Prejsť na obsah

Uznesenia: 1210 - 1254

XXII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 17.09.2018

UZNESENIE: 1253

Názov:
Prerušenie rokovania MZ o bode „Zverenie nehnuteľného majetku na dobu neurčitú – spevnená plocha parkovisko pri OC Merkúr pre MČ Sever“
Dokument:

Ostatné

1210. PDF 189,78 KB Schválenie zverejneného programu XXII. zasadnutia MZ v Košiciach
1211. PDF 186,81 KB Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia MZ v Košiciach
1212. PDF 191,75 KB Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia MZ v Košiciach
1213. PDF 191,72 KB Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia MZ v Košiciach
1214. PDF 192,8 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Výzva občanov mesta Košice proti výstavbe NTC v Košiciach na Popradskej ulici“
1215. PDF 196,08 KB Návrh ďalšieho postupu pri usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v zóne plateného parkovania
1216. PDF 193,56 KB Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a zmena VZN č. 157
1217. PDF 191,74 KB Zmena VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
1218. PDF 193,85 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1219. PDF 194,9 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 12.02.2018 do XXI. zasadnutia MZ dňa 18.06.2018
1220. PDF 193,95 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XXI. zasadnutí MZ dňa 18.06.2018
1221. PDF 189,28 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2018
1222. PDF 218,12 KB Územný plán zóny „Košice Ludvíkov dvor – 18 RD“
1223. PDF 191,11 KB Zámer výstavby 9-podlažného bytového domu na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Košiciach
1224. PDF 217,66 KB Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“
1225. PDF 218,75 KB Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“
1226. PDF 216,86 KB Územný plán zóny Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017
1227. PDF 206,37 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
1228. PDF 192,13 KB Zásady pre zabezpečenie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice
1229. PDF 191,97 KB Zmena VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
1230. PDF 194,42 KB Zmena VZN mesta Košice č. 111/2009 o určení názvu ulice „Žriedlová ulica“
1231. PDF 194,64 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica na Furmanci“ a „Námestie sv. Vavrinca“
1232. PDF 194,02 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica k Zoologickej záhrade“
1233. PDF 194,49 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Zelený dvor“
1234. PDF 204,51 KB Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly stavu verej. financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej NKÚ SR
1235. PDF 206,61 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná infraštruktúra v prog. období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie in
1236. PDF 204,58 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. Op. programu, prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verej. službám a špecifického cieľa 2.1.1 časť B: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na
1237. PDF 200,02 KB Možnosti financovania pre zabezpečenie kompostovacích zásobníkov (kompostérov) na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene
1238. PDF 199,41 KB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s dočasnou správou Dopravným podnikom mesta Košice
1239. PDF 201,74 KB Menovanie člena štatutárneho orgánu a členov dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a informácia o stave výstavby futbalového štadióna
1240. PDF 193,59 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2017 – informatívna správa
1241. PDF 191,03 KB Správa o využívaní a stave malometrážnych bytov za rok 2017 a 2018
1242. PDF 195,6 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam
1243. PDF 194,64 KB VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
1244. PDF 193,66 KB VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
1245. PDF 191,42 KB VZN mesta Košice o zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
1246. PDF 194,74 KB Určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
1247. PDF 200,7 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Op. programu Ľudské zdroje na základe výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ
1248. PDF 200,37 KB Prenájom nebyt. priestoru v objekte ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa pre nájomcu Tanečný klub Meteor Košice, Krompašská 28, Košice
1249. PDF 206,02 KB Predĺženie nájmu nehnut. majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach pre nájomcu Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Opálová 25, Košice – Západ
1250. PDF 198,99 KB Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Družicová 5, Košice
1251. PDF 201,65 KB Budúca zámena nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a ŠK ŠPORTHALA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1252. PDF 197,05 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom šport. haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hod. oso. zreteľa pre GOOD ANGELS s.r.o. a udelenie súhlasu k prenájmu tretím osobám“
1254. PDF 190,63 KB Prerušenie XXII. zasadnutia MZ v Košiciach