF 154,84 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom, a križovatky Križovatka Furmanec“
934. PDF 77,33 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
935. PDF 84,07 KB Vypracovanie architektonickej štúdie k projektovému zámeru výstavby Plavárne pri ZŠ Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce
936. PDF 377,75 KB Riešenie dlhov neplatičov na nájomnom v mestských nehnuteľnostiach z dôvodu covidových obmedzení - pozastavený výkon uznesenia
937. PDF 78,02 KB VZN mesta Košice o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
938. PDF 77,17 KB Zmena VZN mesta Košice č. 227 o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
939. PDF 77,35 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zadania a doplnky
940. PDF 136,56 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/ 2021
941. PDF 129,67 KB Územný plán zóny Košice – Šebastovce
942. PDF 136,1 KB Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“
943. PDF 192,97 KB Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“– riešenie dopravnej obslužnosti
944. PDF 123,84 KB Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“
945. PDF 130,5 KB Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021
946. PDF 77,12 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
947. PDF 135,69 KB Oprava prejazdného úseku z MČ Košice - Krásna cez obec Košická Polianka v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty – informácia o postupe a aktualizácia uznesenia MZ č. 877 zo dňa 17.12.2021
948. PDF 207,49 KB Zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice – Luník IX - pozastavený výkon uznesenia
949. PDF 77,25 KB Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13.
950. PDF 77,51 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
951. PDF 167,59 KB Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ a schválenie dobrovoľne spolupracujúceho subjektu MČ Košice - Sever v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty
952. PDF 77,7 KB Menovanie člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
953. PDF 77,49 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
954. PDF 77,9 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti NTC Košice a.s.
955. PDF 77,78 KB Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
957. PDF 77,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21.03.2022“
958. PDF 85,17 KB Informácia o predložení žiadostí o NFP so zameraním na Moderné technológie II v rámci OPII, Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, Špecifické ciele Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a Zlepšenie celkovej dostupnosti
959. PDF 84,93 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekt „Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice“
960. PDF 84,94 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútroblokuHúskova – Hemerkova,
961. PDF 84,92 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekt „Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)“
962. PDF 85,75 KB Informácia o zapojení sa do výzvy Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu stred. Európu, Špec. cieľ 2.1: Podpora en. prechodu do klim. neutrálnej stred. Európy pre projekt „COvenaNt of uNiversities lEading the Carbon neutra
963. PDF 85,29 KB Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám klimatických zmien v strednej Európe pre projekt „Climate Resilient Comm
964. PDF 83,62 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2022
965. PDF 84,26 KB Dotácie v zmysle VZN mesta Košice č. 190 na kultúrne a sociálne účely
966. PDF 159,73 KB Grantový program na rok 2022 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
967. PDF 124,09 KB Zelená grantová výzva na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
968. PDF 451,13 KB Prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít, z Fondu mládežníckeho futbalu a na podporu akadémií v roku 2022
969. PDF 76,92 KB Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko
970. PDF 83,8 KB Pracovná skupina pre potreby vyhodnocovania podkladov v procese prípravy a realizácie zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
971. PDF 77,21 KB Informatívna správa o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
972. PDF 77,2 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
973. PDF 77,67 KB Zverenie pozemkov pod detským ihriskom a hygienickým zariadením (Park Jozefa Psotku) do správy MČ Košice – Juh
974. PDF 77,7 KB Archeologický komplex Dolná brána – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
975. PDF 212,59 KB Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1 A na parc č. 4161/4 a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice
976. PDF 83,77 KB Personálne otázky v Komisii ŽP, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
977. PDF 263,55 KB Ukončenie Zmluvy o garantovanej energetickej službe v súvislosti s Mestskou krytou plavárňou
978. PDF 77,34 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
979. PDF 78,59 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice
980. PDF 213,3 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. č. 6324, 6325 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
981. PDF 212,83 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 4699/405 v k. ú. Terasa pre Ivana Kopolovets a manželku Galynu Kopolovets z dôvodu hodného osobitného zreteľa
982. PDF 213,6 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre Martinu Šiškovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
983. PDF 84,34 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
984. PDF 77,7 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska z dôvodu hodného osobitného zreteľa
985. PDF 644,05 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre vlastníkov bytov v bytových domoch ul. Milosrdenstva 8, ul. Brezová 3, ul. Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
986. PDF 212,88 KB Prevod hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu pre Tomáša Hupperta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
987. PDF 123,28 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, Malá Lodina a Furča z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
988. PDF 78,09 KB Navýšenie výmery prenajatej plochy v k. ú. Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce za 1 € / rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
989. PDF 77,74 KB Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
990. PDF 212,44 KB Predaj pozemku pod stavbou v k. ú. Nižný Klátov pre Jarmilu Mochnáčovú
991. PDF 213,12 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre PaedDr. Štefana Lukácsa a manželku Ing. Agnesu Lukácsovú
992. PDF 135,93 KB Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby