Prejsť na obsah

Uznesenia: 900 - 947

XXVIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 25.08.2009

UZNESENIE: 907

Názov:
VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Janitorova“, „Zichyho“, „Berzeviczyho“, „Titánová“
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 110

Ostatné

900. RTF 13,08 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
901. RTF 13,42 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
902. RTF 15,13 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009
903. RTF 13,02 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
904. RTF 13,78 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 10. februára 2009 do 31. júla 2009
905. RTF 15,9 KB Informácia o aktuálnom stave zámeru využitia Malinovského kasární na Moyzesovej ulici v Košiciach
906. RTF 14,08 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2009
908. RTF 16,24 KB Informácia o stave plnenia uznesenia MZ č. 626/2008
909. RTF 18,49 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA – pozastavený výkon uznesenia
910. RTF 21,18 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ľudvikov Dvor
911. RTF 16,27 KB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Krásna - Golianova
912. RTF 19,74 KB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Gavlovičova
913. RTF 15,89 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na financovanie projektov
914. RTF 13,24 KB Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre BPMK, s.r.o.
915. RTF 13,04 KB Spolufinancovanie projektu pre ZŠ Janigova 2 v Košiciach
916. RTF 13,89 KB Predloženie 3 žiadostí o NFP v rámci projektov
917. RTF 18,25 KB Príprava projektu „Zvýšenie pripravenosti pri živelných pohromách, kontaminácii územia a ohrození ŽP v prihraničných regiónoch“
918. RTF 16,26 KB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice pre roky 2009 – 2015
919. RTF 12,23 KB Informácia o príprave Investičnej konferencie Košice Invest 2009 – Invest in East
920. RTF 13,97 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb
921. RTF 13,48 KB Zmeny v Radách škôl
922. RTF 17,98 KB Zmeny v Sociálnej a bytovej komisii MZ
923. RTF 14,4 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 859 zo dňa 25.8.2005, č. 517 zo dňa 26. – 27.6.2008 a č. 590 zo dňa 11.9.2008
924. RTF 17,04 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice do správy MČ Košice – Nad jazerom
925. RTF 506,86 KB Odňatie nehnuteľností zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto a jeho následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
926. RTF 13,69 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií od firmy Lidl Slovenská republika, v.o.s. do vlastníctva mesta Košice
927. RTF 13,55 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií od City Park Clubu, a.s. do vlastníctva mesta Košice
928. RTF 13,96 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vladimíra Rusňáka a manželov Ing. Tomáša Siroveca a Ing. Gabrielu Sirovecovú
929. RTF 12,85 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. Petra Košutha a Janu Košuthovú
930. RTF 17,83 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Jolanu Köverovú a Pavla Kövera
931. RTF 16,19 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Soňu Zamiškovú a Andreu Milovú
932. RTF 13,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košická Nová Ves vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice – Košická Nová Ves
933. RTF 13,77 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na Jenisejskej ulici formou dobrovoľnej dražby, resp. OVS
934. RTF 13,17 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Stredné mesto pre Annu Tökésku
935. RTF 14,44 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre Annu Lubyovú, Ing. Jána Lubyho a Ing. Ľudovíta Lubyho
936. RTF 13,48 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Máriu Juhászovú
937. RTF 16,38 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Nižný Klátov pre prof. MUDr. Imricha Ivanča, CSc.
938. RTF 13,9 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa na Karlovarskej ulici formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže
939. RTF 12,84 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Slovak Telekom, a.s.
940. RTF 13,08 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Zdena Kuzmiaka a Nicolu Kuzmiakovú
941. RTF 14,14 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Tomáša Šimka
942. RTF 14,83 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Jozefa Andaházyho a Miladu Andaházyovú
943. RTF 14,01 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Datacom, s.r.o.
944. RTF 14,43 KB Odpredaj nebytového priestoru pre MILKCENTRUM, s.r.o. na ul. Sokolovská č. 21
945. RTF 14,89 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Pavla Grossmana a Františka Klemu – Zlatníctvo Diamant na ul. Hlavná č. 25
946. RTF 15,73 KB Odpredaj nebytového priestoru pre PhDr. Evu Reichelovú, CSc. na ul. Mlynská č. 1
947. RTF 14,05 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu FARINA, s.r.o. na ul. Kováčska č. 1