Prejsť na obsah

Uznesenia: 1069 - 1125

XXXI. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 08.09.2022

UZNESENIE: 1079

Názov:
Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 617/2 a časti parc. E KN č. 362/1 v k. ú. Košická Belá pre Ing. Františka Koľveka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Dokument:

Ostatné

1069. PDF 79,45 KB Schválenie zverejneného programu XXXI. zasadnutia MZ v Košiciach
1070. ZIP 9 MB Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice – II. etapa
1071. PDF 73,93 KB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – MČ Košice – Sídlisko KVP – chodník pri predajni LIDL
1072. PDF 146,71 KB Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1073. PDF 80,68 KB Prenájom pozemkov parc. č. 4096/79 a 4096/95 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rekonštrukcie schodiska v rámci stavby „Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1074. PDF 73,96 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 2242/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajnerovisko na Ždiarskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1075. PDF 74,05 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 4073/8 a parc. č. 4073/118 k. ú. Jazero, pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom „Revitalizácie detského ihriska na Amurskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1076. PDF 74,09 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodov hodných osobitného zreteľa v okolí pravoslávneho chrámu na ulici Čsl. armády 22 pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach
1077. PDF 74,6 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a Štátnym divadlom Košice - dôvod hodný osobitného zreteľa – majetkovoprávne vysporiadanie časti parku za divadlom
1078. PDF 73,39 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. Romana Frycha, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1080. PDF 73,55 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. Lukášom Duruttya
1081. PDF 79,99 KB Košická Futbalová Aréna – dostavba
1082. PDF 74,16 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Mikulášom Marinovom, Evou Mikuluvkovou, Gabrielou Holeniovou a Karolom Marinovom
1083. PDF 73,46 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto formou odpredaja Ing. Mariánovi Bednarčíkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1084. PDF 73,27 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Bidovce pre Mgr. Vladimíra Zozuliča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1085. PDF 73,16 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. E KN č. 8253/9 v k. ú. Južné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1086. PDF 154,81 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučnej NN siete v rámci stavby „Košice – úprava NN, DP- pod Červeným brehom“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice pre investora – Východoslovenská distribučná, a. s.
1087. PDF 74,13 KB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Katarínu Astalošovú, MUDr. Zuzanu Paraličovú a Martina Koštiala z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1088. PDF 73,41 KB Prevod pozemku v k. ú. Krásna pre Bartolomeja Topolčanského a manželku Helenu Topolčanskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1089. PDF 74,41 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Nižná Úvrať vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
1090. PDF 73,14 KB Zverenie pozemkov E KN parc. č. 339 a 341 v k. ú. Košická Nová Ves do správy MČ Košice – Košická Nová Ves
1091. PDF 73,08 KB Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
1092. PDF 129,5 KB Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov, týkajúcich sa Hádzanárskej haly na VŠA
1093. PDF 80,29 KB Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, cieľ výzvy: vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly za účelom realizácie projektu „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“
1094. PDF 79,72 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
1095. PDF 79,08 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1096. PDF 79,5 KB Zmena VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
1097. PDF 73,22 KB Protest prokurátora k VZN mesta Košice č. 230/2022 Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom
1098. PDF 73,03 KB Zmena VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
1099. PDF 72,78 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach – športoviská“
1100. PDF 73,58 KB Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
1101. PDF 73,89 KB Presun kompetencie určovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na MČ - zmena Štatútu mesta Košice
1102. PDF 72,62 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – zmena č. 165
1103. PDF 129,46 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021
1104. PDF 72,68 KB Územný plán zóny Košice – Tlačiarne – návrh dopravného riešenia
1105. PDF 129,52 KB Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Domino II
1106. PDF 72,57 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ
1107. PDF 72,37 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2022
1108. PDF 72,57 KB Rozpočtové opatrenie pre zmiernenie finančnej situácie jednotlivých MČ
1109. PDF 72,64 KB Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu
1110. PDF 72,37 KB Slanecká cesta – informácia
1111. PDF 146,32 KB Prevádzkovanie parkovacieho systému v meste Košice – informácia
1112. ZIP 455,7 KB Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.10.2022 – pozastavený výkon uznesenia
1113. PDF 72,73 KB Správa o priebehu a výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky„Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. etapa“
1114. PDF 79,61 KB Aktualizácia dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice“
1115. PDF 145,8 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2022“ a ustanovenie jej podmienok
1116. PDF 146,61 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
1117. PDF 72,5 KB Podpora aktivít Štátneho divadla Košice na zmenu jeho názvu na Národné divadlo v Košiciach
1118. PDF 72,62 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVII. zasadnutia MZ dňa 02.03.2022 do XXX. zasadnutia MZ dňa 16.06. a 17.06.2022
1119. PDF 72,63 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
1120. PDF 73,08 KB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení MZ v Košiciach
1121. PDF 72,67 KB Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko a Protiteroristické stĺpy
1122. PDF 72,49 KB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období 2021 – 2022
1123. PDF 72,4 KB Výročná správa Visit Košice za rok 2021
1124. PDF 72,56 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2021
1125. PDF 72,62 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXX. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 17.06.2022