Prejsť na obsah

Uznesenia: 372 - 432

XIII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 17.09.2012

UZNESENIE: 377

Názov:
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2012

Ostatné

372. RTF 17,07 KB VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
373. RTF 10,16 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. rokovania MZ
374. RTF 19,42 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
375. RTF 11,12 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice, povereného zastupovaním, o činnosti Mestskej polície Košice od 01.01.2012 do 30.06.2012
376. RTF 10,71 KB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. rokovaní MZ dňa 18.06.2012
378. ZIP 76,41 KB 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012
379. RTF 11,61 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
380. RTF 12,24 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
381. RTF 19,6 KB Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011
382. RTF 15,73 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Myslava s celoplošnou aktualizáciou
383. RTF 17,64 KB Právne dokumenty zlúčenia BPMK, s.r.o. a SMMK, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o.
384. RTF 11,59 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2013
385. RTF 12,4 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 15 - Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a. s.
386. ZIP 31,14 KB Zmena kategórie bytov na sídlisku Luník IX v Košiciach
387. RTF 9,97 KB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2011 o činnosti a hospodárení
388. RTF 9,74 KB Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2012
389. RTF 11,55 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 20.07.2012 – 16.08.2012
390. RTF 15,58 KB Projektový zámer: Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vínnej ceste
391. RTF 15,46 KB Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Steelpark - Kreatívna fabrika
392. RTF 19,01 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 462 z XI. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 24. a 25. júna 2004
393. RTF 46,73 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo VII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 30. októbra 2003
394. RTF 15,29 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice pre OZ - Zober loptu, nie drogy, do nájmu ako dôvod hodný osobitého zre
395. RTF 41,42 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
396. RTF 19,27 KB Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice
397. RTF 17,65 KB Prenájom priestorov v objektoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pre nájomcu Rajo a.s.
398. RTF 19,18 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj budovy (predsad. obč. vyb.) a predaj nebyt. priest. pre nájomcu Rabeno, s.r.o. na ul. Budapeštianska 34, 36
399. RTF 19,93 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy (predsad.obč. vyb.) na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu V.Furika – GEOVERT
400. RTF 16,14 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy (predsad.obč. vyb.) na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu J. Erdélyiho
401. RTF 17,44 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre SBD III Košice
402. RTF 21,65 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – St.mesto a násl. priamy prenájom pre LABAŠ s.r.o. za účelom výstavby parkoviska pri Supermarkete FRESH, OC Lipa
403. RTF 25,8 KB Odňatie pozemku zo správy SMsZ a priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby parkoviska na Levočskej ul. v Košiciach
404. RTF 21,27 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Staré mesto na Tatranskej ulici v k. ú. Huštáky
405. RTF 18,09 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Staré mesto na Pajorovej ulici v k. ú. Letná
406. RTF 16,61 KB Zverenie pozemku v k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
407. RTF 14,49 KB Zverenie pozemku do správy MČ Košice – Pereš
408. RTF 15,92 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Martina Kováča
409. RTF 17,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MUDr. Mariána Rošáka
410. RTF 14,35 KB Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia na Trebišovskej ul. v Košiciach“ od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
411. RTF 16,24 KB Prevod časti pozemku pod stavbou v k. ú. Južné mesto priamym predajom pre spoločnosť K. DUO, s.r.o.
412. RTF 16,68 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre MČ Košice – Ťahanovce
413. RTF 20,47 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s Ing. Dušanom Pšenčíkom
414. RTF 15,11 KB Informácia k prevodu neh.maj. štátu do vlast. mesta Košice – šatňa a pozemky v k. ú. Terasa na Popradskej ul. pre zámer Národné tenis. centrum Košice
415. RTF 17,13 KB Oprava uzn. 360 z XII. rokovania MZ v Košiciach z 18.06.2012 o bezodplat. prevode dopr. stavieb od spoločnosti AUPARK Košice, spol. s r.o.
416. RTF 14,57 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Huštáky pre Karola Fischera
417. RTF 14,87 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
418. RTF 14,5 KB Prevod spoluvlast. mesta Košice na nehnuteľnosti Timonova č. 25 v k.ú. Stredné mesto podiel. spoluvlastníkovi Antonovi Majorošovi
419. RTF 14,32 KB Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Šaca priamym predajom pre Ing. Ivetu Pavlenkovú
420. RTF 14,28 KB Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Poľov priamym predajom pre HUNTER, spol. s r.o. Košice
421. RTF 14,48 KB rerušenie rokovania MZ o bode č. 51 „Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Brody pre SLOVNAFT, a.s.“
422. RTF 15,95 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Rastislava Gromu a Ing. Máriu Gromovú
423. RTF 14,17 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – spôsob prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto dobrovoľnou dražbou
424. RTF 15,21 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava
425. RTF 16,31 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske
426. RTF 13,75 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa
427. RTF 15,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať
428. RTF 15,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov
429. RTF 16,46 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - zámena pozemkov v k. ú. Terasa
430. RTF 16,57 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre – I.
431. RTF 15,91 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre – II.
432. RTF 16,06 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Furča