Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Výzva v rámci Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Kód výzvy je KaHR – 21DM - 0801. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačné ciele: 4.3 NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI SPÔSOBOM PRIAZNIVÝM PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 4.4 RIEŠENIE PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ VRÁTANE ICH ODSTRAŇOVANIA, 4.5 UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV, Kód výzvy: OPŽP-PO4-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA Kód výzvy: OPŽP-PO3-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI, Operačný cieľ: 2.1 PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI, Kód výzvy: OPŽP-PO2-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ: 1.3 ZABEZPEČENIE PRIMERANÉHO SLEDOVANIA A HODNOTENIA STAVU POVRCHOVÝCH VÔD A PODZEMNÝCH VÔD Kód výzvy: OPŽP-PO1-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie.Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.Táto výzva (OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02) je vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre tento Operačný program.
Výzva v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie,Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.Táto výzva (OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01) je vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre tento Operačný program.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia Túto výzvu (Kód výzvy:ROP-1.1-2008/01) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej ROP).
Termín, do ktorého je možné žiadať o finančnú pomoc je najneskôr do 28.09.2007. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi, SZČO a podnikateľské subjekty s dokladom o zriadení chráneného pracoviska. Výzva v rámci : OTVORENÉ GRANTOVÉ SCHÉMY NADÁCIE VÚB pre rok 2007.
Termín, do ktorého je možné žiadať o finančnú pomoc je najneskôr do 28.09.2007. O grant sa môžu uchádzať: vysoké školy, mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy) pri vysokých školách. O grant sa NEMÔŽU uchádzať študenti samostatne. Výzva v rámci : OTVORENÉ GRANTOVÉ SCHÉMY NADÁCIE VÚB pre rok 2007.
Termín ukončenia predkladania projektov 3. 9. 2007 do 15:00 hod. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT Z EURÓPSKEHO FONDU PRE UTEČENCOV, Referenčné číslo: SK 2007 ERF, vyhlásená zodpovedným orgánom Európskeho fondu pre utečencov sekciou legislatívy a vonkajších vzťahov, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky