Prejsť na obsah

Uznesenia: 492 - 571

XII. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XII. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 12.09.2016

UZNESENIE: 535

Názov:
Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Ostatné

492. PDF 194,53 KB Stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách č. 1 až 10
493. PDF 190,33 KB Pokračovanie rokovania MZ k „Zámene pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokat. cirkvou, farnosťou Košice – Sídl. Ťahanovce ...
494. PDF 185,23 KB Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
495. PDF 200,38 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
496. PDF 186,19 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ dňa 13.06.2016
497. PDF 190,24 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od X. zasadnutia MZ dňa 14.03.2016
498. PDF 183,57 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2016 do 30.06.2016
499. PDF 192,62 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
500. PDF 191,8 KB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
501. PDF 196,66 KB Územný plán zóny Košice – Domino
502. PDF 209,8 KB Územný plán zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016
503. PDF 189,96 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme ekologickej stability
504. PDF 186,62 KB Zmena VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti mesta
505. PDF 192,58 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam
506. PDF 187,22 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – informatívna správa
507. PDF 183,4 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2016
508. PDF 197,62 KB Plnenie uzn. MZ č. 445/13.06.2016 – Fin. rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrh. variantov potreby financovania investícií v KOSIT a.s.
509. PDF 280,85 KB Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 1 byt dvojizbový a 1 byt štvorizbový, ktoré nebolo možné ...
510. PDF 196,25 KB Predloženie žiadosti o fin. príspevok na projekt „Spoločne k zachovaniu, propagácii a rozvoju kult. dedičstva na oboch stranách hranice“ v rámci výzvy
511. PDF 194 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os. zr.
512. PDF 199,71 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov a pozemku v objekte zruš. ZŠ Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA ...
513. PDF 213,59 KB Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzáj. vysporiadania vzťahov po vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7...
514. PDF 194,23 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. MŠ Jegorovovo nám. č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kult. centrá
515. PDF 194,08 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum voľného času
516. PDF 192,63 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby venčoviska a ihriska pre psov z dôvodov hod. os. zreteľa
517. PDF 194,7 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie park. miest v lokalite Fábryho ul. z dôvodov hod. os. zreteľa
518. PDF 197,62 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby „Dostavba chodníka pozdĺž komunikácie vetvy „E“ – Novobanská ulica“ pre MČ Košice - Západ ...
519. PDF 195,3 KB Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie park. miest v lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hod. os. zreteľa
520. PDF 195,95 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
521. PDF 193,32 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Mudroňova ul., Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
522. PDF 193,9 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: „Parkovisko, Užhorodská ul., Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
523. PDF 196,74 KB Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s.
524. PDF 206,25 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
525. PDF 190,4 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 34 „Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach...
526. PDF 194,52 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v objekte OC na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach v k.ú. Luník v Košiciach pre MČ Košice - Luník IX ...
527. PDF 196,12 KB Výmenníky na uliciach Obrody a Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
528. PDF 198,29 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
529. PDF 194,53 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Krásna v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. Gorazda v k. ú. Krásna
530. PDF 193,88 KB Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
531. PDF 195,66 KB Odňatie časti pozemku v k. ú. Luník zo správy MČ Košice - Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX za účelom inv. akcie
532. PDF 192,08 KB Odplatný prevod stavby „Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
533. PDF 192,35 KB Odplatný prevod – parkoviska na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
534. PDF 192,96 KB Bezodplatný prevod stavby „Parkovisko Bukovecká“ od spoločnosti Labaš s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
536. PDF 190,4 KB Olympijský pamätník – nájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
537. PDF 212,28 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí (vodovod a kanalizácia) na pozemkoch mesta Košice, k.ú. Huštáky, Kuzmányho ul
538. PDF 196,03 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Petrom Jonášom a Renátou Jonášovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
539. PDF 193,69 KB Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
540. PDF 191,99 KB Zámena cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo vlastníctve VVS, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce ...
541. PDF 191,54 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja v lokalite Nešporovej ulice
542. PDF 190,88 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves
543. PDF 190,39 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
544. PDF 188,33 KB Uplatnenie si predkupného práva k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. Jazero v podiele 1/4
545. PDF 192,51 KB Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre manželov Patrika a Máriu Bujňákových z dôvodu hodného osobitného zreteľa
546. PDF 193,18 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. Gabriela Kardošša z dôvodu hodného osobitného zreteľa
547. PDF 196,95 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
548. PDF 191,31 KB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Jána Popoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
549. PDF 191,96 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Františka Špičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
550. PDF 191,7 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Martina Koštiala a Juditu Koštialovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
551. PDF 193,24 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Katarínu Čopákovú, rod. Makláriovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
552. PDF 192,91 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
553. PDF 192,38 KB Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
554. PDF 196,78 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Myslava na Angelu Tkáčikovú
555. PDF 196,12 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 344 a zároveň schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Ing. Júliusa Sárosiho z dôvodu hodného osobitného zreteľa
556. PDF 190,16 KB Zrušenie uznesení MZ č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999
557. PDF 188,45 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 15.04.2013
558. PDF 190,33 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre p. Bohumila Andrejka
559. PDF 189,04 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre p. Bélu Boldizsára
560. PDF 190,53 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Ivana Gajdoša, PhD.
561. PDF 192,64 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov Hirmanovcov, p. Janoškovú a manželov Bargerovcov
562. PDF 190,85 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Alžbetu Kepičovú
563. PDF 191,28 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Galla centrum s.r.o. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
564. PDF 192,89 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s.r.o.
565. PDF 193,69 KB Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 265/1 v k. ú. Košické Hámre na Mateja Nižníka
566. PDF 192,53 KB Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub
567. PDF 191,12 KB Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o.
568. PDF 196,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, rod. Šipošovú
569. PDF 193,08 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. Róberta Leška
570. PDF 191,25 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. Jánošíkova 9, 10
571. PDF 186,3 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. zasadnutia MZ