Prejsť na obsah

Uznesenia: 980 - 1045

XXV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 16.06.2014

UZNESENIE: 1005

Názov:
Darovanie sôch mestu Košice

Ostatné

980. RTF 12,99 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIV. rokovania MZ
981. RTF 20,02 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
982. RTF 10,75 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXIV. rokovaní MZ dňa 14.04.2014
983. RTF 12,15 KB Oznámenie o prevode akcií spoločnosti KOSIT a.s. a ponuka akcionárov pre Mesto Košice na uplatnenie si predkupného práva
984. RTF 12,03 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 8 „Návrh memoranda o porozumení so Židovskou náboženskou obcou, Košice“
985. RTF 11,37 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Východná“
986. RTF 12,01 KB VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Juhoslovanská 2, Košice a jej súčastí
987. RTF 11,58 KB VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Juhoslovanská 2, Košice
988. RTF 12,64 KB VZN mesta Košice o zriadení CVČ, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
989. RTF 24,47 KB Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2013
990. RTF 29,75 KB Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014
991. RTF 18,27 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy č. II. SKR 2014
992. RTF 16,32 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 Os 4, pre projekt „Stratégia rozvoja dopravy a dopr. stavieb mesta Košice"
993. RTF 33,07 KB Založenie akciovej spoločnosti s obchodným menom „Košická futbalová aréna a. s.“
994. RTF 15,9 KB Zmena uzn. MZ č. 119/19.09.2011 „Doplnenie predmetu činnosti obch. spol. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. Košice“ a zrušenie uzn. MZ č. 439/10.12.2012
995. RTF 49,94 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. nepeňažným vkladom
996. RTF 12,1 KB Zrušenie časti uznesenia MZ č. 372 z XIII. rokovania zo dňa 28.02.2008
997. RTF 11,09 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za rok 2013
998. RTF 23,56 KB Zmena Štatútu nezisk. org. Košice – Európske hl. mesto kultúry 2013 a menovanie členov správnej rady n. o. Košice – Európske hl. mesto kultúry 2013
999. RTF 11,2 KB Plán činnosti a finančný plán Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. na rok 2014
1000. RTF 37,9 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014
1001. RTF 13,38 KB Zmena nájmu budovy bývalého CVČ Košice - okolie, Slovenskej jednoty 25, Grécko-katolíckej eparchii Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
1002. RTF 16,71 KB Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre MČ Košice - Nad jazerom
1003. RTF 15,78 KB Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný os. zreteľa
1004. RTF 12,67 KB Prenájom pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu Športového centra KVP ICE ARÉNA
1006. RTF 18,83 KB Zverenie pozemkov parciel KN-E č. 241/502 a KN-E č. 254 v k. ú. Myslava do správy MČ Košice – Myslava
1007. RTF 21,25 KB Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
1008. RTF 15,27 KB Zámena pozemkov v k. ú. Luník medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1009. RTF 17,51 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča a Južné mesto medzi mestom Košice a Auto Gábriel, s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1010. ZIP 8,03 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a ...
1011. RTF 19,32 KB Prenájom pozemkov pre Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1012. ZIP 169,44 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
1013. RTF 18,71 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkoviska na Študentskej - Odborárskej ul. a parkoviska na Kisdyho ul. v Košiciach
1014. RTF 17,95 KB Priamy prenájom nehnuteľnosti – objektu Gazdovského dvora s prísl. zariadením v areáli ZOO Košice pre p. Alexandra Bikára z dôvodov hod. os. zreteľa
1015. RTF 35,94 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Moyzesova ulica Košice“
1016. RTF 29,05 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Štúrova ulica Košice“
1017. RTF 26,99 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Námestie Osloboditeľov, Senný trh Košice
1018. RTF 33,16 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekon. inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Rooseveltova, Krmanova, Čajkovského, Hlavná"
1019. RTF 27,05 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Masarykova Košice“
1020. RTF 13,98 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov
1021. RTF 14,55 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre
1022. RTF 13,74 KB Predaj verejného osvetlenia nachádzajúceho sa v MČ Košice - Pereš do vlastníctva MČ Košice - Pereš za kúpnu cenu 1,- € z dôvodov hodných os. zreteľa
1023. RTF 12,51 KB Bezodplat. prevod stav.časti – SO 03 Pešie komunikácie a parkovisko 02, ul. Toryská 1 od fi. Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, KE do vlast. mesta
1024. RTF 15,68 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Stavopol – výrobné družstvo Košice
1025. RTF 15,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Moskovská ulica pre spoločnosť BRONET s.r.o.
1026. RTF 14,14 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Petra Petríka a Zuzanu Petríkovú
1027. RTF 15,85 KB Prevod pozemkov v k. ú. Baška pre Ing. Eriku Dudáš Pajerskú
1028. RTF 15,27 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Hi – Reklama, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1029. RTF 14,21 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Krásna pre Tepláreň Košice, a.s.
1030. RTF 12,28 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Južné mesto pre Ing. Jaromíra Šponara
1031. RTF 13,43 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre Jozefa Fecka a manželku Evu, rod. Červeňákovú
1032. RTF 12,51 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre Valeriána Remeteia a manželku Danicu, rod. Hatalovú
1033. RTF 13,38 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre Jána Červeňáka a manželku Ivetu, rod. Gaľašovú
1034. RTF 18,78 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1035. RTF 12,65 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Krásna pre Ladislava Borgoňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1036. RTF 13,07 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1037. RTF 15,64 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a Jánom Prochyrom s manž. Dušanou Prochyrovou formou zámeny z dôvodu hod.os.zreteľa
1038. RTF 14,98 KB Prevod nehnut. – plyn. kotolne vrátane technológie a pozemkov v k.ú. Luník a Myslava na Hrebendovej ul. pre Saleziánov don Bosca – Slov.provincia ...
1039. RTF 13,33 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. Ivana Goňka
1040. RTF 16,12 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Tibora Andrášiho a manž. Evu Andrášiovú
1041. RTF 17,61 KB Zmeny uznesenia MZ č. 976 zo dňa 14.04.2014
1042. RTF 14,35 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MIPA plus, s.r.o. na ul. Mlynská č. 14
1043. RTF 14,8 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Petra Hrabovského na ul. Hlavná č. 60
1044. RTF 21,44 KB Predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybavenosti a nebyt. priestoru v dome na ul. Budapeštianska č. 18, 20 pre nájomcu Andreu Šiškovú
1045. RTF 10,76 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXI. rokovania MZ