Prejsť na obsah

Uznesenia: 134 - 200

V. rokovanie

Zasadnutie

Názov: V. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 22.06.2015

UZNESENIE: 140

Názov:
Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 53

Ostatné

134. RTF 52,1 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
135. RTF 47,13 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ v Košiciach dňa 27.04.2015
136. RTF 46,55 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Šalviová“
137. RTF 47,44 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Na banisegu“, „Nábrežná“, „Rybárska“, „Ku štrkovisku“, „Bernatovská“, „Valalická“
138. RTF 64,14 KB Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99
139. RTF 55,89 KB Preruš. rok. MZ o bode č. 6 „Pokr. rokovania MZ o prer. bode z III. rokovania zo dňa 27.04.2015: Územný plán zóny Košice - Kavečany,
141. RTF 75,15 KB Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015
142. RTF 79,85 KB Územný plán zóny Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014
143. RTF 121,55 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
144. RTF 79,66 KB Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025
145. RTF 103,14 KB Koncepcia politiky mesta vo vzťahu k deťom a mládeži Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2015
146. RTF 75,13 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra, Jegorovovo nám. č. 5, Košice
147. RTF 78,99 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice
148. RTF 86,82 KB Špecifikácia predmetu podnikateľskej činnosti realizovanej v rámci vedľajšieho predmetu činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie K 13
149. RTF 82,89 KB Predlož. žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo V. SKR 2015
150. RTF 85,62 KB Predlož. žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo VI.SKR 2015
151. RTF 93,8 KB Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 01.07.2015
152. RTF 83,93 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ
153. RTF 84,19 KB Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí
154. RTF 98,95 KB Ústna informácia o návrhu na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice
155. RTF 92,3 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za rok 2014
156. RTF 92,16 KB Harmonogram riešenia statického parkovania organizácie mesta Košice – informácia o obsahu predloženého materiálu
157. RTF 106,96 KB VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
158. RTF 96,49 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
159. RTF 96,65 KB Zmena preddavkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu - Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
160. RTF 95,64 KB Personálne zmeny v Komisii cirkví MZ
161. RTF 97,91 KB Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
162. RTF 95,25 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice (parcela č. 3755/77 zapísaná na LV č. 965) do správy ZŠ Starozagorská 8, Košice
163. RTF 97,52 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice z DHOZ pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9,Košice
164. RTF 95,81 KB Dlhodobý prenájom poz.v areáli ZŠ Slobody 1, KE V. Janočkovi –Janočko Academy, Puškinova 1, KE za účelom výstavby ŠTK Fut. ak. V. Janočka ako DHOZ
165. RTF 98,16 KB Rozš. pren. pr. a prenájom celk. priestorov na DU 10 rokov za náj. z DHOZ v obj. zruš. ZŠ Poľná 1 v KNV pre náj. Družstvo THESAN, Lomonosovova 14, KE
166. RTF 97,46 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a prerokovanie protestu prokurátora
167. RTF 95,52 KB VZN mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
168. RTF 120,66 KB Prenájom častí poz. v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom majetkovoprávneho vysporiadania poz. pod plagát. pl. vo vl. MČ za 1,- €/rok z DHOZ
169. ZIP 23,19 KB Prenájom pozemkov pre Košickú Futbalovú Arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby Košickej futbalovej arény
170. RTF 98,36 KB Dlhodobý pren. býv. kina Úsmev a poz. na Kasárenskom nám. č. 1 v k. ú. Stredné mesto z DHOZ pre o.z. CINEFIL za účelom prev. centra audioviz. kultúry
171. ZIP 30,69 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
172. RTF 102,01 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby uzamykateľných kontajnerovísk pre MČ Košice – Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
173. RTF 100,37 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
174. ZIP 33,2 KB Prenájom odovzd.(výmenníkových) st. pre TEHO s.r.o KE - odňatie maj. určeného na vyr. z nájmu, prenájom SVR* v k. ú. Grunt a schv. výšky náj. z DHOZ
175. RTF 105,18 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa
176. RTF 99,48 KB Podnájom nebyt. pr. v trakte C budovy Hlavná 70 v KE pre Zdr. voj. pošk. – invalidov na SK a Lige proti osteoporóze - SK za 1,- € bez DPH/ročne z DHOZ
177. RTF 98,32 KB Oprava uznesenia MZ č. 66 zo dňa 09.02.2015
178. RTF 96,31 KB Odplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
179. RTF 105,08 KB Bezodplatný prevod na Ondavskej ul. v Košiciach, od firmy eMeM s.r.o., Hlučínska 1, Bratislava do vlastníctva mesta Košice
180. RTF 117,13 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez fin. vzrovn.
181. RTF 106,49 KB Prevod pozemku registra C KN parc. č. 1640/27 v k. ú. Severné mesto pre JUDr. Vandu Žigraiovú a Ing. Tibora Žigraia z DHOZ
182. RTF 105,26 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Krásna pre Ladislava Borgoňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
183. RTF 107,37 KB Prevod pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Petru Popadičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
184. RTF 105,73 KB Prevod nehn. – domu s prístavbou vrátane prípojky vody a pozemku v k. ú. Južné mesto na ulici Werferova 6 pre spoločnosť R – STANA s.r.o. z DHOZ
185. RTF 105,68 KB Prevod 2/3 spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre Alžbetu Šebovú, rod. Štrkulovú z DHOZ
186. RTF 106,1 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Štefana Fuseka a manželku RNDr. Dášu Fusekovú Vašivovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
187. RTF 106,56 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Michala Ihnatka a RNDr. Annu Ihnatkovú, rod. Kanóczovú
188. RTF 104,77 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. Dušana Koščíka, CSc. a manželku Danielu
189. RTF 104,87 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. Dušana Koščíka, CSc.
190. RTF 104,99 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. Annu Frankovú
191. RTF 105,37 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
192. RTF 119,38 KB Zverenie pozemkov mesta Košice registra KN-E parc. č. 603/1 a 613/1 do správy Zoologickej záhrade Košice
193. RTF 106,2 KB Odňatie pozemku v lokalite bývalého VŠA zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach
194. RTF 105,44 KB Určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Baška formou priameho predaja
195. RTF 105,35 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce
196. RTF 105,83 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Karola Irányiho
197. RTF 106,39 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Tibora Szentpéteriho NATEL v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34
198. RTF 106,32 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Cumulus s.r.o. v dome na ul. Južná trieda č. 7
199. RTF 105,75 KB Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu MUDr. Štefana Novotného na ul. Štefánikova č. 8
200. RTF 105,08 KB Zmena uznesenia č. 126 zo dňa 27.04.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská 21