Prejsť na obsah

Uznesenia: 159 - 211

VIII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VIII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 05.12.2011

UZNESENIE: 202

Názov:
Prenájom nebytových priestorov na Čsl. armády 21 pre neziskovú organizáciu SENIOR DOM, n. o.

Ostatné

159. RTF 12,65 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ
160. RTF 13,18 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IV. rokovania MZ
161. RTF 17,13 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
162. RTF 13,45 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ dňa 19. 9. 2011
163. RTF 14 KB Utvorenie a odborné vedenie evidencie pamätihodností mesta Košice
164. RTF 17,1 KB VZN mesta Košice o zozname a evidencii pamätihodností mesta Košice
165. RTF 22,4 KB Zmeny a doplnenie VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
166. RTF 13 KB Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 158 zo VII. (mimoriadneho) rokovania MZ v Košiciach zo dňa 3. 11. 2011
167. RTF 34,01 KB Zmena Stanov v Čl. II. „Predmet podnikania“ obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
168. RTF 19,64 KB Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 1.1.2012
169. RTF 20,08 KB Rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
170. RTF 13,97 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
171. RTF 13,19 KB Personálne zmeny na pozícii generálneho riaditeľa obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
172. RTF 13,59 KB Úprava účelového príspevku na stravovanie dôchodcov
173. RTF 13,01 KB Prerušenie rokovania o bode „Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii park. služieb v zóne spopl. park. služieb"
174. RTF 34,56 KB Projekty Základných škôl podané v rámci výzvy OPV-2011/1.1/06-SORO
175. RTF 12,03 KB Projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci výzvy OPV-2011/1.1/02-SORO
176. RTF 16,39 KB Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Základnej školy Kežmarská 28, Košice
177. RTF 12,24 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.09.2011 – 7.11.2011
178. RTF 308,8 KB Odvolanie delegovaných zástupcov mesta Košice v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
179. RTF 349,84 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
180. RTF 18,19 KB Nájom majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa – prehodnotenie
181. RTF 12,05 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku registra KN-C parc. č. 576/7 v k. ú. Južné mesto
182. RTF 13,52 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
183. RTF 14,31 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa
184. RTF 14,83 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
185. RTF 13,77 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Stredné mesto – I.
186. RTF 14,54 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Stredné mesto – II.
187. RTF 16,47 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Čermeľ medzi mestom Košice a manželmi Královými
188. RTF 17,24 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a EMIREX s. r. o. - uznesenie MZ č. 977/2009 zo dňa 27. – 28. 10. 2009
189. RTF 15,66 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a manželmi Hraboveckými
190. RTF 15,81 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice - zámena pozemkov a podielov na pozemkoch v k. ú. Terasa so spol. J.F.INVEST, s.r.o.
191. RTF 13,97 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Kavečany pre Konráda Schönfelda
192. RTF 19,6 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj nehnut. – budovy a nebyt. priestoru na ul. Budapeštianska č. 42, 44 pre nájomcu TAUPAL s.r.o.
193. RTF 19,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj nehnuteľností – budovy a nebytového priestoru pre nájomcu Lekáreň Remedia Košice ...
194. RTF 13,84 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Poľov pre MOLD-TRADE s. r. o.
195. RTF 13,66 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Grunt pre obchodnú spoločnosť MIMISO Košice, s. r. o.
196. RTF 14,18 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre MVDr. Rudolfa Žitňana, DrSc.
197. RTF 13,54 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zrušenie uznesenia MZ č. 805 zo dňa 30. apríla 2009
198. RTF 11,89 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja
199. RTF 13,87 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EKUMENA, s. r. o. na ulici Alžbetina č. 13, Mäsiarska č. 2
200. RTF 13,67 KB Prevod pozemkov medzi mestom Košice a Slovnaftom, a. s. v k. ú. Barca a k. ú. Letná formou zámeny
201. RTF 17,06 KB Bezodplatný prevod dopr. stavieb SO 36 – pripojovacieho a výjazdového pruhu, chodníka pre peších a sad. úprav Park. domu na Štúrovej ul. od SMMK ...
203. RTF 16,08 KB Prenájom pozemku v k. ú. Jazero za účelom výstavby parkoviska na Uralskej ulici v Košiciach
204. RTF 16,4 KB 204Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice - Darg. hrdinov za účelom realizácie sad. úprav a výstavby park. chodníkov v lokalite DH VIII
205. RTF 17,37 KB Priamy nájom nebytového priestoru v objekte na Hronskej ulici č. 12 pre nájomcu Slovenská sporiteľňa, a. s.
206. RTF 17,94 KB Priamy nájom objektu na Hviezdoslavovej ulici pre Košický samosprávny kraj
207. RTF 14,24 KB Priamy prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy, odsúhlasenie predĺženia doby nájmu a výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s.
208. RTF 13,09 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkovacích plôch v lokalite Narcisovej ulice pre GERUST a. s. Košice
209. RTF 14,66 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Šaca za účelom uloženia inžinierskych sietí na ulici Šemšianska
210. RTF 12,87 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košické Hámre formou priameho predaja pre MUDr. Danu Kučinskú a Ing. Martina Kučinského do bezpodielového spoluvlastníctva
211. RTF 12,9 KB Zriadenie vecného bremena a odsúhlasenie jednorazovej náhrady za dočasné užívanie pozemku a jednorazovej náhrady za obmedzenie pri výkone vlast. práv