Prejsť na obsah

Uznesenia: 274 - 360

VIII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 14.12.2015

UZNESENIE: 328

Názov:
Odplatný prevod dopravnej stavby pri OC Optima vo vlastníctve spoločnosti Palm Corp s.r.o., Bratislava do vlastníctva mesta Košice

Ostatné

274. RTF 41,89 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
275. RTF 36,64 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice
276. RTF 38 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ dňa 21.09.2015
277. ZIP 204,63 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2016 – 2018
278. RTF 36,75 KB Zmena Štatútu mesta Košice
279. RTF 119,34 KB Určenie obsahovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
280. RTF 38,79 KB Personálne zmeny v Komisii školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
281. RTF 36,97 KB Personálne zmeny v Komisii kultúry pri MZ v Košiciach
282. RTF 36,91 KB Personálne zmeny vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach
283. RTF 42,35 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti územ.j samosprávy
284. RTF 38,43 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 01.01.2016
285. RTF 51,93 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015
286. RTF 38,58 KB VZN mesta Košice Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc)
287. RTF 38,39 KB VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Galenová ulica“ na názov „Prof. Jána Kňazovického“
288. RTF 38,17 KB VZN mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku“
289. RTF 38,21 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Platinová“
290. RTF 38,6 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ
291. RTF 38,25 KB Informácia o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 - 2020 (2023) (UMR)
292. RTF 67,49 KB Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach so 100 majetkovou účasťou Mesta Košice
293. RTF 93,94 KB Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
294. RTF 53,21 KB Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.
295. RTF 39,04 KB Informácia o zvýšení základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. a 2. zmena programového rozpočtu
296. RTF 43,27 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhl. hospodárstvo ...
297. RTF 42,63 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Tech. vybavenosť v obciach s prítomnosťou margin. rómskych komunít ...
298. RTF 46,5 KB Zabezpečenie realizácie projektu Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť - obstaranie elektrobusov, Názov projektu: Zníženie emisií ...
299. RTF 44,25 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op.programu Integrovaná Infraštruktúra Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špec.cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity...
300. RTF 38,35 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
301. RTF 38,31 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice
302. RTF 38,45 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky v ZŠ
303. RTF 37,58 KB Zmeny a doplnky Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
304. RTF 37,7 KB Informácia postupu pri vypísaní referenda na redukciu mestských častí
305. RTF 41,92 KB Odňatie zvereného nehnut. majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice zo správy MČ Košice – Staré Mesto
306. RTF 38,14 KB Odňatie zvereného nehnut. majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice zo správy Základnej školy Abovská 36, Košice
307. RTF 38,42 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – multifunkčného ihriska do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
308. RTF 37,7 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice do správy Mestskej časti Košice – Barca
309. RTF 37,73 KB Zverenie nehnut. majetku mesta Košice – budova v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice do správy MŠ - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, KE
310. RTF 44,89 KB Zverenie nehnut. majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do správy ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
311. RTF 39,45 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre obč.združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, KE ako dôvod hod.os.zr.
312. ZIP 57,13 KB Zmluvné zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD a MEU prostredníctvom DPMK, a.s.
313. RTF 73,19 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
314. RTF 39,01 KB Zverenie pozemku parcely KN-C č. 3573 a det. ihriska vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Varšavskej, Sofijskej a ...
315. RTF 46,02 KB Zverenie pozemku a stavby - detského ihriska na ulici Bašťovanského č. 3 - 5 v Košiciach, k. ú. Furča, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
316. RTF 38,47 KB Odňatie nehnuteľnosti parc. č. 3069, k. ú. Jazero zo správy MČ Košice – Nad jazerom
317. RTF 67,53 KB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom častí pozemkov pre MČ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k.ú. Terasa
318. RTF 74,26 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavieb – uzamykateľných kontajnerovísk z dôvodov hod. os. zreteľa
319. RTF 69,33 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská – Čingovská"...
320. RTF 48,24 KB Prenájom časti pozemku parc. C KN 1016/9 v k. ú. Severné mesto pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia park. plôch na Krupinskej ul. ...
321. RTF 40,26 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 44 „Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Szekeresa ...
322. RTF 41,02 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Obnova a revitalizácia Det. ihriska Moldavská č. 29“ z dôvodu hod.os.zr.
323. RTF 41,49 KB Nájom nebytových priestorov v budove na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach pre MČ Košice – Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hod. os. zreteľa
324. RTF 43,4 KB Podnájom meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 17 v Košiciach pre MEDIPARTNERS, s.r.o. za 419,- € bez DPH/mesačne na dobu neurčitú
325. RTF 40,76 KB Odplatný prevod dopravnej stavby – parkoviska na Humenskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
326. RTF 40,44 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Toryskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
327. RTF 39,45 KB Odplatný prevod dopravných stavieb vo vlastníctve spoločnosti Hotel Cassovar a.s. do vlastníctva mesta Košice
329. RTF 42,4 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa v lokalite Brnenskej ulice
330. RTF 40,88 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto v lokalite Terchovskej ulice
331. RTF 39,84 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
332. RTF 39,64 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
333. RTF 43,69 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
334. RTF 40,28 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Barca pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
335. RTF 38,85 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Andreja Saraku
336. RTF 45,45 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 246 zo dňa 21.09.2015
337. RTF 41,18 KB Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. v druhej polovici areálu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
338. RTF 42,2 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť HOPE TRADE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
339. RTF 39,69 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Annu Póšovú
340. RTF 40,02 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Branislava Spišáka a manželku Danielu
341. RTF 40,58 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ferdinanda Juska a manželku Evu
342. RTF 40,94 KB Prevod pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre KRANIMEX spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
343. RTF 40 KB Prevod nehnuteľností - chaty Ždiar vrátane pozemku v k. ú. Kojšov formou dobrovoľnej dražby
344. RTF 40,55 KB Prevod pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Ťahanovce do vlastníctva pre Ing. Júliusa Sárosiho
345. RTF 41,82 KB Prevod nehnuteľností na Orlej 3 v k. ú. Stredné mesto pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
346. RTF 39,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Gizelu Sokolovú
347. RTF 42 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny medzi mestom Košice a Františkom Sanislom – NOVÁTOR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
348. RTF 41,33 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Kováčika
349. RTF 48,09 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a CI REGIO, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
350. RTF 43,66 KB Prevod nehnuteľností – bývalej meniarne DPMK vrátane pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
351. RTF 41,59 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o.
352. RTF 39,87 KB Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľudmilu Sýkorovú, PhD.
353. RTF 39,78 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Oskara Jakaba
354. RTF 39,57 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre OKNOSTAV s.r.o.
355. RTF 41,73 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Podtatranského č. 9
356. RTF 41,24 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Slovenskej jednoty č. 9, 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
357. RTF 40,95 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Stará baštová č. 1 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
358. RTF 41,46 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 15 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
359. RTF 41,52 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Hrnčiarska č. 5 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
360. RTF 38,95 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 270 zo dňa 21.09.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská 6