Prejsť na obsah

Uznesenia: 372 - 432

XIII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 17.09.2012

UZNESENIE: 399

Názov:
Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy (predsad.obč. vyb.) na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu V.Furika – GEOVERT

Ostatné

372. RTF 17,07 KB VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
373. RTF 10,16 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. rokovania MZ
374. RTF 19,42 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
375. RTF 11,12 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice, povereného zastupovaním, o činnosti Mestskej polície Košice od 01.01.2012 do 30.06.2012
376. RTF 10,71 KB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. rokovaní MZ dňa 18.06.2012
377. RTF 10,83 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2012
378. ZIP 76,41 KB 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012
379. RTF 11,61 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
380. RTF 12,24 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
381. RTF 19,6 KB Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011
382. RTF 15,73 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Myslava s celoplošnou aktualizáciou
383. RTF 17,64 KB Právne dokumenty zlúčenia BPMK, s.r.o. a SMMK, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o.
384. RTF 11,59 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2013
385. RTF 12,4 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 15 - Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a. s.
386. ZIP 31,14 KB Zmena kategórie bytov na sídlisku Luník IX v Košiciach
387. RTF 9,97 KB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2011 o činnosti a hospodárení
388. RTF 9,74 KB Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2012
389. RTF 11,55 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 20.07.2012 – 16.08.2012
390. RTF 15,58 KB Projektový zámer: Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vínnej ceste
391. RTF 15,46 KB Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Steelpark - Kreatívna fabrika
392. RTF 19,01 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 462 z XI. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 24. a 25. júna 2004
393. RTF 46,73 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo VII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 30. októbra 2003
394. RTF 15,29 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice pre OZ - Zober loptu, nie drogy, do nájmu ako dôvod hodný osobitého zre
395. RTF 41,42 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
396. RTF 19,27 KB Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice
397. RTF 17,65 KB Prenájom priestorov v objektoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pre nájomcu Rajo a.s.
398. RTF 19,18 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj budovy (predsad. obč. vyb.) a predaj nebyt. priest. pre nájomcu Rabeno, s.r.o. na ul. Budapeštianska 34, 36
400. RTF 16,14 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy (predsad.obč. vyb.) na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu J. Erdélyiho
401. RTF 17,44 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre SBD III Košice
402. RTF 21,65 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – St.mesto a násl. priamy prenájom pre LABAŠ s.r.o. za účelom výstavby parkoviska pri Supermarkete FRESH, OC Lipa
403. RTF 25,8 KB Odňatie pozemku zo správy SMsZ a priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby parkoviska na Levočskej ul. v Košiciach
404. RTF 21,27 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Staré mesto na Tatranskej ulici v k. ú. Huštáky
405. RTF 18,09 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Staré mesto na Pajorovej ulici v k. ú. Letná
406. RTF 16,61 KB Zverenie pozemku v k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
407. RTF 14,49 KB Zverenie pozemku do správy MČ Košice – Pereš
408. RTF 15,92 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Martina Kováča
409. RTF 17,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MUDr. Mariána Rošáka
410. RTF 14,35 KB Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia na Trebišovskej ul. v Košiciach“ od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
411. RTF 16,24 KB Prevod časti pozemku pod stavbou v k. ú. Južné mesto priamym predajom pre spoločnosť K. DUO, s.r.o.
412. RTF 16,68 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre MČ Košice – Ťahanovce
413. RTF 20,47 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s Ing. Dušanom Pšenčíkom
414. RTF 15,11 KB Informácia k prevodu neh.maj. štátu do vlast. mesta Košice – šatňa a pozemky v k. ú. Terasa na Popradskej ul. pre zámer Národné tenis. centrum Košice
415. RTF 17,13 KB Oprava uzn. 360 z XII. rokovania MZ v Košiciach z 18.06.2012 o bezodplat. prevode dopr. stavieb od spoločnosti AUPARK Košice, spol. s r.o.
416. RTF 14,57 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Huštáky pre Karola Fischera
417. RTF 14,87 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
418. RTF 14,5 KB Prevod spoluvlast. mesta Košice na nehnuteľnosti Timonova č. 25 v k.ú. Stredné mesto podiel. spoluvlastníkovi Antonovi Majorošovi
419. RTF 14,32 KB Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Šaca priamym predajom pre Ing. Ivetu Pavlenkovú
420. RTF 14,28 KB Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Poľov priamym predajom pre HUNTER, spol. s r.o. Košice
421. RTF 14,48 KB rerušenie rokovania MZ o bode č. 51 „Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Brody pre SLOVNAFT, a.s.“
422. RTF 15,95 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Rastislava Gromu a Ing. Máriu Gromovú
423. RTF 14,17 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – spôsob prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto dobrovoľnou dražbou
424. RTF 15,21 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava
425. RTF 16,31 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske
426. RTF 13,75 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa
427. RTF 15,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať
428. RTF 15,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov
429. RTF 16,46 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - zámena pozemkov v k. ú. Terasa
430. RTF 16,57 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre – I.
431. RTF 15,91 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre – II.
432. RTF 16,06 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Furča