Prejsť na obsah

Uznesenia: 781 - 877

XXII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 16.12.2013

UZNESENIE: 824

Názov:
Prenechanie telocviční na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu Futbalovej akadémii BENECOL ako prípad hodný osobitného zreteľa

Ostatné

781. RTF 13,8 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XX. rokovania MZ
782. RTF 13,96 KB Podpora vyhlásenia Národnej rady SR z 13. decembra 2013 k situácii na Ukrajine
783. RTF 20,02 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
784. RTF 11,97 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. rokovania MZ
785. RTF 13,36 KB Postoj mesta Košice k dokumentu „Memorandum o porozumení a spolupráci v energet. sektore medzi Min. hospodárstva SR a European Uranium Resources"
786. RTF 15,75 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. rokovaní MZ v Košiciach dňa 16.09.2013
787. RTF 16,17 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v rozpočtovom roku 2014
788. RTF 13,93 KB Správa o plnení opatrení prij. na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu verej. financií a maj. v meste Košice za r. 2012 vykonanej NKÚ SR
789. RTF 61,04 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. nepeňažným vkladom
790. RTF 17,01 KB Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie areálu kúpaliska Červená hviezda
791. RTF 29 KB Obnova bytového domu na ul. Šoltésovej 11, 13, Košice
792. RTF 17,72 KB Úprava podmienok (zvýšenie hornej hranice dôchodku) pre účely priznania príspevku na stravovanie dôchodcov
793. RTF 15,55 KB Zmena zástupcu Mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
794. RTF 13,72 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.01.2014
795. RTF 17,33 KB Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice
796. RTF 13,62 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
797. RTF 15,28 KB Prerokovanie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene
798. RTF 13,61 KB VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice
799. RTF 13,88 KB VZN mesta Košice o školských obvodoch na území mesta Košice
800. RTF 14,93 KB Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v šk. zar., kt. zriaďovateľom je mesto Košice
801. RTF 15,4 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti úz. samosprávy mesta
802. RTF 14,83 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
803. RTF 14,71 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
804. RTF 14,28 KB Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ škol. zariadeniam
805. RTF 29,43 KB Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2013
806. RTF 34,97 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice - Lorinčík 2013
807. RTF 17,65 KB Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany 2011
808. RTF 16,28 KB Menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá na základe výsledku výberového konania
809. RTF 13,56 KB Zmena Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch
810. RTF 15,54 KB Zmena Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
811. RTF 13,82 KB Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice
812. RTF 13,32 KB Petícia „Za zachovanie samostatnosti MČ Košice – Krásna a zároveň o zachovanie vlastnej samosprávy“
813. RTF 12,74 KB Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) mesta Košice
814. RTF 14,39 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.08.2013 – 31.10.2013
815. RTF 13,46 KB Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2013
816. RTF 18,29 KB Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
817. RTF 10,62 KB Personálne zmeny v Komisii kultúry MZ
818. RTF 12,43 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
819. RTF 34,01 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy
820. RTF 20,22 KB Prenechanie časti priestorov v objekte zruš. ZŠ Košická N. Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípad hodný osob. zreteľa
821. RTF 14,75 KB Prenechanie telocviční na ZŠ L. Novomeského 2, Košice do nájmu šport. klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osob. zreteľa
822. RTF 14,56 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice do nájmu FC Lokomotíva Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
823. RTF 13,94 KB Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4 Košice do nájmu šport. klubu ŠKP Košice – oddiel karate ako prípad hodný osob. zreteľa
825. RTF 14,47 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do dlhod. nájmu šport. klubu Mest. klub vzpierania a sil. športov ako prípad hodný osob. zreteľa
826. RTF 14,33 KB Prenechanie priest. v objekte ZŠ M. Lechkého, Nám. Jána Pavla II. 1, Košice do nájmu spol. Dalkia Vých. Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný os. zreteľa
827. RTF 15,08 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Juhoslovanská 2, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa
828. RTF 14,38 KB Prenájom priestorov v budove MŠ Turgenevova 7, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa
829. RTF 13,68 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Užhorodská 39, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
830. ZIP 55,37 KB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice – Staré mesto
831. RTF 170,49 KB Odňatie nehnuteľností v k. ú. Sev. mesto v areáli Amfiteátra Košice zo správy MČ Košice – Sever a ich zverenie prísp. org. K 13 – Koš. kult. centrá
832. RTF 59,67 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Stred. mesto - pozemkov a stavby „Stará krytá plaváreň – Kunsthalle“ do správy prísp. org. K 13 – Košické kult. centrá
833. RTF 158,16 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Skladná - pozemkov a stavieb „Kulturpark“ do správy prísp. organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá
834. RTF 19,41 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice – Sídl. Ťahanovce
835. RTF 34,17 KB Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrade Košice
836. RTF 15,59 KB Zámena pozemkov v k. ú. Poľov medzi mestom Košice a Urbariátom Poľov, pozemkovým spoločenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
837. RTF 14,9 KB Zámena pozemkov v k. ú. Sokoľ medzi mestom Košice a Mikulášom Kavčákom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
838. 4 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a spol. NES-PAN
839. RTF 15,56 KB Zmena Nájomnej zmluvy č. 2011002472 na zmluvu o zverení majetku mesta do správy pre MČ Košice – Sídlisko KVP
840. RTF 18,16 KB Prenájom pozemku a haly v Jazdeckom areáli v k. ú. Terasa Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z dôvodov hodných osob. zreteľa
841. RTF 14,37 KB Odplatný prevod Súsošia Immaculaty na Hlavnej ulici v Košiciach od MČ Košice - Staré Mesto do vlastníctva mesta Košice
842. RTF 15,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Gulu a manželku Evu
843. RTF 14,36 KB Bezodplat. prevod dopr. stav. časti – SO 12 Komunikácia (chodník), pri borovic. háji, Popradská ul. od firmy TITUS–Popradská, s.r.o., do vlast. mesta
844. RTF 16,13 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ondreja Klimu a manželku Alžbetu Klímovú
845. RTF 14,75 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Jazero do podielového spoluvlastníctva pre manželov Hovanových a Annu Manákovú
846. RTF 20,18 KB Bezodplat. prevod stav. časti objektu SO 02 – obsluž. komunikácie, zrealiz. v rámci Tech. infraštruktúry pre IBV Vyš. Lorinčík od spol. Bethesda ...
847. RTF 13,6 KB Bezodplat. prevod stav. časti – chodníka, v rámci prestavby budovy na Hviezdoslavovej ul. č. 6 v Košiciach od spol. VERUM, s r.o. do vlast. mesta
848. RTF 13,37 KB Odplatný prevod dokon. investície „Verejného osvetlenia ulíc Polárnaa Rovníková“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlast. mesta Košice
849. RTF 18,16 KB Odplat. prevod stav. časti objektu SO 201 – 01 komunikácia MZ 8,5/40 (B2) v rámci obyt. súb. Heringeš – 1. etapa a obyt. súboru Panoráma Heringeš...
850. RTF 17,08 KB Odplat. prevod stav. častí objektov SO 101 - 02 a SO 101 - 02 b zrealizovaných v rámci obyt. súb. PANORÁMA – obytný súbor, II. A a II. B etapa, ...
851. RTF 20,31 KB Odplat. prevod stav. častí objektov SO 101-01 v rámci obyt. súb. Panoráma Heringeš, ako aj pozemky pod stav. časťami vo vlastníctve spol. PANORAMA ...
852. RTF 14,95 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľuboslava Adama a manželku Ľudmilu, rod. Najmikovú
853. RTF 15,75 KB Prevod pozemkov v k. ú. Barca pre Starý mlyn, s.r.o., Košice
854. RTF 16,27 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o., Košice
855. RTF 15,83 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Štefana Lacka
856. RTF 16,61 KB Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
857. RTF 15,53 KB Spôsob prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
858. RTF 15,16 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Letná v lokalite Alvinczyho ul. formou priameho predaja
859. RTF 14,51 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Jazero v lokalite Baltická ul. formou priameho predaja
860. ZIP 65,84 KB Učenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
861. RTF 14,88 KB Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Šaca pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
862. RTF 14,56 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. Martinu Kopčákovú
863. RTF 14,13 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Ota Ivana a MVDr. Máriu Ivanovú
864. RTF 15,01 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Stanislava Staňu a Mgr. Janu Staňovú
865. RTF 14,11 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Annu Čieslovú
866. RTF 15,74 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Krásna pre Ing. Maroša Hegedűša a manželku MUDr. Lýdiu Hegedűšovú, rod. Beluchovú
867. RTF 13,91 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna pre MUDr. Alojza Makaru
868. RTF 16,37 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Pereš pre Ing. Ladislava Synáka a Silviu Synákovú
869. RTF 18,36 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Pereš pre Júliusa Ollého a Henrietu Olléovú
870. RTF 16,05 KB Zrušenie uzn. MZ č. 400/17.09.2012 - „Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu na ul. Budapeštianska č. 26, 28 ..."
871. RTF 14,89 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bohumíru Krivdovú na ul. Podtatranského č. 2
872. RTF 17,22 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s. r. o. v dome na ul. Miškovecká č. 8
873. RTF 17,04 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. Vladimíra Ľocha – DZIRO na ul. Stará baštová č. 6
874. RTF 16,95 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Zuzanu Oroszovú na ul. Hlinkova č. 11
875. RTF 15,98 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Jozefa Mosorjáka na ul. Čapajevova č. 5
876. RTF 19,75 KB Predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vyb. a nebyt. priestoru v dome na ul. Budapeštianska 10, 12 pre nájomcu KESTÍNA, s.r.o.
877. RTF 16,81 KB Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome Máriu Bešeniovú na ul. Alžbetina č. 16