Prejsť na obsah

Uznesenia: 490 - 556

XIX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XIX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 19.10.2020

UZNESENIE: 502

Názov:
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 20.02.2020 do XVIII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ dňa 11.09.2020
Dokument:

Ostatné

490. PDF 225,21 KB Schválenie programu XIX. zasadnutia MZ v Košiciach
491. PDF 224,33 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice - návrh na zrušenie v súčasnosti používaných Rozhodnutí jediného akcionára/spoločníka a vydaných Postupov pri zabezpečovaní činnosti organizácie a návrh na predloženie prerokovania zmien Štatútu me
492. PDF 223,55 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
493. PDF 222,46 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 192 zo dňa 19.09.2019 – BPMK s.r.o.
494. PDF 222,43 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 19.09.2019 – TEHO s.r.o.
495. PDF 222,86 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá (vrátane Stratégie rozvoja K 13 2020 - 2023)
496. PDF 222,65 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
497. PDF 222,52 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 266 zo dňa 06.11.2019 – SMsZ v Košiciach
498. PDF 222,52 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice
499. PDF 222,55 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
500. PDF 237 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice - prenosné hokejbalové ihrisko zo správy ZŠ L. Novomeského 2, Košice
501. PDF 222,05 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 30.07.2020
503. PDF 224,09 KB Stratégia mesta Košice na riešenie nelegálnych osídlení
504. PDF 222,36 KB Prerušenie rokovania MZ o bode - Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev“
505. PDF 222,48 KB Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
506. PDF 468,23 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“
507. PDF 222,66 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
508. PDF 222,34 KB Príprava nového VZN mesta Košice o nočnom kľude, verejnom poriadku a čistote – pozvanie prokurátora k jeho príprave
509. PDF 222,53 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku a zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
510. PDF 222,53 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 34/1996 o podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov
511. PDF 221,79 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2020
512. ZIP 729,68 KB 5. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 – pozastavený výkon uznesenia
513. PDF 222,07 KB Poverenie primátora na poskytovanie niektorých dotácií počas mimoriadnej situácie za účelom ochrany zdravia (zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice)
514. PDF 370,15 KB Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
515. PDF 222,61 KB Informácia o výsledku kontroly NKÚ: Rozšírenia kapacít predškolských zariadení – projekt Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice, Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
516. PDF 341,8 KB Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. – pozastavený výkon uznesenia
517. PDF 222,68 KB Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
518. PDF 343,97 KB Zámer uvedenia štadióna KFA, a.s. do prevádzky a jeho ďalšie financovanie
519. PDF 222,73 KB Mandátna zmluva Mesta Košice s IDS Východ, s.r.o. pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja
520. PDF 666,85 KB Zmena „Memoranda o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice“ a pokračovanie rokovania MZ zo dňa 17.09.2018 o bode „Výzva občanov mesta Košice proti výstavbe NTC v Košiciach na Popradskej ulici“
521. PDF 222,11 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Tenisová dvojhala na Aničke - majetkovoprávne vysporiadanie“
522. PDF 222,21 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu – zámer znovuzavedenia zľavnenej prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov
523. PDF 1,53 MB Dodatok č. 4 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.11.2020
524. PDF 222,67 KB Rozšírenie predmetu podnikania Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
525. PDF 222,16 KB Stratégia rozvoja digitálnej transformácie mesta Košice, obchodných spoločností a organizácií na obdobie piatich rokov
526. PDF 223,05 KB Centrum opätovného použitia (zber odpadu a následné použitie)
527. PDF 222,64 KB Vstup mesta Košice ako člena do občianskeho združenia Smart Cities klub
528. PDF 222,05 KB Členstvo mesta Košice v Združení historických miest a obcí SR
529. PDF 222,04 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2019 – informatívna správa
530. PDF 222,21 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Košický klaster nového priemyslu – vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb“
531. PDF 221,91 KB Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2020 - 2021
532. PDF 444,86 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“ a ustanovenie jej podmienok
533. PDF 223,03 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ – zmena termínu
534. PDF 222,23 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zriadenie komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti a vymedzenie jej úloh
535. PDF 222,15 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Voľba predsedu komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti a jej členov“
536. PDF 223,22 KB Prenájom časti pozemku v areáli zrušenej ZŠ Petzvalova 4, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Západ
537. PDF 224,17 KB Prenájom nehnuteľností na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
538. PDF 224,18 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Belehradská 21, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice
539. PDF 224,06 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Slobody 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice
540. PDF 341,75 KB Dodatok č. 1 k aktuálnej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Creative Industry Košice, n.o. a príspevkovou organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
541. PDF 223,95 KB Dodatok č. 2 k aktuálnej nájomnej zmluve uzavretej medzi Knižnicou pre mládež mesta Košice a K 13 – Košické kultúrne centrá z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
542. PDF 223,06 KB Zverenie uzamykateľného kontajneroviska a pozemku registra C KN parc. č. 3535/17 nachádzajúceho sa pod kontajneroviskom v k. ú. Nové Ťahanovce do správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce za účelom správy a údržby
543. PDF 341,69 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulica Watsonova Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
544. PDF 342,42 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Urbánkova a Potočná Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
545. PDF 224,58 KB Odňatie stavby na pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie SMsZ v Košiciach a následný prenájom stavieb a pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Katkin park“ za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného
546. PDF 223,51 KB Zámena pozemkov v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a Oľgou Urbančíkovou s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
547. PDF 223,33 KB Prenájom časti pozemku a stavieb v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
548. PDF 223,29 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie doplnenia svetelných bodov na ul. Adlerova a ul. Kurská - Lidické námestie v k. ú. Furča za 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
549. ZIP 816,32 KB Prenájom časti priestorov v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8, Košice za 1,- €/rok so spoločnosťou TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
550. ZIP 1,33 MB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
551. PDF 224,43 KB Prenájom častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. za účelom realizácie úprav komunikácií a parkovísk v rámci stavby „REZIDENCIA ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice“
552. PDF 223,09 KB Prenájom pozemku C KN parc. č. 3559/140 v k. ú. Letná pre MČ Košice – Staré Mesto za účelom prevádzkovania a postupného rozširovania crossfitového ihriska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
553. PDF 223,45 KB Mestská krytá plaváreň Košice - prerokovanie návrhu MČ Košice - Staré Mesto na odpredaj
554. PDF 222,04 KB Mestská krytá plaváreň Košice – súhlas s prevzatím zamestnancov
555. PDF 223,58 KB Zmena uznesenia MZ č. 365 zo dňa 20. - 21.02.2020 - Prevod nebytových priestorov - garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby
556. PDF 222,13 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP mesta Košice – plnenie uznesenia MZ č. 290 zo dňa 12. – 13.12.2019