Prejsť na obsah

Uznesenia: 490 - 556

XIX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XIX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 19.10.2020

UZNESENIE: 543

Názov:
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulica Watsonova Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Dokument:

Ostatné

490. PDF 225,21 KB Schválenie programu XIX. zasadnutia MZ v Košiciach
491. PDF 224,33 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice - návrh na zrušenie v súčasnosti používaných Rozhodnutí jediného akcionára/spoločníka a vydaných Postupov pri zabezpečovaní činnosti organizácie a návrh na predloženie prerokovania zmien Štatútu me
492. PDF 223,55 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
493. PDF 222,46 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 192 zo dňa 19.09.2019 – BPMK s.r.o.
494. PDF 222,43 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 19.09.2019 – TEHO s.r.o.
495. PDF 222,86 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá (vrátane Stratégie rozvoja K 13 2020 - 2023)
496. PDF 222,65 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
497. PDF 222,52 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 266 zo dňa 06.11.2019 – SMsZ v Košiciach
498. PDF 222,52 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice
499. PDF 222,55 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesenia MZ č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
500. PDF 237 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice - prenosné hokejbalové ihrisko zo správy ZŠ L. Novomeského 2, Košice
501. PDF 222,05 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 30.07.2020
502. PDF 222,79 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 20.02.2020 do XVIII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ dňa 11.09.2020
503. PDF 224,09 KB Stratégia mesta Košice na riešenie nelegálnych osídlení
504. PDF 222,36 KB Prerušenie rokovania MZ o bode - Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev“
505. PDF 222,48 KB Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
506. PDF 468,23 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“
507. PDF 222,66 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
508. PDF 222,34 KB Príprava nového VZN mesta Košice o nočnom kľude, verejnom poriadku a čistote – pozvanie prokurátora k jeho príprave
509. PDF 222,53 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku a zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
510. PDF 222,53 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 34/1996 o podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov
511. PDF 221,79 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2020
512. ZIP 729,68 KB 5. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 – pozastavený výkon uznesenia
513. PDF 222,07 KB Poverenie primátora na poskytovanie niektorých dotácií počas mimoriadnej situácie za účelom ochrany zdravia (zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice)
514. PDF 370,15 KB Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
515. PDF 222,61 KB Informácia o výsledku kontroly NKÚ: Rozšírenia kapacít predškolských zariadení – projekt Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice, Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
516. PDF 341,8 KB Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. – pozastavený výkon uznesenia
517. PDF 222,68 KB Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
518. PDF 343,97 KB Zámer uvedenia štadióna KFA, a.s. do prevádzky a jeho ďalšie financovanie
519. PDF 222,73 KB Mandátna zmluva Mesta Košice s IDS Východ, s.r.o. pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja
520. PDF 666,85 KB Zmena „Memoranda o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice“ a pokračovanie rokovania MZ zo dňa 17.09.2018 o bode „Výzva občanov mesta Košice proti výstavbe NTC v Košiciach na Popradskej ulici“
521. PDF 222,11 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Tenisová dvojhala na Aničke - majetkovoprávne vysporiadanie“
522. PDF 222,21 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu – zámer znovuzavedenia zľavnenej prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov
523. PDF 1,53 MB Dodatok č. 4 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.11.2020
524. PDF 222,67 KB Rozšírenie predmetu podnikania Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
525. PDF 222,16 KB Stratégia rozvoja digitálnej transformácie mesta Košice, obchodných spoločností a organizácií na obdobie piatich rokov
526. PDF 223,05 KB Centrum opätovného použitia (zber odpadu a následné použitie)
527. PDF 222,64 KB Vstup mesta Košice ako člena do občianskeho združenia Smart Cities klub
528. PDF 222,05 KB Členstvo mesta Košice v Združení historických miest a obcí SR
529. PDF 222,04 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2019 – informatívna správa
530. PDF 222,21 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Košický klaster nového priemyslu – vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb“
531. PDF 221,91 KB Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2020 - 2021
532. PDF 444,86 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“ a ustanovenie jej podmienok
533. PDF 223,03 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ – zmena termínu
534. PDF 222,23 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zriadenie komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti a vymedzenie jej úloh
535. PDF 222,15 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Voľba predsedu komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti a jej členov“
536. PDF 223,22 KB Prenájom časti pozemku v areáli zrušenej ZŠ Petzvalova 4, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Západ
537. PDF 224,17 KB Prenájom nehnuteľností na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
538. PDF 224,18 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Belehradská 21, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice
539. PDF 224,06 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Slobody 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice
540. PDF 341,75 KB Dodatok č. 1 k aktuálnej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Creative Industry Košice, n.o. a príspevkovou organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
541. PDF 223,95 KB Dodatok č. 2 k aktuálnej nájomnej zmluve uzavretej medzi Knižnicou pre mládež mesta Košice a K 13 – Košické kultúrne centrá z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
542. PDF 223,06 KB Zverenie uzamykateľného kontajneroviska a pozemku registra C KN parc. č. 3535/17 nachádzajúceho sa pod kontajneroviskom v k. ú. Nové Ťahanovce do správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce za účelom správy a údržby
544. PDF 342,42 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Urbánkova a Potočná Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
545. PDF 224,58 KB Odňatie stavby na pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie SMsZ v Košiciach a následný prenájom stavieb a pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Katkin park“ za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného
546. PDF 223,51 KB Zámena pozemkov v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a Oľgou Urbančíkovou s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
547. PDF 223,33 KB Prenájom časti pozemku a stavieb v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
548. PDF 223,29 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie doplnenia svetelných bodov na ul. Adlerova a ul. Kurská - Lidické námestie v k. ú. Furča za 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
549. ZIP 816,32 KB Prenájom časti priestorov v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8, Košice za 1,- €/rok so spoločnosťou TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
550. ZIP 1,33 MB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
551. PDF 224,43 KB Prenájom častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. za účelom realizácie úprav komunikácií a parkovísk v rámci stavby „REZIDENCIA ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice“
552. PDF 223,09 KB Prenájom pozemku C KN parc. č. 3559/140 v k. ú. Letná pre MČ Košice – Staré Mesto za účelom prevádzkovania a postupného rozširovania crossfitového ihriska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
553. PDF 223,45 KB Mestská krytá plaváreň Košice - prerokovanie návrhu MČ Košice - Staré Mesto na odpredaj
554. PDF 222,04 KB Mestská krytá plaváreň Košice – súhlas s prevzatím zamestnancov
555. PDF 223,58 KB Zmena uznesenia MZ č. 365 zo dňa 20. - 21.02.2020 - Prevod nebytových priestorov - garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby
556. PDF 222,13 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja MsP mesta Košice – plnenie uznesenia MZ č. 290 zo dňa 12. – 13.12.2019