Prejsť na obsah

Uznesenia: 7 - 36

III. rokovanie

Zasadnutie

Názov: III. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 14.02.2011

UZNESENIE: 30

Názov:
Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Valériu Makarovú a Anetu Makarovú do podielového spoluvlastníctva

Ostatné

7. RTF 13,46 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od ustanovujúceho rokovania MZ
8. RTF 18,78 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
9. RTF 13,23 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1. júla 2010
10. RTF 14,65 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
11. RTF 45,67 KB Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
12. RTF 358,26 KB Odvolanie delegovaných zástupcov Mesta Košice v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
13. RTF 352,65 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
14. RTF 13,25 KB Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie ZOO Košice – Kavečany
15. RTF 14,44 KB 15Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
16. RTF 15,29 KB Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, person. obsadenia a mat. zabezpečenia šk. roka 2009/2010 v ZŠ, MŠ, ZUŠ, ...
17. RTF 68,05 KB Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice
18. RTF 17,86 KB Zmena štatutárnych orgánov v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice
19. RTF 82,27 KB Zmena v zložení orgánov združení, neziskových organizáciách a ďalších právnických osobách, v ktorých je Mesto Košice zakladateľ alebo člen
20. RTF 35,34 KB Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára
21. RTF 15,37 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1094 zo dňa 23.2.2010 a bodu č. 2 uznesenia č. 1134 zo dňa 27.4.2010
22. RTF 13,92 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1200 zo dňa 29.6.2010 (Zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov medzi mestom Košice a Rím.-kat. cirkvou, farnosť Košice-Poľov)
23. RTF 14,79 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2011
24. RTF 13,29 KB Priebežná správa o projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 6.10.2010 – 25.1.2011
25. RTF 221,18 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach – lokalita ohraničená ulicami Národná trieda, Kustrova, Odborárska, ...
26. RTF 198,49 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto (lokalita Šoltésova – Milosrdenstva ul., Mudroňova - Rastislavova, Turgenevova ul.) do správy SMsZ a MČ Juh
27. RTF 158,5 KB Odňatie pozemkov na území Mestského parku zo správy MČ Košice – Staré mesto a následné zverenie Správe mestskej zelene v Košiciach
28. RTF 17,85 KB Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, lokalita Priemyselný park Letisko
29. RTF 14,31 KB Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu Ing. Pavla Kmeťa na ul. Hrnčiarska č. 5
31. RTF 13,08 KB Predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Daniela Šulíka
32. RTF 13,64 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre MVDr. Jaroslava Soroku a MVDr. Martinu Sorokovú do bezpodielového spoluvlastníctva
33. RTF 21,11 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
34. RTF 13,36 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Leonarda Gegaja
35. RTF 14,9 KB Predaj pozemkov v k. ú. Krásna pre Patrika Žihalu
36. RTF 16,28 KB Odvolanie náčelníka a poverenie na riadenie Mestskej polície mesta Košice