Prejsť na obsah

Uznesenia: 274 - 360

VIII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 14.12.2015

UZNESENIE: 360

Názov:
Doplnenie uznesenia MZ č. 270 zo dňa 21.09.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská 6

Ostatné

274. RTF 41,89 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
275. RTF 36,64 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice
276. RTF 38 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ dňa 21.09.2015
277. ZIP 204,63 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2016 – 2018
278. RTF 36,75 KB Zmena Štatútu mesta Košice
279. RTF 119,34 KB Určenie obsahovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
280. RTF 38,79 KB Personálne zmeny v Komisii školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
281. RTF 36,97 KB Personálne zmeny v Komisii kultúry pri MZ v Košiciach
282. RTF 36,91 KB Personálne zmeny vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach
283. RTF 42,35 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti územ.j samosprávy
284. RTF 38,43 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 01.01.2016
285. RTF 51,93 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015
286. RTF 38,58 KB VZN mesta Košice Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc)
287. RTF 38,39 KB VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Galenová ulica“ na názov „Prof. Jána Kňazovického“
288. RTF 38,17 KB VZN mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku“
289. RTF 38,21 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Platinová“
290. RTF 38,6 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ
291. RTF 38,25 KB Informácia o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 - 2020 (2023) (UMR)
292. RTF 67,49 KB Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach so 100 majetkovou účasťou Mesta Košice
293. RTF 93,94 KB Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
294. RTF 53,21 KB Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.
295. RTF 39,04 KB Informácia o zvýšení základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. a 2. zmena programového rozpočtu
296. RTF 43,27 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhl. hospodárstvo ...
297. RTF 42,63 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Tech. vybavenosť v obciach s prítomnosťou margin. rómskych komunít ...
298. RTF 46,5 KB Zabezpečenie realizácie projektu Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť - obstaranie elektrobusov, Názov projektu: Zníženie emisií ...
299. RTF 44,25 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op.programu Integrovaná Infraštruktúra Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špec.cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity...
300. RTF 38,35 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
301. RTF 38,31 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice
302. RTF 38,45 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky v ZŠ
303. RTF 37,58 KB Zmeny a doplnky Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
304. RTF 37,7 KB Informácia postupu pri vypísaní referenda na redukciu mestských častí
305. RTF 41,92 KB Odňatie zvereného nehnut. majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice zo správy MČ Košice – Staré Mesto
306. RTF 38,14 KB Odňatie zvereného nehnut. majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice zo správy Základnej školy Abovská 36, Košice
307. RTF 38,42 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – multifunkčného ihriska do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
308. RTF 37,7 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice do správy Mestskej časti Košice – Barca
309. RTF 37,73 KB Zverenie nehnut. majetku mesta Košice – budova v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice do správy MŠ - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, KE
310. RTF 44,89 KB Zverenie nehnut. majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do správy ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
311. RTF 39,45 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre obč.združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, KE ako dôvod hod.os.zr.
312. ZIP 57,13 KB Zmluvné zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD a MEU prostredníctvom DPMK, a.s.
313. RTF 73,19 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
314. RTF 39,01 KB Zverenie pozemku parcely KN-C č. 3573 a det. ihriska vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Varšavskej, Sofijskej a ...
315. RTF 46,02 KB Zverenie pozemku a stavby - detského ihriska na ulici Bašťovanského č. 3 - 5 v Košiciach, k. ú. Furča, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
316. RTF 38,47 KB Odňatie nehnuteľnosti parc. č. 3069, k. ú. Jazero zo správy MČ Košice – Nad jazerom
317. RTF 67,53 KB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom častí pozemkov pre MČ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k.ú. Terasa
318. RTF 74,26 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavieb – uzamykateľných kontajnerovísk z dôvodov hod. os. zreteľa
319. RTF 69,33 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská – Čingovská"...
320. RTF 48,24 KB Prenájom časti pozemku parc. C KN 1016/9 v k. ú. Severné mesto pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia park. plôch na Krupinskej ul. ...
321. RTF 40,26 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 44 „Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Szekeresa ...
322. RTF 41,02 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Obnova a revitalizácia Det. ihriska Moldavská č. 29“ z dôvodu hod.os.zr.
323. RTF 41,49 KB Nájom nebytových priestorov v budove na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach pre MČ Košice – Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hod. os. zreteľa
324. RTF 43,4 KB Podnájom meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 17 v Košiciach pre MEDIPARTNERS, s.r.o. za 419,- € bez DPH/mesačne na dobu neurčitú
325. RTF 40,76 KB Odplatný prevod dopravnej stavby – parkoviska na Humenskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
326. RTF 40,44 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Toryskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
327. RTF 39,45 KB Odplatný prevod dopravných stavieb vo vlastníctve spoločnosti Hotel Cassovar a.s. do vlastníctva mesta Košice
328. RTF 39,61 KB Odplatný prevod dopravnej stavby pri OC Optima vo vlastníctve spoločnosti Palm Corp s.r.o., Bratislava do vlastníctva mesta Košice
329. RTF 42,4 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa v lokalite Brnenskej ulice
330. RTF 40,88 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto v lokalite Terchovskej ulice
331. RTF 39,84 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
332. RTF 39,64 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
333. RTF 43,69 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
334. RTF 40,28 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Barca pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
335. RTF 38,85 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Andreja Saraku
336. RTF 45,45 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 246 zo dňa 21.09.2015
337. RTF 41,18 KB Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. v druhej polovici areálu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
338. RTF 42,2 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť HOPE TRADE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
339. RTF 39,69 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Annu Póšovú
340. RTF 40,02 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Branislava Spišáka a manželku Danielu
341. RTF 40,58 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ferdinanda Juska a manželku Evu
342. RTF 40,94 KB Prevod pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre KRANIMEX spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
343. RTF 40 KB Prevod nehnuteľností - chaty Ždiar vrátane pozemku v k. ú. Kojšov formou dobrovoľnej dražby
344. RTF 40,55 KB Prevod pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Ťahanovce do vlastníctva pre Ing. Júliusa Sárosiho
345. RTF 41,82 KB Prevod nehnuteľností na Orlej 3 v k. ú. Stredné mesto pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
346. RTF 39,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Gizelu Sokolovú
347. RTF 42 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny medzi mestom Košice a Františkom Sanislom – NOVÁTOR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
348. RTF 41,33 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Kováčika
349. RTF 48,09 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a CI REGIO, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
350. RTF 43,66 KB Prevod nehnuteľností – bývalej meniarne DPMK vrátane pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
351. RTF 41,59 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o.
352. RTF 39,87 KB Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľudmilu Sýkorovú, PhD.
353. RTF 39,78 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Oskara Jakaba
354. RTF 39,57 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre OKNOSTAV s.r.o.
355. RTF 41,73 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Podtatranského č. 9
356. RTF 41,24 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Slovenskej jednoty č. 9, 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
357. RTF 40,95 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Stará baštová č. 1 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
358. RTF 41,46 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 15 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
359. RTF 41,52 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Hrnčiarska č. 5 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov