Prejsť na obsah

Uznesenia: 492 - 571

XII. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XII. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 12.09.2016

UZNESENIE: 569

Názov:
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. Róberta Leška

Ostatné

492. PDF 194,53 KB Stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách č. 1 až 10
493. PDF 190,33 KB Pokračovanie rokovania MZ k „Zámene pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokat. cirkvou, farnosťou Košice – Sídl. Ťahanovce ...
494. PDF 185,23 KB Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
495. PDF 200,38 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
496. PDF 186,19 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ dňa 13.06.2016
497. PDF 190,24 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od X. zasadnutia MZ dňa 14.03.2016
498. PDF 183,57 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2016 do 30.06.2016
499. PDF 192,62 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
500. PDF 191,8 KB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
501. PDF 196,66 KB Územný plán zóny Košice – Domino
502. PDF 209,8 KB Územný plán zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016
503. PDF 189,96 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme ekologickej stability
504. PDF 186,62 KB Zmena VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti mesta
505. PDF 192,58 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam
506. PDF 187,22 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – informatívna správa
507. PDF 183,4 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2016
508. PDF 197,62 KB Plnenie uzn. MZ č. 445/13.06.2016 – Fin. rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrh. variantov potreby financovania investícií v KOSIT a.s.
509. PDF 280,85 KB Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 1 byt dvojizbový a 1 byt štvorizbový, ktoré nebolo možné ...
510. PDF 196,25 KB Predloženie žiadosti o fin. príspevok na projekt „Spoločne k zachovaniu, propagácii a rozvoju kult. dedičstva na oboch stranách hranice“ v rámci výzvy
511. PDF 194 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os. zr.
512. PDF 199,71 KB Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov a pozemku v objekte zruš. ZŠ Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA ...
513. PDF 213,59 KB Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzáj. vysporiadania vzťahov po vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7...
514. PDF 194,23 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. MŠ Jegorovovo nám. č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kult. centrá
515. PDF 194,08 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum voľného času
516. PDF 192,63 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby venčoviska a ihriska pre psov z dôvodov hod. os. zreteľa
517. PDF 194,7 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie park. miest v lokalite Fábryho ul. z dôvodov hod. os. zreteľa
518. PDF 197,62 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby „Dostavba chodníka pozdĺž komunikácie vetvy „E“ – Novobanská ulica“ pre MČ Košice - Západ ...
519. PDF 195,3 KB Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie park. miest v lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hod. os. zreteľa
520. PDF 195,95 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
521. PDF 193,32 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Mudroňova ul., Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
522. PDF 193,9 KB Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: „Parkovisko, Užhorodská ul., Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
523. PDF 196,74 KB Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s.
524. PDF 206,25 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
525. PDF 190,4 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 34 „Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach...
526. PDF 194,52 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v objekte OC na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach v k.ú. Luník v Košiciach pre MČ Košice - Luník IX ...
527. PDF 196,12 KB Výmenníky na uliciach Obrody a Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
528. PDF 198,29 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
529. PDF 194,53 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Krásna v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. Gorazda v k. ú. Krásna
530. PDF 193,88 KB Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
531. PDF 195,66 KB Odňatie časti pozemku v k. ú. Luník zo správy MČ Košice - Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX za účelom inv. akcie
532. PDF 192,08 KB Odplatný prevod stavby „Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
533. PDF 192,35 KB Odplatný prevod – parkoviska na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
534. PDF 192,96 KB Bezodplatný prevod stavby „Parkovisko Bukovecká“ od spoločnosti Labaš s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
535. PDF 192,96 KB Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
536. PDF 190,4 KB Olympijský pamätník – nájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
537. PDF 212,28 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí (vodovod a kanalizácia) na pozemkoch mesta Košice, k.ú. Huštáky, Kuzmányho ul
538. PDF 196,03 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Petrom Jonášom a Renátou Jonášovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
539. PDF 193,69 KB Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
540. PDF 191,99 KB Zámena cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo vlastníctve VVS, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce ...
541. PDF 191,54 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja v lokalite Nešporovej ulice
542. PDF 190,88 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves
543. PDF 190,39 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
544. PDF 188,33 KB Uplatnenie si predkupného práva k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. Jazero v podiele 1/4
545. PDF 192,51 KB Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre manželov Patrika a Máriu Bujňákových z dôvodu hodného osobitného zreteľa
546. PDF 193,18 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. Gabriela Kardošša z dôvodu hodného osobitného zreteľa
547. PDF 196,95 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
548. PDF 191,31 KB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Jána Popoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
549. PDF 191,96 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Františka Špičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
550. PDF 191,7 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Martina Koštiala a Juditu Koštialovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
551. PDF 193,24 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Katarínu Čopákovú, rod. Makláriovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
552. PDF 192,91 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
553. PDF 192,38 KB Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
554. PDF 196,78 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Myslava na Angelu Tkáčikovú
555. PDF 196,12 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 344 a zároveň schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Ing. Júliusa Sárosiho z dôvodu hodného osobitného zreteľa
556. PDF 190,16 KB Zrušenie uznesení MZ č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999
557. PDF 188,45 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 15.04.2013
558. PDF 190,33 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre p. Bohumila Andrejka
559. PDF 189,04 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre p. Bélu Boldizsára
560. PDF 190,53 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Ivana Gajdoša, PhD.
561. PDF 192,64 KB Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov Hirmanovcov, p. Janoškovú a manželov Bargerovcov
562. PDF 190,85 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Alžbetu Kepičovú
563. PDF 191,28 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Galla centrum s.r.o. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
564. PDF 192,89 KB Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s.r.o.
565. PDF 193,69 KB Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 265/1 v k. ú. Košické Hámre na Mateja Nižníka
566. PDF 192,53 KB Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub
567. PDF 191,12 KB Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o.
568. PDF 196,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, rod. Šipošovú
570. PDF 191,25 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. Jánošíkova 9, 10
571. PDF 186,3 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. zasadnutia MZ