Prejsť na obsah

Uznesenia: 1023 - 1086

XXII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 27.04.2006

UZNESENIE: 1069

Názov:
Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu

Ostatné

1023. RTF 19,9 KB Informácia o plnení uznesení MZ
1024. RTF 10,94 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
1025. RTF 15,04 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
1026. RTF 11,74 KB Správa o činnosti mestskej polície
1027. RTF 10,68 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov
1028. RTF 41,01 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za rok 2005
1029. RTF 14,71 KB Zriadenie Krízového strediska Oceľová nádej v MČ Košice – Krásna
1030. RTF 32,63 KB 1. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2006
1031. RTF 10,84 KB Zmeny Štatútu mesta Košice
1032. RTF 11,33 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc Nemessányiho a Cesta do Hanisky
1033. RTF 10,87 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 61 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlách ich prenajímania
1034. RTF 11,14 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
1035. RTF 11,15 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 68 o dani za užívanie verejného priestranstva
1036. RTF 10,69 KB Oprava uznesenia MZ č. 976/2006
1037. RTF 11,35 KB VZN mesta Košice o čistote a o verejnom poriadku
1038. RTF 11,06 KB Delegovanie poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach do Rady školy
1039. RTF 11,5 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice
1040. RTF 15,66 KB Zmeny a doplnky ÚP HSA Košice v lokalite Pivovar
1041. RTF 11,91 KB Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice
1042. RTF 11,19 KB Kancelária prvého kontaktu mesta Košice
1043. RTF 10,95 KB 50. výročie Detskej železnice v Košiciach
1044. RTF 15,17 KB Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
1045. RTF 15,64 KB Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
1046. RTF 15,48 KB Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
1047. RTF 15,92 KB Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
1048. RTF 10,9 KB Voľba námestníka primátora mesta Košice
1049. RTF 10,95 KB Menovanie RNDr. Milana Sabola do funkcie riaditeľa Magistrátu mesta Košice
1050. RTF 11,37 KB Plat primátora mesta Košice
1051. RTF 10,82 KB Odmena pre hlavného kontrolóra mesta Košice
1052. RTF 11,05 KB Priebežná informácia o profilovaní strategických cieľov a priorít mesta Košice
1053. RTF 18,07 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Západ
1054. RTF 12,02 KB Odpredaj budovy Átrium klubu a pozemku na Považskej ulici v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Západ
1055. RTF 11,05 KB Kúpa pozemku v k. ú. Myslava pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod komunikáciou Nižné Chmelníky – Stierova
1056. RTF 11,3 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Kráľovnej pokoja Košice - Juh
1057. RTF 13,62 KB Kúpa pozemku v k. ú. Grunt pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Moskovská - Klimkovičova
1058. RTF 11,04 KB Odkúpenie 1/4 podielu z pozemku a budovy na Timonovej 1v k.ú. Stredné mesto
1059. RTF 11,34 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Pajorova 13 formou obchodnej verejnej súťaže
1060. RTF 11,97 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Stará baštová 6 formou obchodnej verejnej súťaže
1061. RTF 15,26 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
1062. RTF 11,3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Daniela Franku na ul. Alžbetina 29
1063. RTF 11,28 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Róberta Svistáka na Hlavnej 37
1064. RTF 11,55 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Prírodný kameň, s.r.o na Kováčskej 47
1065. RTF 11,48 KB Odpredaj voľného nebytového priestoru na ul. Mlynskej 14 formou obchodnej verejnej súťaže
1066. RTF 11,36 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre AS IMPERIAL, spol. s r.o.
1067. RTF 11,75 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre Tibora Szentpéteriho – NATEL
1068. RTF 11,51 KB Odpredaj voľných bytov na ul. Kováčskej 47 formou verejnej dražby
1070. RTF 12,29 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. Ľubomíra Čupku s manželkou, Štefana Medzihradského a Ladislava Onofera
1071. RTF 11,39 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Kvetu Strakovu
1072. RTF 11,9 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a MČ Košice – Dargovských hrdinov v k.ú. Furča
1073. RTF 11,34 KB Odpredaj nehnuteľností na Dominikánskom námestí č. 11 formou obchodnej verejnej súťaže
1074. RTF 11,37 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Letná formou obchodnej verejnej súťaže
1075. RTF 11,29 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre Ing. Ľubomíra Vilima
1076. RTF 10,89 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. Štefana Vranovského
1077. RTF 13,41 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre MATINEE, s.r.o.
1078. RTF 11,67 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. Vieru Šimčákovú
1079. RTF 11,02 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre OREF, spol. s r.o.
1080. RTF 11,94 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Daniela Martinka a Jaroslava Raába
1081. RTF 11,81 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Andreja Turčana a manželku Valériu
1082. RTF 11,25 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
1083. RTF 10,97 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre JUDr. Ivana Gašpara
1084. RTF 11,12 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Tugsbayara Dovdana
1085. RTF 11,11 KB Odpredaj „Tržnice Koala“ na VŠA pre Mestskú časť Košice - Juh
1086. RTF 11,79 KB Prerušenie XXII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach