Prejsť na obsah

Uznesenia: 151 - 221

X. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: X. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 13.06.2023

UZNESENIE: 202

Názov:
Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 243

Ostatné

151. PDF 85,13 KB Schválenie zverejneného programu X. zasadnutia MZ v Košiciach
152. PDF 84,92 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/86 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
153. PDF 85,16 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/87 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
154. PDF 128,15 KB Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť – pozastavený výkon uznesenia
155. PDF 78,84 KB Zmena členov štatutárnych orgánov v obchodnej spoločnosti v Dopravnom podniku mesta Košice, akciová spoločnosť
156. PDF 275,61 KB Dodatok č. 9 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.07.2023
157. PDF 77,89 KB Informatívna správa o projekte výstavby Polopodzemných stanovíšť kontajnerov na zber odpadov v meste Košice
158. PDF 167,58 KB Pravidelné informovanie verejnosti o témach životného prostredia – pozastavený výkon uznesenia
159. PDF 77,79 KB Personálne obsadenie v Komisii cirkví MZ v Košiciach
160. PDF 84,14 KB Personálne obsadenie v Sociálnej a bytovej komisii MZ v Košiciach
161. PDF 78,08 KB Zmena v zložení orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice
162. PDF 77,91 KB Zánik členstva v Komisii národnostných menšín MZ v Košiciach
163. PDF 78,02 KB Personálne obsadenie v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia MZ v Košiciach
164. PDF 78,38 KB Doplnenie člena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
165. PDF 117,69 KB Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – preverenie podnetu – pozastavený výkon uznesenia
166. PDF 85,23 KB Manažovanie dôsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine Mestom Košice
167. PDF 78,61 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/88 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
168. PDF 78,56 KB Prevod pozemku parc. C KN č. 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
169. PDF 85,29 KB Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre Nadeždu Vanikovú, Ing. Vladimíra Vanika a Ľuboša Vanika z dôvodu hodného osobitného zreteľa
170. PDF 78,52 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 5481 v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
171. PDF 78,57 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa pre spoločnosť OFTUM REAL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
172. PDF 132,18 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v lokalite „Obvodové centrum Terasa“ medzi mestom Košice a Ing. Igorom Barilíkom a spol. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
173. PDF 85,78 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v lokalite „Obvodové centrum Terasa“ medzi mestom Košice a Ing. Róbertom Haburajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
174. PDF 84,87 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre prof. Ing. Janette Brezinovú, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
175. PDF 78,76 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku, parc. č. 1640/28 v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Zuzanu Koščákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
176. PDF 85,12 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku, parc. č. 1640/10 v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Petra Bartla, CSc. a manželku MUDr. Evu Bartlovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
177. PDF 132,15 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - prevod voľného nebytového priestoru č. - (pôvodne CO kryt) v bytovom dome na ul. Komenského č. 21 pre 9-tich vlastníkov bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
178. PDF 78,65 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parcely registra CKN č. 6094/2 v k. ú. Severné Mesto pre p. Ing. Gabriela Gajdoša z dôvodov hodných osobitného zreteľa
179. PDF 78,46 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v lokalite Hrbovej ulice v k.ú. Severné mesto pre CRTC s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
180. PDF 78,77 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
181. PDF 137,38 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
182. PDF 145,97 KB Nájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu v lokalite Popradská ul. pre Turkon s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
183. ZIP 164,65 KB Prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice-Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
184. PDF 78,9 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre účely realizácie projektu „Bytový dom Floriánska“ pre žiadateľa HOPE spol. s r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
185. PDF 85,31 KB Prenájom pozemku, parcely registra C KN č. 2651/10 v k. ú. Severné mesto pre Občianske združenie: Spoločenstvo pre lepšie bývanie Letná 11-17 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
186. PDF 78,6 KB Prenájom pozemku reg. C-KN časť parc. č. 2503/1 v k. ú. Skladná pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
187. PDF 125,05 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod parkoviskom na Berlínskej ulici pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
188. PDF 85,31 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie priestoru Berlínska 14 – 22, dvorná časť od Maďarskej ulice pre Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa
189. PDF 203,92 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice a stavebných objektov vybudovaných v rámci realizácie rezidenčného komplexu „Nová Terasa“ do Správy mestskej zelene v Košiciach
190. PDF 79,24 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca v lokalite Medenej ulice s Ing. Dušanom Sedlákom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
191. PDF 79,14 KB Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Zariadenie pre seniorov“ na pozemkoch v k. ú. Barca vo výške 1,- € v prospech Košického samosprávneho kraja
192. PDF 78,69 KB Prevod nehnuteľností, pozemku pod stavbou a priľahlých pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Jozefa Jačiska a Ing. Máriu Jačiskovú
193. PDF 78,48 KB Odňatie nehnuteľností pozemkov par. C KN č. 3755/546 a 3755/575, k. ú. Grunt zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
194. PDF 84,43 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Barca
195. PDF 78,25 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Základnej školy, Gemerská 2, Košice
196. PDF 78,35 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Základnej školy, Staničná 13, Košice
197. PDF 78,52 KB Informatívna správa o možnosti realizácie prechodu samosprávnych kompetencií v oblasti materských škôl z mestských častí na mesto
198. PDF 77,79 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena Štatútu mesta Košice – daň za psa“
199. PDF 77,94 KB Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice
200. PDF 85,49 KB Územný plán mesta Košice, Koncept riešenia - Súborné stanovisko
201. PDF 77,93 KB Zmluva o spolupráci medzi mestom Košice, Monte spol. s. r. o. Košice, MČ Košice – Myslava a MČ Košice – Sídlisko KVP
203. PDF 131,87 KB Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť
204. PDF 77,98 KB VZN mesta Košice o čistote a verejnom poriadku a prerokovanie protestu prokurátora
205. PDF 78,01 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Lechkého ulica, Cikkerova ulica, Szabadosova ulica“
206. PDF 126,63 KB Informácia o realizácii projektu „Skatepark na KVP“ – Moskovská trieda – pozastavený výkon uznesenia
207. PDF 121,64 KB Správa o implementácii buspruhov a cyklochodníkov – pozastavený výkon uznesenia
208. PDF 77,75 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Bytový fond“
209. PDF 77,87 KB Informácia o zámere mesta Košice – zriadenie príspevkovej spoločnosti BUSINESS KOŠICE
210. PDF 116,51 KB Riešenie problémov bezdomovectva – pozastavený výkon uznesenia
211. PDF 153,47 KB Príprava výstavby zariadenia pre ľudí bez domova – pozastavený výkon uznesenia
212. PDF 77,79 KB Monitorovacia správa plnenia PHRSR mesta Košice a jeho funkčnej oblasti za rok 2022
213. PDF 276,13 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2022
214. PDF 78,34 KB Uznesenie MZ v Košiciach č. 1086 zo dňa 08.09.2022 – informácia o plnení podmienok uvedených v uznesení – Správa k obsahu a napĺňaniu „Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.“
215. PDF 78,16 KB Informácia o výsledku kontroly NKÚ „Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe č. KA-002/2023/1140“ v organizácii Mesto Košice
216. PDF 78,08 KB Dohoda o nadviazaní partnerstva medzi mestom Košice (Slovenská republika) a mestom Charkov (Ukrajina)
217. PDF 78,55 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
218. PDF 167,71 KB Grantový program na rok 2023 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
219. PDF 78,05 KB Financovanie stavebných úprav ciest a chodníkov formou splátok
220. PDF 78,35 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
221. PDF 77,94 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci VI. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 14.03.2023