Prejsť na obsah

Uznesenia: 13 - 79

II. rokovanie

Zasadnutie

Názov: II. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 09.02.2015

UZNESENIE: 50

Názov:
Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy MČ Košice – Staré Mesto

Ostatné

13. RTF 9,88 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od ustanovujúceho rokovania MZ
14. RTF 9,82 KB Správa náčelníka povereného zastupovaním Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2014 do 31.12.2014
15. RTF 23,34 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
16. ZIP 203,53 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2015 – 2017
17. RTF 10,79 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ
18. RTF 11,22 KB Zmena § 7 VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku - upozornenie prokurátora
19. RTF 12,47 KB VZN mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice
20. RTF 23,81 KB Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014
21. RTF 10,43 KB Zmena uznesenia MZ č. 656 zo dňa 17.06.2013 - Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice
22. RTF 21,47 KB Zmena a rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
23. RTF 84,72 KB Zmena v zložení orgánov združení, neziskových organizácií a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen
24. RTF 29,45 KB Zmena stanov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť
25. RTF 32,48 KB Zmena štatutárnych orgánov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť
26. RTF 21,33 KB Zmena kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť
27. RTF 42,72 KB Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice
28. RTF 23,11 KB Zmena v zložení štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
29. RTF 30,21 KB Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obch. spol. medzi primátora a námestníkov primátora
30. RTF 10,27 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam
31. RTF 9,34 KB Zmena Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
32. RTF 18,32 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2015
33. RTF 11,66 KB Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
34. RTF 138,75 KB Personálne obsadenie komisií MZ v Košiciach
35. ZIP 26,57 KB Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
36. RTF 10,05 KB Zaradenie Jazykovej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice do siete škôl a školských zariadení SR
37. RTF 11,11 KB Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – budovy zrušenej MŠ Tatranská 10, Košice zo správy MČ Košice – Staré Mesto
38. RTF 13,35 KB Prenájom pozemku v areáli MŠ Jenisejská 24, Košice pre Združenie rodičov pri MŠ Jenisejská 24, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
39. RTF 12,45 KB Prenájom priestorov v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre Mgr. Jaroslavu Benešovú, IČO: 47 852 119, Kurská 21, Košice ...
40. RTF 11,72 KB Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej MŠ Tatranská 10, Košice pre nájomcu – Súkromná mat. škola, Tatranská 10, Košice ...
41. RTF 14,45 KB Výstavba multifunkčného šport. gymnastického centra pre deti a mládež na ZŠ Trebišovská 10 – súhlas na výstavbu a prenájom ako dôvod hod. os. zreteľa
42. RTF 19,94 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II č. 1, Košice
43. RTF 12,7 KB Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 993 z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. júna 2014
44. RTF 12,91 KB Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava
45. RTF 14,36 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 697 z 17.06.2013, č. 1038 z 16.06.2014 a č. 1106 z 08.09.2014 k prevodu nehnut. majetku vo vlast. mesta Košice
46. RTF 15,01 KB Usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi Aurelom Radušovským a mestom Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Brody a Košická Nová Ves
47. RTF 10,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 30 - Zámena pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokat.cirkvou, farnosťou Košice–Sídl. Ťahanovce
48. RTF 16,17 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a TH STAVBYT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
49. RTF 47,94 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
51. RTF 13,29 KB Zverenie pozemku a detského ihriska na ulici Kuzmányho č. 13 do správy SMsZ v Košiciach
52. RTF 12,66 KB Zverenie stavby „Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice“ do správy SMsZ v Košiciach
53. RTF 14,6 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Národná trieda Košice, na pozemku...
54. RTF 13,71 KB Zriadenie vec. bremena pre stavbu: Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná, Park Angelinum, za jednoraz. fin. náhradu...
55. RTF 12,6 KB Odplatný prevod dokončenej investície: Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jenisejskej ul., vo vlastníctve MČ Košice – Nad jazerom ...
56. RTF 11,68 KB Odplatný prevod dokon. investícií park. plôch na ul. Oštepovej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlast. mesta Košice za kúp. cenu 1,00 Eur
57. RTF 11,1 KB Odplatný prevod dokon. investícií park. plôch na ul. Krakovskej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlast. mesta Košice za kúp. cenu 1,00 Eur
58. RTF 11,86 KB Odplat. prevod dokon. investície: Parkovacie státia na Miškoveckej ul. v Košiciach, zrealiz. v rámci riešenia stat.dopravy, vo vlast. MČ Košice-Juh
59. RTF 36,32 KB Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-01, SO 102-01, SO 101-02b) - „PANORÁMA“ – do majetku mesta
60. RTF 27,75 KB Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-03, SO 101-01, SO 102-01) – „PANORÁMA“ – do majetku mesta
61. RTF 16,44 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 05.12.2011 - Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa
62. RTF 11,44 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto priamym predajom
63. RTF 11,83 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košické Hámre formou priameho predaja
64. RTF 11,59 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj budovy (bývalej kotolne) a pozemku v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A
65. RTF 10,33 KB Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Terasa pre Ing. Andreu Keltikovú
66. RTF 12,53 KB Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
67. RTF 10,08 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. Editu Rezešovú, rod. Vranayovú
68. RTF 13,02 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Rímskokat. cirkvou, farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov ...
69. RTF 10,33 KB Odpredaj majetku mesta Košice – el. nadzem. vzdušného vedenia, vrátane podperných bodov v úseku Haniska – Ľudvíkov dvor spoločnosti VSD, a.s. ...
70. RTF 12,1 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o.
71. RTF 11,54 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o.
72. RTF 10,57 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1109 zo dňa 08.09.2014
73. RTF 14,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ladislava Mateja a Ingrid Matejovú, rod. Goffovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
74. RTF 10,71 KB Prenájom pozemku na Nám. L. Novomeského v Košiciach z dôvodu hod. os. zreteľa pre Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE
75. RTF 10,36 KB Prenájom pozemkov v k.ú. Stredné mesto z dôvodu hod. os. zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie protipovod. opatrení
76. RTF 10,27 KB Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hod. os. zreteľa pre GOOD ANGELS s.r.o. za účelom jej prevádzkovania
77. RTF 9,38 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu bea vukusic s.r.o.na ul. Hlavná č. 18
78. RTF 8,11 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 871 zo dňa 16.12.2013 – Predaj nebytového priestoru v dome na ul. Podtatranského č. 2
79. RTF 9,35 KB Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 2954/7 k NP č. 12-1, k NP č. 12-5, k NP č. 12-6 na Laboreckej 1