Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Žiadosti o finančnú podporu je možné predkladať priebežne do vyčerpania finančných zdrojov na tento účel určených. Výzva v rámci programu Pomôžeme. Grantový program Pomôžeme je organizovaný v partnerstve Nadácie Tatra banky a Združenia miest a obcí Slovenska. Organizátor výzvy: Nadácia Tatra banky P. O. Box 168 810 00 Bratislava 1 tel.č. : 0918 639 471
Konečný termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 17. 9. 2007. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Kód výzvy: 0507 Vyhlasovateľ: Národný kontaktný bod Úrad vlády SR
Komunitná nadácia Bratislava oznamuje všetkým študentom a ľuďom, ktorí sa venujú filmovým klubom, internátnym rozhlasovým štúdiám, časopisom a vôbec kultúre, že opäť otvára program podpory študentských médií. Komunitná nadácia Bratislava Partizánska 2 811 03 Bratislava
Projekt je potrebné vypracovať podľa štruktúry spravovanej poskytovateľom v termíne do 30. júna 2007 , resp. 31. októbra 2007 ak sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie na humanitárnu starostlivosť. Vyhlasovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 817 82 Bratislava (ďalej MF SR)
Výzva v rámci grantového programu Pro Slovakia, podprogramy: 5.1 PREZENTÁCIA UMENIA A KULTÚRY V ZAHRANIČÍ, 5.2 MOBILITA UMELCOV A KULTÚRNYCH PRACOVNÍKOV, 5.3 PODPORA ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE. Program Pro Slovakia je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
1.1. OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK, 1.2. OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK V LOKALITÁCH SVETOVÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, 1.3. AKTIVITY KULTÚRNEJ POLITIKY A EDIČNEJ ČINNOSTI V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU, 1.4. OBNOVA A VYUŽITIE PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE VO VEREJNOM ZÁUJME (Grantový program Obnovme si svoj dom je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007). Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Kultúra národnostných menšín 2007, podprogramy : 6.1 Živá kultúra, 6.2 Periodická tlač, 6.3 Neperiodická tlač, 6.4 Kultúrna politika- oblasti podpory (6.4.1 produkcia dokumentárnych filmov, 6.4.2 prezentačné aktivity smerom k majorite) Tento program je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - (MK SR)
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 5 – literatúra a knižná kultúra, ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 4 – medziodborové profesionálne aktivity, ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava ...
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 3 – výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra, ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4.2 – hudba (profesionálne kultúrne aktivity), ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 1 – divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity), ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva na predkladania projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie 2.4. Vzdelávanie, ktoré je zamerané na odborné vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Výzvu zverejnili Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárska platobná agentúra.