Prejsť na obsah

Uznesenia: 433 - 544

XIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 10.12.2012

UZNESENIE: 449

Názov:
VZN mesta Košice o zmene názvu námestia „Námestie nádeje“
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 133

Ostatné

433. RTF 11,08 KB Zmena termínu plnenia uznesenia MZ č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 - Projekt energet. zhodnotenia odpadu pre mesto Košice „Modernizácia spaľovne
434. RTF 13,65 KB Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a.s.
435. RTF 12,76 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Brody pre SLOVNAFT, a.s.
436. RTF 9,23 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. rokovania MZ
437. RTF 8,46 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. rokovania MZ
438. RTF 17,18 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
439. RTF 14,96 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 119 zo dňa 19.09.2011 „Doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.“
440. RTF 9,18 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIII. rokovaní MZ dňa 17.09.2012
441. RTF 14,34 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
442. RTF 9,93 KB VZN mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
443. RTF 9,94 KB VZN mesta Košice o miestnych daniach
444. RTF 9,35 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
445. RTF 9,69 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti...
446. RTF 9,3 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie
447. RTF 12,91 KB Prerokovanie protestu prokurátora a zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
448. RTF 11,13 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 33 o zimnej údržbe
450. RTF 10,82 KB Vzdanie sa funkcie konateľa v obch. spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Správa majetku mesta Košice, s.r.o. a menovanie konateľa ...
451. RTF 11,62 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: „Na Kope I“ ... až „Na Kope X“
452. RTF 10,62 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Bahýľova“
453. RTF 10,83 KB VZN mesta Košice o určení názvu námestia „Námestie Sándora Máraiho“
454. RTF 11,54 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
455. RTF 8,67 KB Nový Územný plán mesta Košice – návrh postupu zabezpečenia
456. RTF 10,6 KB Zmena VZN mesta Košice č. 40
457. RTF 9,72 KB Zmena VZN mesta Košice č. 46
458. RTF 11 KB Zmena VZN mesta Košice č. 48
459. RTF 10,83 KB Zmena VZN mesta Košice č. 49
460. RTF 10,78 KB Zmena VZN mesta Košice č. 53
461. RTF 10,87 KB Zmena VZN mesta Košice č. 54
462. RTF 10,62 KB Zmena VZN mesta Košice č. 57
463. RTF 26,97 KB Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2011
464. RTF 26,45 KB Územný plán zóny Košice - Krásna, Zmeny a doplnky 2011
465. RTF 24,71 KB Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2011
466. RTF 19,57 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany 2011
467. RTF 11,24 KB Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Košice - Kavečany
468. 4 KB Zámer postupu usporiadania vzájomných vzťahov Mesta Košice so spoločnosťou MFK Košice a. s. a spoločnosťou KF
469. RTF 14,51 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2013 - zmeny a doplnenie
470. RTF 9,28 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 17.08.2012 – 18.10.2012
471. RTF 19,18 KB Doplnenie člena v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
472. RTF 15,64 KB Personálne zmeny vo Finančnej komisii MZ
473. RTF 8,17 KB Personálne zmeny v Komisii cirkví MZ
474. RTF 7,96 KB Personálne zmeny v Komisii školstva, športu a mládeže MZ
475. RTF 14,12 KB Úprava výšky nájomného v bytovom dome Šoltésovej 11, 13, Košice
476. RTF 16,06 KB Obnova bytového domu Šoltésovej 11, 13, Košice
477. RTF 11,15 KB Informácia o petícii, ktorá súvisí s projektom plánovanej nadstavby bytov nad Obchodným domom Mier
478. RTF 13,85 KB Prijatie daru – viacúčelové ihrisko na ZŠ Tomášikova a jeho zverenie do správy
479. RTF 15,69 KB Zverenie nehnuteľného majetku (Nižná Úvrať) do správy CVČ, Orgovánová 5, Košice
480. RTF 15,38 KB Zverenie nehnuteľného majetku do správy MŠ Palárikova 22, Košice
481. RTF 14,39 KB Zverenie nehnuteľného majetku v bývalej ZŠ na Charkovskej ul. 1, Košice do správy CVČ, Orgovánová 5, Košice
482. RTF 9,09 KB Zmena účelového určenia na Bauerovej ulici v Košiciach
483. RTF 9,23 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Starozagorská 8, Košice do nájmu športovému klubu Tydam Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
484. RTF 9,33 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu TJ OBAL SERVIS Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
485. RTF 9,9 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu športovému klubu - Stolnotenisový klub STADEX ako prípad hodný osobitného zreteľa
486. RTF 9,47 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu športovému klubu STAR - CLUB BOJOVÝCH UMENÍ KOŠICE ako prípad hodný osobit. zreteľa
487. RTF 9,65 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice pre FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa
488. RTF 10,16 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa
489. RTF 9,33 KB Prenechanie časti priestorov v objekte zruš. ZŠ Košická N. Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípadu hodného osob.zreteľa
490. RTF 9,84 KB Prenechanie nebyt. priest. v objekte Jaz. školy na Užhorodskej ul. v Košiciach, do nájmu nezisk org. Klub Foresta Gumpa ako prípad hodný osob.zreteľa
491. RTF 10,06 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach do nájmu obč. združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa
492. RTF 11,46 KB Priamy prenájom pozemku pre Košický samosprávny kraj za účelom osadenia informačnej tabule z dôvodu hodného osobitného zreteľa
493. RTF 12,81 KB Prenájom pozemku a fontány pre MČ Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
494. RTF 11,8 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre NES-PAN and Marada Development s.r.o. z dôvodu hodného osob.zreteľa
495. RTF 11,81 KB Priamy prenájom poz. pre MČ K.N.Ves za účelom výstavby kom. pre peších, II.etapa pri št.ceste I/50 na Herlianskej z dôvodov hod.osob.zreteľa
496. RTF 9,89 KB Zrušenie uznesenia MZ Košiciach č. 253 zo dňa 21.2.2012 týkajúceho sa predaja majetku mesta Košice
497. RTF 15,32 KB Oprava uznesenia MZ č. 413 zo dňa 17. septembra 2012 - Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s Ing. Dušanom Pšenčíkom
498. RTF 10,33 KB Zmena uzn. 371/18.6.2012 – nakl. s maj.mesta Košice - priamy predaj podielu nehnut.-bud. a predaj nebyt.priest. pre I.Madára na Budapeštianskej 10,12
499. RTF 10,77 KB Zmena uzn.399/17.9.2012 – nakl. s maj.mesta Košice - priamy predaj spoluvlast. podielu nehnut.- bud. a predaj nebyt.priest. na. Budapeštianskej 38,40
500. RTF 10,12 KB Odplatný prevod dopr. stavby SO 701 - preložka cest. svet. signalizácie zrealizovanej v rámci „Rekonštrukcie koľaj. križovatiek na ul. Čsl. armády ...
501. RTF 9,23 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby od firmy RASAX alfa, spol. s r.o. „Parkoviska na ulici Výstavby 3/A v Košiciach – I. etapa“ do vlast.mesta Košice
502. RTF 17,93 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídl. KVP a násl. prenájom poz. pre OZ UzemnePlany.Sk z dôvodov hodných osob.zreteľa
503. RTF 13,47 KB Zverenie nehnuteľností registra KN-C par. č. 1660/147 a 148, k. ú. Kavečany do správy prísp. organizácii Zoologickej záhrade Košice
504. RTF 12,24 KB Zverenie parkoviska pred areálom Zoologickej záhrady Košice do správy príspevkovej organizácii ZOO Košice
505. RTF 13,1 KB Zverenie pozemkov parciel KN-E č. 311/502 a 954/502 v k. ú. Myslava do správy Mestskej časti Košice – Myslava
506. RTF 30,08 KB Zriadenie vecného bremena na ul. Hlavná, na pozemky vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vod. spoločnosti, a.s.
507. RTF 10,01 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a NEOMAD s.r.o. bez finančného vyrovnania
508. RTF 35,69 KB Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice za nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc SR
509. RTF 8,77 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Ružín
510. RTF 8,35 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 5426/19 v k. ú. Terasa priamym predajom
511. RTF 8,57 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemku parc. č. 7198/1 v k. ú. Severné mesto
512. RTF 9,18 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
513. RTF 8,91 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ
514. RTF 11,2 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves priamym predajom vlastníkom rodinných domov
515. RTF 8,88 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Južné mesto priamym predajom vlastníkovi stavby NEOMAD s.r.o.
516. RTF 9,39 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Doboša
517. RTF 8,73 KB Prevod časti pozemku parc. č. 3909/10 v k. ú. Terasa pre Ing. Jána Spišáka
518. RTF 11,39 KB Predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
519. RTF 8,85 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre MUDr. Milana Stebnického, PhD. a Ing. Emíliu Stebnickú
520. 4 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať do podielového spoluvlastníctva pre ŽILINSKÚ AUKČNÚ, a.s. a S
521. RTF 9,65 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ľudovíta Mátého – GOLDEN ROYAL
522. RTF 9,9 KB Priamy predaj nehnuteľností - domu a pozemku na Hlavnej č. 47 vo vlastníctve mesta Košice pre Alicu Grasso
523. RTF 8,79 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Ing. Vincenta Juhása a manželku Katarínu Juhásovú
524. RTF 8,71 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o.
525. RTF 9,11 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Zuzanu Takáčovú
526. RTF 8,8 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske pre Štefana Špacaia
527. RTF 10,22 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Róberta Fertályho a Ing. Pavlínu Fertályovú
528. RTF 8,69 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Furča pre PB Capital, a.s.
529. RTF 9,6 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Opátka pre Ľudovíta Kalafusa
530. RTF 9,8 KB Priamy predaj pozemkov v k.ú. Huštáky pre Doc. Ing. Juraja Kobana a Ing. Danielu Kobanovú
531. RTF 8,63 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MP STAVEX, Košice
532. RTF 9,13 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Bernardínu Hudáčkovú
533. RTF 9,99 KB Priamy predaj spoluvlast. podielu mesta Košice (2/6) na pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. Csaba Szűcsa a Ing. Agátu Szűcsovú
534. RTF 9,27 KB Predaj Primárnej horúcovodnej prípojky pre Tepláreň Košice, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
535. RTF 8,77 KB Predaj skleníkov LUR III – LUR VI v záhrade Bernátovce pre nezisk.org. Oáza – nádej pre nový život, n.o. z dôvodov hodných osob. zreteľa
536. RTF 8,71 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 101 „Projekt výstavby byt. domov Obytného súboru Košice – Ťahanovce IV. a V. - – návrh majetkovopráv. usporiad.poz.
537. RTF 13,38 KB Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy preds. obč. vyb. a nebyt. priest. v dome na ul. Budapeštianska 14, 16 pre nájomcu MILANO s.r.o.
538. RTF 22,68 KB Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy preds.obč.vyb. a nebyt. priest. v dome na ul. Budapeštianska 26,28 pre nájomcu Salon 212 s.r.o.
539. RTF 8,29 KB Predaj voľných nebytových priestorov pre vlastníka bytu v dome Mgr. Juraja Czupráka na ul. Tomášikova č. 15, 17
540. RTF 8,45 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Milana Paziča – VKUS na ul. Mlynská č. 18
541. RTF 8,49 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Mikuláša Fedoronka – EKOPS na ul. Hrnčiarska č. 3
542. RTF 17,12 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Martina Lacka na ul. Čapajevova č. 14
543. RTF 8,55 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu GRAPHITES s.r.o. na ul. Hlavná č. 116
544. RTF 8,44 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu FARINA, s.r.o. na ul. Hlavná č. 18