Prejsť na obsah

Uznesenia: 922 - 979

XXIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 14.04.2014

UZNESENIE: 926

Názov:
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 10/1993 o ochrane mokradí na území mesta Košice

Ostatné

922. RTF 18,55 KB Pripojenie sa mesta Košice k Výzve obč. združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu ...
923. RTF 12,07 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIII. rokovania MZ
924. RTF 19,89 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
925. RTF 12,78 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XXIII. rokovaní MZ v Košiciach dňa 10.02.2014
927. RTF 14,19 KB Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti
928. RTF 13,59 KB VZN mesta Košice o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí
929. RTF 13,48 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam
930. RTF 13,59 KB Zmena Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
931. RTF 14,27 KB Zmeny Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
932. RTF 18,58 KB Predloženie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci Operačného programu Doprava, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopr. prostriedky IDS ...
933. RTF 14,41 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
934. RTF 12,38 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 12 - Založenie akciovej spoločnosti s obchodným názvom „Košická futbalová aréna, a. s.“
935. RTF 22,15 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014
936. RTF 44,24 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2013
937. RTF 13,76 KB Delegovanie zástupcu mesta Košice do dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna
938. RTF 21,15 KB Zmeny zriaďovacej listiny Knižnice pre mládež mesta Košice
939. RTF 24,04 KB Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 01.05.2014 v súvislosti so zavedením „KOŠICE Welcome CARD“
940. RTF 13,4 KB Zrušenie časti uznesenia MZ v Košiciach č. 1176 zo dňa 29.06.2010 – „Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. za rok 2009“
941. RTF 15,62 KB Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na ul. L. Novomeského
942. RTF 184,58 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice a Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2014
943. RTF 13,27 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ
944. RTF 23,63 KB Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
945. RTF 15,08 KB Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Hroncova 23, Košice do nájmu športovému klubu RIM Basket o. z. Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
946. RTF 17,47 KB Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Janigova 2, Košice do dlhodobého nájmu šport. klubu Košické badmintonové centrum ako dôvod hodný os. zreteľa
947. RTF 17,65 KB Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Košice do nájmu športovému klubu OZ Zober loptu nie drogy ako dôvod hodný osobitného zreteľa
948. RTF 17,97 KB Prenájom časti pozemku školského ihriska na ZŠ Kežmarská 28, Košice do dlhodobého nájmu šport. klubu Pyramída Košice ako dôvod hodný os. zreteľa
949. RTF 17,95 KB Prenájom priestorov v budove býv.j ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice ako prípad hodný os. zreteľa pre nájomcu Súkr. zákl. škola, Galaktická 9
950. RTF 17,53 KB Prenájom priestorov v budove býv. ZŠ na Galaktickej ul. č. 9, Košice ako prípad hodný os. zreteľa pre nájomcu ŠK Handicap Sport Club nevidiacich ...
951. RTF 17,46 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu SOŠ Technická, Kukučínova 23, Košice
952. RTF 20,75 KB Zverenie časti pozemku v areáli školy ZŠ Abovská do správy žiadateľovi MČ Košice – Barca za účelom vybudovania komplexu šport. zariadení ...
953. RTF 19,67 KB Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Kežmarská 28, Košice
954. RTF 17,51 KB Prenájom priestorov pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
955. ZIP 428,58 KB Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice na Festivalovom námestí pred Amfiteátrom v k. ú. Severné mesto do správy MČ Košice – Sever
956. RTF 32,8 KB Zverenie nehnut. parciel registra KN-C číslo 4091/93, 2267/2 a 3838/108 k. ú. Jazero a stavieb plocha pre výbeh psov na Poludníkovej a Bukoveckej ...
957. RTF 17,24 KB Zverenie majetku mesta Košice - bazénové technológie v Kunsthalle a ostatné zmeny v objeme spravovaného majetku, do správy prísp. organizácie K 13–KKC
958. ZIP 17,28 KB Prenájom pozemkov a stavieb Mestského letného kúpaliska firme TEHO s. r. o. a odňatie častí pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach a K 13–KKC
959. RTF 23,1 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníkov na Sokolovskej, Poľovníckej, Troch hôrkach, za parterom OC Erika ...
960. RTF 16,97 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia existujúcich park. miest na Lesníckej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných os. zreteľa
961. RTF 21,33 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania park. miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City na Považskej ulici pre Domov Terasa ...
962. RTF 33,59 KB Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie ver. osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach z dôvodov hodných os. zreteľa
963. RTF 167,04 KB Zriadenie vec. bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby „Náhrada parného systému CZT horúcovodným na sídlisku Nad jazerom, Košice“
964. RTF 22,72 KB Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
965. RTF 18,93 KB Odplatný prevod dokončenej investície, zrekonštruovaného detského ihriska Hroncova – park v Košiciach od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
966. RTF 18,83 KB Odplatný prevod dokončenej investície, det. ihriska v lokalite Postupimská č. 4 v Košiciach od MČ Košice – Darg. hrdinov do vlastníctva mesta Košice
967. RTF 19,61 KB Prevod nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Jazero do bezpodielového spoluvlastníctva pre Ing. Ladislava Hovana a Helenu Hovanovú
968. RTF 17,31 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku časť parc. č. 2/13 v k. ú. Pereš pre PhDr. Ing. Máriu Smrčovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
969. RTF 17,54 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
970. RTF 16,07 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Mgr. Eduarda Raffáča
971. RTF 17,54 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NAMAT PLUS spol. s r.o. , Košice
972. RTF 33,24 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a DPMK, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
973. RTF 17,16 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Letná formou priameho predaja
974. RTF 17,6 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča formou priameho predaja
975. RTF 17,83 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Vladimíra Žáka a manželku Sidóniu Žákovú
976. RTF 21,71 KB Odkúpenie podielu mesta Košice v bytovom dome na ul. Zvonárska č. 14 spoluvlastníkmi nehnuteľnosti
977. RTF 13,74 KB Petícia za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach
978. RTF 15,77 KB Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Košice
979. RTF 15,15 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 – informácia