Prejsť na obsah

Uznesenia: 388 - 465

XVI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XVI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 30.07.2020

UZNESENIE: 435

Názov:
VZN mesta Košice Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 217

Ostatné

388. PDF 113,51 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 388 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený (Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a. s.)
391. PDF 105,9 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 391 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený (Zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska – Podhradová)
424. PDF 109,1 KB Potvrdenie uznesenia MZ v Košiciach č. 424 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený (Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktoré si neuplatnili zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu)
425. PDF 111,18 KB Schválenie programu XVI. zasadnutia MZ v Košiciach
426. PDF 100,62 KB Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
427. PDF 109,17 KB Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. – pozastavený výkon uznesenia
428. PDF 100,28 KB Personálne zmeny v dozornej rade DPMK, a.s.
429. PDF 103,67 KB Predloženie stanoviska k vydaným rozhodnutiam jediného akcionára a vykonanie kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladaných finančných prostriedkov na príkazné zmluvy, na dohody a zmluvy uzatvárané s externými subjektmi a na doh
430. PDF 98,4 KB Vykonanie kontroly v DPMK, a.s. pri postupe a príprave verejného obstarávania predmetu zákazky „Oleje a mazivá do vozidiel MHD v roku 2020
431. PDF 103,78 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
432. PDF 95,98 KB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené po XIV. a XV. zasadnutí MZ v Košiciach
433. PDF 96,29 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev“
434. PDF 98,52 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“
436. PDF 99,48 KB Informácia o činnosti Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a personálna zmena v zložení komisie
437. PDF 147,25 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2019
438. PDF 102,52 KB Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty
439. PDF 107,43 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2020 (Návrh opráv komunikácií v správe mesta Košice na rok 2020)
440. PDF 95,12 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020“
441. PDF 104,53 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Nákup 21 ks dieselových nízkopodlažných kĺbových autobusov dĺžky 18 m s motorom s emisným štandardom EURO VI.“
442. PDF 103,93 KB Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti KFA, a.s.
443. PDF 129,05 KB Grantový program na rok 2020 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
444. PDF 99,99 KB Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice – Rada pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice
445. PDF 108,33 KB Žiadosť o NFP pre projekt „Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.“
446. PDF 100,78 KB Stratégia rozvoja BPMK, s.r.o. 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 192 zo dňa 19.09.2019
447. PDF 97,93 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Stratégia rozvoja K 13 – Košické kultúrne centrá 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 194 zo dňa 19.09.2019“
448. PDF 101,98 KB Stratégia rozvoja Mestských lesov Košice, a.s. 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 265 zo dňa 06.11.2019
449. PDF 99,48 KB Stratégia rozvoja SMsZ v Košiciach 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 266 zo dňa 06.11.2019
450. PDF 101,43 KB Stratégia rozvoja Knižnice pre mládež mesta Košice 2020 – 2023 – plnenie uznesenia MZ č. 267 zo dňa 06.11.2019
451. PDF 101,15 KB Stratégia rozvoja Strediska sociálnej pomoci mesta Košice 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ č. 268 zo dňa 06.11.2019
452. PDF 93,07 KB Prerokovanie dokumentu „Petícia za odvolanie riaditeľa K13 – Košické kultúrne centrá
453. PDF 98 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2019 – 2020)
454. PDF 96,41 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2019
455. PDF 97,82 KB Technologický a inovačný park Košice (TIP - Košice)
456. PDF 98,16 KB Projekt Housing First pre rodiny v Košiciach
457. PDF 92,43 KB Pristúpenie mesta Košice k Baskickej deklarácii
458. PDF 95,5 KB Rámcová dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou hlavného mesta Budapešť
459. PDF 99,3 KB Zmena účelového určenia stavby na ul. Obrancov mieru 18 v Košiciach pre Liberta, n.o.
460. PDF 103,08 KB Prenájom pozemku v k. ú. Ťahanovce za účelom vybudovania dopravného vstupu z Magnezitárskej ulice pre MČ Košice – Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
461. PDF 105,25 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Brody pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
462. PDF 105,73 KB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve ST ENERGY s.r.o. v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
463. PDF 103,86 KB Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a následný prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektov participatívneho rozpočtu z dôvodov hodných osobitného zreteľa
464. PDF 96,18 KB Personálne zmeny v Komisii športu a aktívneho oddychu pri MZ v Košiciach
465. PDF 100,11 KB Personálne zmeny vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach