Prejsť na obsah

Uznesenia: 1127 - 1209

XXI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XXI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 18.06.2018

UZNESENIE: 1169

Názov:
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Dokument:

Ostatné

1127. PDF 195,92 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach
1128. PDF 195,7 KB Schválenie zverejneného programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach
1129. PDF 195,07 KB Doplnenie bodu do programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach
1130. PDF 194,3 KB Doplnenie bodu do programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach
1131. PDF 193,97 KB Doplnenie bodu do programu XXI. zasadnutia MZ v Košiciach
1132. PDF 201,29 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1133. PDF 197,54 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XX. zasadnutí MZ dňa 16.04.2018
1134. PDF 196,25 KB Petícia – nesúhlas občanov s realizáciou investičného zámeru – výstavbou novostavby bytového domu „Bernolákova 24 Košice“
1135. PDF 199,43 KB Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a plnenie opatrení
1136. PDF 554,25 KB Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách
1137. PDF 197,3 KB Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
1138. PDF 196,14 KB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
1139. PDF 198,27 KB Možnosti financovania na zabezpečenie kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene
1140. PDF 202,02 KB Zmena VZN mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)
1141. PDF 198,18 KB Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre projekt zlepšenia infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš medzi mestom Košice a spoločnosťou MH Invest II, s.r.o., Bratislava
1142. PDF 206,82 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu: Modernizácia dopravného di
1143. PDF 198,9 KB Možnosti ďalšieho prevádzkovania športovej haly na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach – informácia
1144. PDF 195,75 KB Tvorba a schvaľovanie zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v procese tvorby nového územného plánu
1145. PDF 209,86 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
1146. PDF 202,97 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“
1147. PDF 202,68 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“
1148. PDF 201,43 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I“
1149. PDF 194,59 KB VZN mesta Košice - Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá prenajímania sociálnych bytov)
1150. PDF 196,96 KB VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice
1151. PDF 196,31 KB VZN mesta Košice o zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
1152. PDF 298,69 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2017
1153. PDF 276,14 KB 4. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018
1154. PDF 204,28 KB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o zrušení verejného obstarávania a zámer mesta uskutočniť nové verejné obstarávanie na predmet zákazky „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice“
1155. PDF 208,01 KB Zmena stanov spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a schválenie kontrolóra športovej organizácie
1156. PDF 198,13 KB Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice
1157. PDF 276,61 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancovmestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2018
1158. PDF 192,56 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o.
1159. PDF 213,21 KB Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže,založenie a vznik neziskovej organizácie
1160. PDF 213,55 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. Zret. pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., Werferova 3, Košice
1161. PDF 204,8 KB Prenájom nebyt. priestoru v objekte bývalej ZŠ Poľná 1 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zret. pre nájomcu MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice
1162. PDF 207,04 KB Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodn. os. zret. v objekte a areáli bývalej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
1163. PDF 200,68 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Belehradská 6, Košice
1164. PDF 202,62 KB Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VN rozvádzač v areáli Kasární Kulturpark
1165. PDF 203,69 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 1604/2 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hr. za účelom realizácie stabilizácie a odvodnenia svahu – Benadova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1166. PDF 207,93 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 3144 a 1656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hr. za účelom realizácie stavby „Adlerova - parkovisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1167. PDF 201,33 KB Dlhodobý prenájom časti pozemkov pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie detského ihriska za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1168. PDF 210,42 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístup. komunikácií, chodníkov, spev. plôch a parkovísk v rámci stavby „Byt. dom Floriánska ulica, Košice“ pre FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1170. PDF 208,33 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy Zoologickej záhrady Košice
1171. PDF 198,21 KB Zverenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice – Pereš
1172. PDF 200,99 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava v lokalite pri Klimkovičovej ulici do správy MČ Košice – Myslava
1173. PDF 220,36 KB Zverenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Poľov do správy MČ Košice – Poľov
1174. PDF 198,57 KB Zverenie nehnuteľnosti – komunikácie Kapustná do správy MČ Košice – Barca
1175. PDF 203,09 KB Zverenie pozemkov v lokalite ulice Benadova, k. ú. Furča,do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1176. PDF 206,38 KB Zverenie majetku mesta Košice „Areál DMS, Rastislavova 79, administratívna budova (AB1) - TZ - EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1177. PDF 208,54 KB Zámena pozemkov v k. ú. Šaca medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Západ z dôvodu hod. os. zreteľa s fin. vyrovnaním v prospech mesta Košice
1178. PDF 212,7 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom a Malá Vieska z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou
1179. PDF 206,8 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a Pavlom Sedlákom bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1180. PDF 210,7 KB Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina a Kostoľany nad Hornádom vo vlastníctve SR -Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. za pozemky v k. ú. Ružín a Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1181. PDF 202,92 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves so spol. SevenEleven s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1182. PDF 201,56 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby
1183. PDF 201,71 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici
1184. PDF 201,21 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici
1185. PDF 201,16 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici
1186. PDF 198,73 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou
1187. PDF 199,86 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ
1188. PDF 204,75 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
1189. PDF 204,25 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností - Hlavná 47 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
1190. PDF 202,83 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. MUDr. Mariána Šantu, CSc. a manželku MUDr. Ivanu Šantovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1191. PDF 203,94 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Vandu Kaifer z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1192. PDF 199,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Petra Papáča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1193. PDF 214,18 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny s MUDr. Alexandrou Chovančákovou a Mgr. Katarínou Pšenčíkovou z dôvodu hod. os. zreteľa
1194. PDF 207,95 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Ing. Milanom Šolcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1195. PDF 221,23 KB Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod byt. domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hod. os. zret. s predkupným právom v prospech mesta Košice
1196. PDF 203,25 KB Prevod nehnuteľností – obytných domov na Podjavorinskej 10 a 12 a pozemkov pod uvedenými obytnými domami v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
1197. PDF 203,11 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. Ing. Jána Micheľa, CSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1198. PDF 204,8 KB Prevod pozemku v k. ú. Lorinčík pre Damiána Exnera a Janu Exnerovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1199. PDF 207,58 KB Prevod častí pozemku v k. ú. Terasa do bezpodielového vlastníctva MUDr. T. Prunyiho a manželky MUDr. Z. Prunyiovej a vlastníctva Ing. E. Krúpovej, MBA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1200. PDF 204,99 KB Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Agentúru GES spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1201. PDF 197,71 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Imricha Kornfelda
1202. PDF 199,17 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na Martina Lorenca
1203. PDF 198,89 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom Rolandovi Valkovi
1204. PDF 203,14 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Štefana Šemšáka
1205. PDF 200,61 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Ľuboslava Vargovčíka
1206. PDF 201,98 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 47
1207. PDF 207,69 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Igor Timko „COMEX“ v dome na ul. Hlavná č. 55, Kováčska č. 16
1208. PDF 204,52 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu STOP RAT s.r.o. v dome na ul. Jarná č. 25
1209. PDF 206,45 KB Predaj voľného nebytového priestoru č. 1 - 3 pre vlastníka bytu Ing. Gejzu Timčáka, CSc., PhD. v dome na ul. Hlavná 55, Kováčska 16