Prejsť na obsah

Uznesenia: 664 - 735

XIV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XIV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 27.02.2017

UZNESENIE: 713

Názov:
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Jána Špegára a Gabrielu Špegárovú

Ostatné

664. PDF 192,52 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 12.09.2016
665. PDF 188,48 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XIII. zasadnutí MZ dňa 12.12.2016
666. PDF 190,57 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
667. PDF 187,65 KB Zmena VZN mesta Košice č. 45 trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice
668. PDF 187,12 KB VZN mesta Košice o zmene hranice MČ Košice - Barca a MČ Košice – Juh
669. PDF 187,88 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica Strážovská“ a „Ulica Súľovská“
670. PDF 187,26 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica pri studničke“, „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom Záhumní“ a „Ulica na zadnom Záhumní“
671. PDF 187,92 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica Zelená stráň“ a „Ulica ku Gederu“
672. PDF 191,54 KB Dotácia na mládežnícky futbal
673. PDF 185,11 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2016 do 31.12.2016
674. PDF 193,91 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2017
675. PDF 187,88 KB Zmena Štatútu mesta Košice
676. PDF 188,86 KB Rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
677. PDF 198,44 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci (IROP) - za účelom realizácie projektu: Modernizácia centrálneho dispečingu v DPMK, a.s.
678. PDF 192,39 KB Výzva na predloženie žiadosti o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) ...
679. PDF 194,34 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ – ZŠ Staničná 13
680. PDF 193,45 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Krosnianska 2
681. PDF 194,16 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integr. reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a šk. knižníc pre ZŠ - ZŠ J. Urbana Jenisejská 22
682. PDF 194,23 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Družicová
683. PDF 194,39 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Bruselská
684. PDF 193,86 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Polianska
685. PDF 194,22 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integr. reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a šk. knižníc pre ZŠ - ZŠ Nám. L. Novomeského
686. PDF 194,47 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Požiarnická 3
687. PDF 193,87 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Považská 12
688. PDF 193,96 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Belehradská 21
689. PDF 194,97 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu pre obnovu resp. zriadenie odb. učební a škol. knižníc pre ZŠ - ZŠ Park Angelinum
690. PDF 189,73 KB Zmena Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
691. PDF 192,73 KB Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Organizačný výbor – zloženie za mesto
692. PDF 187,04 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 19 „Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach“
693. PDF 205,19 KB Zverenie neh. majetku vo vlast. mesta Košice do správy škôl a šk. zariadení a oprava uzn. MZ v Košiciach č. 1122 z 27.04.2010 a uzn. 259 z 30.10.2003
694. PDF 196,67 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. E. Steinovej z dôvodu hod. os. zreteľa
695. PDF 198,65 KB Prenájom telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte ZŠ Belehradská 21 v Košiciach pre nájomcu Gréckokatolícka cirkev...
696. PDF 197,37 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestoru na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach na 1,- € pre OZ USMEJ SA NA MŇA z dôvodu hod. os. zr.
697. PDF 197,03 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestoru na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach pre spoločnosť AULA promotion o viac ako 50 z dôvodu hod. os. zr.
698. PDF 190,11 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 61 zo dňa 09.02.2015
699. PDF 199,92 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a ASBIS SK spol. s r. o. s fin. vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hod. os. zreteľa
700. PDF 200,14 KB Zámena nehnuteľností – pozemkov a stavby v k.ú. Terasa vo vlastníctve SR za pozemky a stavby v k.ú. Grunt a k.ú. Furča vo vlast. mesta Košice z ...
701. PDF 193,29 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Veronikou Nagyovou
702. PDF 196,69 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a Gabrielou Eperješiovou a Rudofom Nagyom
703. PDF 203,61 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú pre CASSOSPORT, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
704. PDF 198,73 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre spol. TimeHouse Slovakia, s.r.o. za účelom realizácie spoločensko-kult. a šport. centra z dôvodov hod.os. zreteľa
705. PDF 194,81 KB Odplatný prevod stavby – park. a spevnených plôch, ako aj chodníka na ul. Výstavby v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlast. mesta Košice
706. PDF 195,96 KB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Brigádnickej a Ružínskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
707. PDF 194,53 KB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Kisdyho a Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlast. mesta Košice
708. PDF 196,32 KB Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ul. č. 19 od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
709. PDF 199,76 KB Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné osvetlenie vo vlastníctve MM Invest Košice, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
710. PDF 194,18 KB Odplatný prevod zmodernizovaných na ul. Gerlachovská 12-22 a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od MČ Košice – Sever do vlast. mesta Košice
711. PDF 194,16 KB Odplatný prevod zmodernizovaných det. ihrísk - Park duklianskych obetí 1-5 a ul. Študentskej 12-13 od MČ Košice – Sever do vlast. mesta Košice
712. PDF 193,84 KB Bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ul. v Košiciach od spol. HOUSE development s.r.o. do vlast. mesta Košice
714. PDF 199,05 KB Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Annu Dlhú, Ing. Jozefa Dolinského a manželku Ingrid, Ingeborg Platkovú a Bohdana Turoka a manželku Oľgu
715. PDF 198,72 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD., Dušana Šamka, Moniku Škopovú, Prisku Gumovú, Jána Laputku a manželku Annu
716. PDF 197,24 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Radoslava Fazekaša, Zuzanu Murzovú, JUDr. Vladimíra Vargu a manželku Martu, Ing. Dušana Ivana a manželku ...
717. PDF 194,76 KB Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Ing. Petra Salu, Pavla Bajusa, Ing. Petra Bajusa a Máriu Bajusovú
718. PDF 209,26 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. Viliama Holubyho, Daniela Zsigu, Ing. Gabriela Sada, Stanislava Astraba, Petra Moravca, JUDr. Attilu Tótha...
719. PDF 206,37 KB Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Ondreja Baloga, Ing. Mariána Juricu, Viliama Polyáka, JUDr. Jána Čopka a manželku Elenu, Ladislava Redaya a ...
720. PDF 191,88 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Vincenta Cábockého
721. PDF 191,94 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre MVDr. Janu Kuličovú
722. PDF 197,31 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Festivalové nám. Košice“, na ...
723. PDF 197,21 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
724. PDF 194,78 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
725. PDF 192,44 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
726. PDF 201,05 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Východoslovenskou distribučnou, a.s. z dôvodu hodného os. zreteľa, formou zámeny bez fin. vyrovnania
727. PDF 460,82 KB Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 1279/87 v k. ú. Jazero na Ľubomíra Krukóa
728. PDF 210 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa pre GMT Plus, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
729. PDF 193,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
730. PDF 194,51 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. Jaroslava Križička z dôvodu hodného osobitného zreteľa
731. PDF 194,34 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Ing. Petrovi Ďuricovi
732. PDF 193,02 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Miloša Šveca a Ing. Annamáriu Švecovú
733. PDF 195 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre Geralda Tokára
734. PDF 197,34 KB Prevod spoluvlast. podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP Spoločnosť priateľov Jogy Košice, dobrovoľná organizácia
735. PDF 186,47 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. zasadnutia MZ