Prejsť na obsah

Uznesenia: 72 - 110

V. rokovanie

Zasadnutie

Názov: V. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 21.06.2011

UZNESENIE: 80

Názov:
Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2010

Ostatné

72. RTF 12,28 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od IV. rokovania MZ
73. RTF 11,65 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na IV. rokovaní MZ dňa 19.4.2011
74. RTF 17,45 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
75. RTF 11,2 KB Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice
76. RTF 26,52 KB Vyhlásenie k plánovanej privatizácii spoločnosti Tepláreň Košice, a.s.
77. RTF 11,61 KB Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia mesta Košice za rok 2010 vykonanej NKÚ SR
78. RTF 11,32 KB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2010
79. RTF 11,7 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
81. RTF 13,17 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
82. RTF 13,82 KB Určenie platu primátora mesta Košice
83. RTF 13,34 KB Doplnok Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach a členov komisií MZ neposlancov
84. RTF 12,83 KB Personálne zmeny v komisiách MZ
85. RTF 11,49 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 262 zo dňa 27.9.2007
86. RTF 122,82 KB Rozdelenie dotácií pre šport
87. RTF 13,24 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu NewDent, s.r.o. na ul. Jarná č. 13
88. RTF 12,71 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EN-Real, s.r.o. na ul. Jarná č. 25
89. RTF 83,8 KB Odňatie nehnuteľ. majetku mesta zo správy Strediska služieb škole a následný výkon správy tohto majetku Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o., ...
90. RTF 12,34 KB Bezodplatný prevod dopr. stav. častí od firmy Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o. zrealizovaných pri výstavbe OC Galéria Košice I. etapa na Toryskej ul.
91. RTF 18,42 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
92. RTF 13,6 KB Zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí v prospech EYEMAXX Košice s.r.o. na pozemkoch v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice
93. RTF 15,13 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - zámena pozemkov v k. ú. Terasa
94. RTF 12,7 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Kavečany pre Konráda Schönfelda
95. RTF 12,09 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Huštáky pre Karola Fischera
96. RTF 11,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Šaca pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Západ
97. RTF 12,29 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja časti pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. D.K. a Ing. M.K.
98. RTF 15,11 KB Prenájom pozemku v k. ú. Furča za účelom výstavby krytého pódia pre MČ Košice – Dargovských hrdinov
99. RTF 15,7 KB Priamy prenájom pozemkov pre MČ Košice – Juh za účelom vybudovania a užívania parkovacích plôch na ulici Oštepová v Košiciach
100. RTF 14,73 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Staré mesto za účelom výstavby verejného osvetlenia na Zádielskej ulici
101. RTF 14,02 KB Zmena zmluvy o zverení majetku mesta č. 97/00058/SMN/600 na nájomnú zmluvu pre MČ – Sídl. KVP z dôvodu možnosti uchádzať sa o fin. dotáciu
102. RTF 21,53 KB Nakladanie s maj. mesta Košice – schválenie spôsobu prevodu nehnut. formou zámeny a priam. predaja pozemkov v k. ú. Juž. mesto pre IZOLEX BAU,s.r.o.
103. RTF 11,2 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1322 zo dňa 4.11.2010
104. RTF 11,83 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku v k. ú. Sokoľ pre Radoslava Oráča
105. RTF 14,81 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj rod. domu a pozemkov v k. ú. Terasa pre Auréliu Nádaškayovú, Bronislavu Štubendekovú a Ľubomíra Gluchého
106. RTF 14,52 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Jaklovce pre Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
107. RTF 12,34 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Danicu Stričovú
108. RTF 12,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Stanislava Baricu PhD., MBA a Doc. Ing. Danu Baricovú PhD. Ing.-PEAD
109. RTF 12,09 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku v k. ú. Terasa pre Elenu Galgaňákovú
110. RTF 11,94 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou dobrovoľnej dražby pozemku v k. ú. Veľká Lodina